Går sterkt imot regjeringens forslag om rovviltklagenemnd

Stortinget må forhindre at det blir opprettet en rovviltklagenemnd og at antall rovviltregioner blir redusert fra åtte til seks. Det var budskapet fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og flere andre organisasjoner som deltok på gårdsdagens høring i energi- og miljøkomiteen 14. mai.

Høringen gjaldt regjeringens forslag om endringer i naturmangfoldloven og forskrift om forvaltning om rovvilt. Dette er de største endringene som er foreslått i rovviltforvaltningen siden rovviltforliket i 2004.

- Alle deltakerne i gårdsdagens høring var veldig samstemte i sine innspill til alle de politiske punktene som er oppe til stortingsbehandling nå, sier Ståle Støen, leder av rovviltutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Flytter makt fra Stortinget
Det er særlig regjeringens forslag om å opprette en ny rovviltklagenemnd som skaper sterk motstand. En klagenemnd vil erstatte Klima- og miljødepartementet som klageinstans for saker om kvoter, lisensfelling og skadefelling.

- Dette går vi på det sterkeste imot. Det er svært betenkelig at Stortinget fratas muligheten til å kontrollere Klima- og miljødepartementet på de mest sentrale områdene innenfor rovdyrpolitikken. 2/3 av dem som har tatt stilling til spørsmålet om rovviltklagenemnd, går imot forslaget. Hvis Stortinget hører på folkemeninga i denne saken, må de skrinlegge forslaget, sier Støen.

Utfordrer maktfordelingsprinsippet
Regjeringens forslag om en egen rovviltklagenemnd er også en prinsipielt viktig sak med tanke på maktfordelingsprinsippet i samfunnet.

- Hvis regjeringa får igjennom å opprette en egen klagenemnd for rovviltsaker, kan det være fristende for flere departementer å frikoble vanskelige saker fra Stortinget ved å oppnevne nemnder, sier Støen.

Reduksjon av rovviltregioner og endring av nødvergebestemmelsen
Regjeringen har foreslått flere endringer i naturmangfoldloven og forskrift om forvaltning av rovvilt. I tillegg til opprettelsen av en rovviltnemnd, er det to andre saker som er spesielt viktige. Det ene er at antall rovviltregioner er foreslått redusert fra åtte til seks.

- Dette bryter med rovviltforliket av 2011 som bygger på prinsippet om at rovviltforvaltningen skal foregå så nært berørte lokalsamfunn og næringsutøvere som mulig. Forliket skulle sikre lokal forankring, folkevalgt innflytelse, balansert forvaltning, lavt konfliktnivå og tillit, sier Ståle Støen.
Det andre er et forslag til endringer i nødvergebestemmelsen.

-Her er det foreslått at det må være et pågående angrep for at en skal kunne handle i nødverge, mens NBS og de andre organisasjonene mener at det må gjelde umiddelbart forestående angrep, sier Støen.

Oppsummert er det altså tre saker som Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener Stortinget må følge opp i sin innstilling som skal legges fram 26. mai:
1. Forhindre at det blir opprettet en rovviltklagenemnd
2. Forhindre at antall rovviltregioner blir redusert fra åtte til seks
3. Endringer i nødvergebestemmelsen

Dette er alle de foreslåtte endringene:
• Endringer i naturmangfoldloven:
            o Ny §19 a om rovviltklagenemnd
            o Tilføyelser i § 17 om nødverge
• Endringer i forskrift om forvaltning av rovvilt:
            o Reduksjon av antall rovviltregioner fra åtte til seks
            o Flytting av målet for årlige ynglinger av gaupe fra nord til sør
            o Økt samarbeid ved utarbeiding av regionale forvaltningsplaner
            o L-dir sin rolle i arbeidet med regionale forvaltningsplaner rovvilt
            o Kommunens adgang til å klage på vedtak om felling av rovvilt
            o Fellingsmetode for jerv

Dette er gangen i saken:
24. april 2020: Regjeringen la fram lovforslaget - Prop. 90 L (2019-2020) Endringer i naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv. og etablering av Rovviltklagenemnda)

11. mai 2020: Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit sendte et felles høringsnotat til energi- og miljøkomiteen.

14. mai 2020: Høring i energi- og miljøkomiteen. Deltakere: Norges Bondelag, Norskog, Norges Skogeierforbund, Utmarkskommunenes sammenslutning, Naturbruksalliansen, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Norges jeger- og fiskerforbund og Norsk Sau og Geit. Se opptak av høringen her:

26. mai 2020: Energi- og miljøkomiteen skal avgi sin innstilling. Deretter skal lovforslaget behandles i Stortinget. Datoer for dette er ikke satt. Følg saken videre på Stortinget:


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as