Bestanden av jerv ligger på et historisk høyt nivå. I brevet til Rotevatn uttrykker Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit, og Norsk Bonde- og Småbrukarlag bekymring for sauen på utmarksbeite. Foto: Vincent van Zalinge/Unsplash

Haster med ekstraordinære uttak av jerv våren 2021

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er svært bekymret for rovdyrtrusselen som møter sauene som skal slippes på beite i slutten av mai måned.

Brev til Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er svært bekymret for rovdyrtrusselen som møter sauene som skal slippes på beite i slutten av mai måned. Det slippes over 2 millioner sau på utmarksbeite samtidig som bestanden av jerv ligger på historisk høyt nivå. Tall fra Rovdata viser at det var 58 ynglinger i 2018, 62 ynglinger i 2019 og 63 ynglinger i 2020. Stortingets bestandsmål på 39 årlige ynglinger er overskredet med mer enn 50%. Med høye yngletall tre år på rad frykter vi historisk høye tapstall forårsaket av jerv kommende beitesesong.

Den høye jervebestanden har ført til store rovdyrtap. Det ble i 2018 utbetalt rovdyrerstatning for 5474 sau hvor jerv er angitt som skadevolder. I 2019 ble det utbetalt rovdyrerstatning for 6145 sau og 6104 sau i 2020 hvor jerv er angitt som skadevolder. I 2020 var jerv skadevolder i hele 41,6 % av tilfellene i de samlede erstatningsutbetalingene.

Vi har i Norge ikke klart å gjøre lisensjakta så effektiv at jakta alene kan regulere jervebestanden ned til bestandsmålet. Lisensjakta har de siste årene kun resultert i at deler av kvoten blir tatt ut og er på langt nær tilstrekkelig til å redusere bestanden. Vinterens jervejakt resulterte i totalt 74 døde jerver mens kvoten var 140 dyr. For å regulere jervebestanden ned til Stortingets bestandsmål på 39 ynglinger er vi avhengig av bistand fra Statens naturoppsyn (SNO).

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er bekymret for SNOs kapasitet for å gjennomføre hiuttak og uttak av streifdyr denne vinteren. Vi viser til brev av 13.04.2021 til rovviltnemnda i region 6 hvor SNO beskriver utfordringer med å gjennomføre hiuttak og uttak av streifdyr med de koronatiltakene som gjelder. SNO skriver i brevet at: «Det er sannsynlig at denne situasjonen vil påvirke og begrense denne delen av SNOs virksomhet gjennom våren 2021».

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag frykter at situasjonen for sauen på utmarksbeite vil bli uholdbar dersom SNO ikke klarer å gjennomføre tilstrekkelig antall uttak av jerveynglinger og streifdyr den knappe tiden som er igjen av vinteren. Våre organisasjoner er tydelige på at det er Stortingets bestandsmål på 39 jerveynglinger som gjelder og forventer at Klima- og miljødepartementet finner løsninger på de utfordringene som SNO beskriver i brevet av 13.04.2021.

Med begrunnelse i dette ber Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om et snarlig møte med statsråd Sveinung Rotevatn for å finne løsning på den akutte situasjonen.

Med hilsen

Lars Petter Bartnes
Norges Bondelag

Ronald Slemmen
Norsk Sau og Geit

Kjersti Hoff
Norsk Bonde og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as