Helge Bergo til minne

Helge Bergo døde 30. juli, 96 år gammel. Han var fra garden Bergo i Eksingedalen i Hordaland, et gardsbruk han tok over i relativt ung alder for å videreføre foreldrenes livsverk. Helge drev garden først i en 10-års periode før han flyttet til Canada, men kom deretter tilbake til garden i Eksingedalen om lag midt på 1960-tallet og drev garden videre.

Jordbruket i Norge endret seg sterkt etter 2. verdenskrig. En sterk strukturrasjonalisering medførte at et stort antall gardsbruk ble lagt ned som sjølstendige driftsenheter og store jordbruksarealer ble tatt ut av bruk. Denne utviklingen fortsatte utover på sekstitallet og framover mot 1970 og dette var en utvikling som Helge var sterkt uenig i, bl.a. fordi at han samtidig registrerte at bøndenes inntekter og levevilkår ikke ble forbedret slik forkjemperne for datidens landbrukspolitikk lovet. Rundt 1970 var det ikke mye optimisme å spore i det norske jordbruket.

Utover på 1970-tallet var det imidlertid flere hendelser som bidro til å endre synet på behovet for å ha et sterkt jordbruk med tilhørende egen matproduksjon i Norge. Matvarekonferansen i Roma, avstemningen om norsk medlemskap i EEC i 1972 og oljekrisa i 1974 var alle viktige hendelser i denne sammenheng. Etter å ha brutt med Norges Bondelag i 1971 engasjerte Helge seg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og han ble valgt til fylkesleder i Hordaland BS i 1974, et verv han hadde fram til 1981. I 1976 utgav Helge boka «Norsk jordbruk – en økonomisk slagmark». Denne boka ble et fundament for den opposisjonen som seinere skulle vokse fram i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Misnøyen blant mange bønder på syttitallet ga seg ulike utslag. Hitraaksjonen i 1975 og Aksjon Bygde-Norge var de mest markerte og kraftfulle i så måte. Helge var en av stifterne av Aksjon Bygde-Norge og han var en sentral debattant i de problemstillingene som Hitraaksjonen tok opp. Engasjementet gav uttelling og opptrappingsvedtaket i 1975 og den etterfølgende optimismen og tilstrømmingen til jordbruket av bl.a. godt utdannet bygdeungdom, var det klareste resultatet av det arbeidet Helge investerte mye av sin tid i.

Organisasjonsmessig var Norsk Bonde- og Småbrukarlag i samme forfatning som jordbruket for øvrig i første halvdel av syttitallet; desillusjonert og uten optimisme. Dette ble kraftig endret på slutten av syttitallet og utover på 1980-tallet. Organisasjonen gikk inn i en periode med sterk vekst. For svært manges del var det Helges klare analyser av årsakene til utviklingen i jordbruket fram til 1970 og presentasjonen av en alternativ landbrukspolitikk bygget på mangesysleri, matvaresikkerhet og gode bygdesamfunn, som bidro til at de søkte seg til Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Til tross for den sterke tilstrømmingen til laget over flere år fikk likevel ikke det alternative landbrukspolitiske tankesettet gjennomslag fullt ut før på landsmøtet i 1981 da Helge Bergo ble valgt inn i landsstyret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Den landbrukspolitiske opposisjonen tok over i organisasjonen, men overtakelsen skjedde uten at organisasjonen sprakk, noe som bl.a. Helge bidro til.

Helge satt i landsstyret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag fram til 1991. Hans analytiske evner og hans evne til å målbære sine analyser og forslag til løsninger på en måte som gjorde at alle forstod hva han sa, var hans fremste styrke i utøvelsen av styrevervet.

Helge Bergo ble utnevnt til æresmedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i 1993. Han var fortsatt levende opptatt av landbrukspolitikk og jordbrukets utvikling og framførte også sine synspunkter når han mente det var nødvendig. Det gjorde han også i år 2000 da han meldte seg ut av organisasjonen fordi han mente at organisasjonen ikke lenger representerte det landbrukspolitiske syn som han stod for.

Helge Bergo var en markant landbrukspolitisk debattant gjennom flere 10-år. Ikke alle var enige i hans analyser og forslag til løsninger, men for svært mange kom han til å bli den som satte varige spor i deres egne landbrukspolitiske holdninger og verdivalg.

Vi lyser fred over Helge Bergos minne!

Kjersti Hoff,

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as