Høring i næringskomiteen om statsbudsjettet

I dagens høring i næringskomiteen om statsbudsjettet for 2021 tok Kjersti Hoff nok en gang opp behovet for investeringsmidler målrettet mot små og mellomstore bruk.

Her finner du opptak av høringen i næringskomiteen

Her kan du lese Kjersti Hoffs innlegg i sin helhet:

Jeg konstaterer at det vi var enig om i årets jordbruksavtale er fulgt opp gjennom forslaget til statsbudsjett, det er bra. Etter jordbruksforhandlingene dukket det opp diskusjoner om krisepakker. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i den sammenheng gjentatte ganger pekt på økt investeringsmidler til jordbruket som et godt tiltak for aktivitet både i jordbruket og byggenæringa.

Koronasituasjonen har ført til kraftig nedgang i oppdrag i byggenæringa. Samtidig er det store behov for investeringer i fjøs over hele landet, men Innovasjon Norge var tomme for IBU-midler i de aller fleste fylker allerede i sommer og de melder om stor pågang også for 2021. Dessverre ser vi at regjeringa heller ikke i forslag til statsbudsjett har satt av midler til dette vinn-vinn-tiltaket.

Ifølge Innovasjon Norge sliter de mindre mjølkeprodusentene med å få lønnsomhet for investeringer i løsdrift både med og uten robot. Valget står da mellom å utvide produksjonen eller å legge ned når løsdriftskravet trer i kraft i 2034. Også i 2024 kommer det nye krav til driftsbygninger som vil utløse investeringsbehov hos flere mjølkeprodusenter. 60 % av landets mjølkeprodusenter driver i dag i båsfjøs. Disse gardsbrukene har i snitt 18 kyr, og mange har ikke areal til å utvide.

Mange av de som ikke har bygd om fjøsa sine har mista trua på ei framtid med sin produksjonsstørrelse. Nå er vi på overtid om vi skal få til en skikkelig satsing på de mindre mjølkebrukene før det er for seint. Det trengs midler og tydelige signaler som etablerer framtidstro og forutsigbarhet for de mange som teller på knappene om de skal legge ned produksjonen, særlig i forbindelse med generasjonsskifte.

Derfor ber jeg næringskomiteen nå om å arbeide for to ting:

1. At bevilgningen til IBU-midler hos Innovasjon Norge økes.
2. At det utarbeides tydelige kriterier som sikrer at midlene går til å videreføre drift på små og mellomstore bruk, uten at de er nødt til å utvide produksjonen. For eksempel kan støttegrad for mjølkebruk under 30 kyr økes til 50 % / 3,5 millioner kr. I dag er taket på 35 % / 2 millioner kroner for alle.

Men - og dette er viktig: Dersom vi ikke får nye kriterier, må ikke IBU-bevilgninga økes! Over lengre tid har vi sett at innretningen på investeringsordningene har bidratt sterkt til at det har blitt færre og større bruk. Økte midler uten nye kriterier vil bare forsterke denne utviklinga.

Så til noen andre temaer i forslaget til statsbudsjett:

• Dessverre ser jeg ikke at regjeringen prioriterer beredskapslager for såkorn til mat og fôr nå heller. Jeg ber om at næringskomiteen medvirker til at det blir satt av midler til dette.
• Det haster med klimatiltak, og det må prioriteres målretta. Det er bra at det satses på karbonfangst og lagring, men det er da utrolig fislete det som gis til skog. I tillegg er mulighetene store, for reduksjon i utslipp, med offensiv satsing på elektrifisering og mer biodiesel. Noe som også gir rask effekt!
• Mattilsynet og Veterinærinstituttet har fått redusert sine bevilgninger i dette forslaget. Det svekker Mattilsynets mulighet til å ivareta sine svært viktige oppgaver til beste for både jordbruket og forbrukeren.
• Det er pågående handelsavtaler, både med Storbritannia og Mercosur. NBS støtter felles uttalelse fra LAG m fl. når det gjelder Mercosuravtalen. Norge må si nei! Det er helt feil at Norge går inn for handelsavtaler som svekker norsk sjølforsyning og reduserer produksjon av det vi kan produsere i Norge.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as