Den 29.april 2021 var det 1200 dager siden regjeringen lanserte forbudet mot pelsdyrhold. En rettferdig kompensasjonsordning er enda ikke på plass og pelsdyrbøndene har siden da levd i usikkerhet. Foto: Hugn Pham

Høringsinnspill: lov om forbud mot hold av pelsdyr (kompensasjonsordning)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener at en rettferdig erstatning ved tvungen opphør av pelsdyrhold burde være en selvfølge. Dette er uavhengig av holdningen til pelsdyrnæringen og dens ulike dyreetiske sider med burhold mm og den uheldige forhistorien da vedtaket om avvikling ble fattet.

I over tre år har norske pelsdyrbønder gått i usikkerhet. Den nye erstatningsordningen sikrer etter Norsk Bonde og Småbrukarlag sitt syn verken forutsigbarhet, rettferdighet eller raske avklaringer. Det er kritikkverdig at Stortinget har vært nødt til å gripe inn, avvise regjeringens erstatningsforslag og kreve full erstatning slik at bøndene skal holdes skadesløse. Det har gått over ett år siden Stortinget vedtok full erstatning. Det regjeringen legger frem nå, sikrer ikke det. Det er reell fare for at dette vil føre til endeløse rettsprosesser, kaos og økonomisk uforutsigbarhet for enkelte.

Det må på plass et helhetlig, forståelig og gjennomførbart system for utregning av erstatningene. Et grunnleggende prinsipp må være at pelsdyrbøndene mottar full erstatning og ikke halv eller tredjedels erstatning.

Regjeringens forslag avklarer ikke spørsmålet om beskatning av erstatningen, som er helt avgjørende for pelsdyrbøndenes mulighet til å planlegge for fremtiden. Det er helt urimelig dersom erstatningssummen skal gevinstbeskattes siden bøndene er tvunget til å avvikle. Bøndene er selvstendig næringsdrivende og blir personbeskattet med 40-50 prosent skatt. Skal en tilrettelegge på en rettferdig måte for bøndene i deres videre yrkesaktive liv må skattespørsmålet avklares samtidig med kompensasjonen, og erstatningen må være skattefri.

Stortinget må nå sørge for at de rammede omsider kan gå videre i livene sine. Norsk Bonde og Småbrukarlag har følgende forslag til endring i regjeringens forslag: Grunnvilkåret om hvem som omfattes må endres:

  • Krav om hold av pelsdyr 15. januar 2018 for å få erstatning må fjernes
  • Alle som hadde forskriftsmessige anlegg 1. januar 2015 må inkluderes i erstatningsordningen
  • All virksomhet knyttet til pelsdyroppdrett må omfattes av ordningen.
 • Utmålingen må bli rettferdig:
  •  Alle må ha lovfestet rett til bruksverdi eller gjenanskaffelsesverdi
  •  Utmåling av bruksverdi må baseres på standardiserte modeller, med mulighet for individuelle tillegg.
 • Skattefritak på erstatningen.
 • Riving og opprydding må dekkes fullt ut.
 • Alle må ha krav på omstillingsmidler.
 • Pensjonsordningen må gjelde uavhengig av alderspensjon.

Det må også sikres rask saksbehandling.

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag deltok på hørinng i Stortingets næringskomité vedrørende endringer i lov om forbud mot hold av pelsdyr (kompensasjonsordning) torsdag 29.april 2021. Dette er vårt innspill. 
Høringen kan sees her


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as