Gratulerer med dagen til samefolket!

Frå 1993 har samane feira samefolkets dag 6. februar. Første markeringa var samtidig med at det internsjonale urfolksåret vart offisielt opna i Karasjok.

Tradisjonell samisk kultur byggjer på reindrift og kombinasjonen av småbruk og fiske. I dag er det eit mindretal av samane som livnærer seg på denne måten.

Erklæringa for rettar til urfolk vart vedteken av generalforsamlinga i FN i 2007. Den fastset individuelle og kollektive rettar for urfolket, samt rett til kultur, identitet og anna.

Likevel ser vi i dag at reindrifta har store utfordringar knytt til mellom anna auke i rovviltbestand og tap av beiterett.

Opprettinga av Storheia vindpark i Åfjord i Fosen kan nemnast som eit døme her. Etter 15 års kamp tapte samane retten til vinterbeite her. 2000 rein er avhengige av dette vinterbeitet, som no går tapt. Dei har fått tilkjent erstatning, men Staten går inn på utbyggarane si side og ankar beløpet.

Saka skal opp i Høgsterett i april/mai i år.

Vi ser at utfordringane for reindriftsnæringa liknar mykje på utfordringar vi arbeider med i Norsk Bonde- og Småbrukarlag knytt til rovviltforvaltning og beiterett.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner ein skal følje opp erklæringa til FN og gjere tiltak slik at det framleis let seg gjere å drive tradisjonell reindrift.

Vi ønskjer å gratulere samefolket med dagen den 6. februar.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Generalsekretær
Anders Nordstad
tlf 482 04 755
anders@smabrukarlaget.no

Styreleder
Kjersti Hoff
tlf 971 20 960
kjersti@smabrukarlaget.no

Assisterende generalsekretær
Vilde Haarsaker
tlf 476 68 984
vilde@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoteordningen
(kvotetak-reduksjon.pdf, 101kB)

/share/mime/48/pdf.png Trefjøs
(trefjos.pdf, 262kB)

/share/mime/48/pdf.png Klima kan velte jordbruksoppgjøret
(klima.pdf, 119kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as