For å skape ny giv i næringen og opprettholde et jordbruk på norske ressurser i framtida, er det helt nødvendig med et inntektsløft for norsk landbruk. Foto: Nora May Engeseth

Krever et inntektsløft for norsk landbruk - #inntektsløftet

Et samlet norsk landbruk ber i dag norske politikere om å forplikte seg til et vesentlig inntektsløft for norsk landbruk i neste Stortingsperiode.

- Inntektsnivået i jordbruket er betydelig lavere enn i samfunnet øvrig. For å skape ny giv i næringen og opprettholde et jordbruk på norske ressurser i framtida, er det helt nødvendig med et inntektsløft for norsk landbruk, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har lenge presset på for en ny retning i jordbrukspolitikken. For å sikre norsk matproduksjon i framtida, må det være lønnsomt å drive produksjon både på små, mellomstore og store gårdsbruk over hele landet. Det er bærekraftig bruk av norske ressurser, et gode for lokalsamfunn og bygder, og vesentlig for å opprettholde og styrke matberedskapen.

- Norsk jordbruk og norsk matindustri står i et gjensidig avhengighetsforhold. Norske jordbrukere er avhengige av en lønnsom norsk matindustri som bearbeider norske jordbruksvarer og industrien er avhengig av lønnsomhet i primærnæringen dersom de også i fremtiden skal få tilgang på disse råvarene. Derfor er det viktig og gledelig at et samlet norsk landbruk nå tar dette initiativet, sier Hoff.

Aktørene bak Inntektsløft for norsk landbruk ber politikerne om å forplikte seg til følgende i neste Stortingsperiode: «Inntektene i jordbruket skal opp på samme nivå som gjennomsnittet av andre grupper i samfunnet. Gjennom jordbruksoppgjørene må jordbruket sikres en årlig kronemessig utvikling som ligger betydelig høyere enn lønnsutviklingen ellers i samfunnet for å komme opp på samme inntektsnivå».

- En tetting av inntektsgapet er nødvendig dersom Stortinget skal nå sine landbrukspolitiske mål om matsikkerhet og beredskap, landbruk over hele landet, økt verdiskapning, og bærekraftig landbruk med et lavere utslipp av klimagasser. Det er i tillegg svært viktig for å opprettholde aktivitet og gode bomiljøer i distriktene, sier Hoff.

- Et samla norsk landbruk sender også et klart og tydelig signal til dagligvarekjedene om at makten og lønnsomheten i verdikjeden for norsk mat må fordeles mer rettferdig, slik at bonden får sin rettmessige del, avslutter Hoff. 

 

For ytterlige kommentarer eller innspill, kontakt:

Kjersti Hoff
Tlf: 971 20 960
Epost: kjersti@smabrukarlaget.no 

Inntektsløft for norsk landbruk - Stortingsvalget 2021

Inntekt er både det viktigste virkemiddelet for å nå måla i landbrukspolitikken og et mål i seg sjøl. Inntektsnivået i jordbruket er nå langt lavere enn i det øvrige samfunn. Dagens utvikling må snus for å skape ny giv i næringa. Tilgang til et nasjonalt marked for norske jordbruksprodukter er avgjørende for et bærekraftig jordbruk og en konkurransedyktig norsk matvareindustri.

 Betydelig høyere inntekter er helt nødvendig  

 -      for at bonden kan investere,

-       for rekruttering,

-       for å sikre nok og trygg mat til det norske markedet,

-       for matvareberedskapen,

-       for å sikre et landbruk i hele landet,

-       for å opprettholde verdiskapingen i næringsmiddelindustrien og i landbrukssektoren for øvrig.

 

Dette initiativet omfatter bredden av aktører som produserer og bearbeider norske landbruksprodukter- det er summen av alle disse aktørenes samlede innsats og verdiskaping som vil sikre et lønnsomt og bærekraftig norsk landbruk. 

Derfor ber et samlet landbruk politikerne i neste stortingsperiode om å forplikte seg til følgende:

Inntektene i jordbruket skal opp på samme nivå som gjennomsnittet av andre grupper i samfunnet. Gjennom jordbruksoppgjørene må jordbruket sikres en årlig kronemessig utvikling som ligger betydelig høyere enn lønnsutviklingen ellers i samfunnet for å komme opp på samme inntektsnivå.

  

Hva innebærer et inntektsløft?

-       en forpliktende opptrappingsplan for tetting av inntektsgapet i løpet av stortingsperioden

-       virkemidler som sikrer lønnsom produksjon på små, mellomstore og store bruk over hele landet

-       å videreutvikle verktøykassa for markeds- og produksjonsregulering

-       at produktivitetsveksten kommer bonden til gode

Det felles tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret må fange opp de økonomiske forholdene knyttet til den aktive bonde.


Forutsetninger for å komme opp på samme inntektsnivå som andre er:

 1. Styrket importvern og økt konkurransekraft for norske jordbruksvarer
 2. Økte investeringsmidler for å gjøre nødvendige investeringer lønnsomme
 3. At bonden får sin rettmessige andel av verdiskapingen i verdikjeden for mat og drikke
 4. Økt støtte til klimatiltak


Disse stiller seg bak #landbruksløftet:

 

 • Norges Bondelag               
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag                 
 • Nortura SA
 • Felleskjøpet Agri                
 • Gartnerhallen SA                                          
 • Tine
 • Rørosmeieriet                     
 • Grilstad AS
 • Norsk Kylling
 • Midt-Norge Slakteri  AS                    
 • Strand Unikorn 
 • Norgesfôr
 • HOFF SA                               
 • Felleskjøpet Rogaland/Agder                     
 • Furuseth Slakteri AS
 • Fiskå Mølle AS                         
 • Geno SA                                                             
 • Norsk Gartnerforbund
 • Landkreditt                          
 • Norges Skogeierforbund                              
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Sau og Geit              
 • Norsk Fjørfelag                                               
 • Norsk landbruksrådgivning
 • Bondens Marked                 
 • Tyr                                                                      
 • Norske landbrukstenester
 • Norsvin SA                            
 • Norges Bygdeungdomslag                           
 • Norges Pelsdyralslag
 • Norges Bygdekvinnelag    
 • Norges Birøkterlag                                         
 • Hanen
 • Økologisk Norge
 • Norsk Grønt
 • Slakthuset Eidsmo Dullum
 • Fjøssystemer AS
 • Jens Eide ASVelg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as