Inntektsnivå i jordbruket tilbake på 2015-nivå

Tall fra Budsjettnemnda for jordbruket, som ble lagt fram fredag, viser at inntekta i jordbruket i 2019 var på samme nivå som i 2015.

- Dette er en svært alvorlig utvikling! Dette skyldes økte kostnader, og at det ikke har vært mulig å ta ut økte priser på grunn av svakt importvern og overproduksjon. Denne utviklinga må snus, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Økning på 300 kroner per årsverk
Vederlag til arbeid og egenkapital var i 2015 på 353 500 kroner per årsverk. I 2019 var det på 353 800 kroner per årsverk, altså en økning på kun 300 kroner. Dette inkluderer inntektseffekten av jordbruksfradraget. Regnskapstallene er normaliserte, det vil si at de er justert for inntektssvingninger som følge av avlingsvariasjoner. Dermed er effekten av tørkesommeren 2018 i stor grad eliminert i det normaliserte regnskapet. De normaliserte tallene brukes til å måle den langsiktige inntektsutviklinga i jordbruket og sammenligne den mot inntektsutviklingen for andre grupper i samfunnet.
I årene mellom 2015 og 2019 var inntekta i jordbruket på et høyere nivå, med 373 600 kr i 2016, 362 700 kr i 2017 og 377 000 kr i 2018.

Vanskelig å forhandle om inntektsutvikling
I Totalkalkylen legger Budsjettnemnda for jordbruket hvert år fram beregninger for revidert regnskapsår, foreløpig regnskapsår og budsjettåret. I år vil det si årene 2018, 2019 og 2020. Situasjonen med koronavirus har medført at det er uvanlig stor usikkerhet for blant annet prisanslag, lønn, valuta og renter. Det er også stor usikkerhet knyttet til produksjonsvolumer, særlig i grøntsektoren, der tilgangen til innleid utenlandsk arbeidskraft er usikker. Derfor presenteres i år ikke budsjettanslag for 2020.
Det er heller ikke utarbeidet referansebruksberegninger, hovedsakelig fordi årets utgangspunkt for beregningene, regnskapsresultatene for 2018, var sterkt påvirket av tørkesommeren 2018 og ville gitt lite gjenkjennbare resultater. Dermed mangler det viktigste grunnlaget for beregning og utforming av jordbrukets krav og statens tilbud i årets jordbruksoppgjør.

Dette er bakgrunnen for at Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag nå er i uformelle samtaler med staten om å gjennomføre forenklede jordbruksforhandlinger i vår.

Grunnlagsmaterialet som hvert år legges fram i forkant av jordbruksforhandlingene, består vanligvis av:
• Totalkalkylen: sektorregnskap for jordbrukssektoren, som viser totale inntekter, kostnader, og arbeidsforbruk i jordbruket, samt forbruket av jordbruksprodukter.
• Referansebruksberegninger: viser inntektsutviklingen på bruksnivå for utvalgte produksjoner, bruksstørrelser og geografisk plassering i landet.
• Resultatkontrollen: belyser om utviklingen i jordbruket har gått slik som Stortinget har forutsatt i landbrukspolitikken (priser, kostnader, inntekter, investeringer, arealbruk, produksjon, miljø, ressursbruk, distriktspolitikk, sysselsetting, likestilling m.m.)


Velg ditt fylkeslag

LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. FOR PÅMELDING TRYKK HER!

Det blir siste generalprøve 26.10. kl. 19.00–20.00. Meld deg på og få en e-post med link til å koble deg opp.

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2020.pdf, 580kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as