BREMS HANDELSAVTALEN MED MERCOSUR !

Den 23. august, bak lukkede dører, ble et utkast til ny handelsavtale mellom EFTA og MERCOSUR-landene Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay ferdigforhandlet.

Dette skjedde samtidig som Amazonas står i brann. En bred allianse av sivilsamfunn- og bondeorganisasjoner i Norge krever innsyn, konsekvensutredning og demokratisk behandling av avtalen. Vi krever også at avtalen ikke ratifiseres før Brasil har reversert avskogingen, urfolk er trygge og Brasil har et troverdig system for overvåkning og håndheving av ulovlig avskoging. Dette er avgjørende dersom det skal være troverdighet i regjeringens uttalelser om at handelsavtalen er i tråd med Norges klima- og regnskogspolitikk.

Soyaavtale
Handelsavtalen åpner blant annet for økt eksport av tollreduserte kjøttkvoter og soyamel fra MERCOSUR-landene, og økt eksport av petroleum og oppdrettslaks fra Norge. Produksjon av soya og storfe er av de viktigste årsakene til avskoging av Amazonas, og okkuperer i dag mer enn 60% av de avskogede områdene. Norsk land- og havbruk har et uttalt ønske om redusert import av brasiliansk soya. Med denne avtalen tilrettelegger regjeringen likevel for økt import fra MERCOSUR. Norsk import bidrar til en raskt voksende global etterspørsel etter soya, som legger press på mennesker og miljø i Brasil, til tross for at soyaen vi importerer til Norge er miljøsertifisert. Brannene i Amazonas kan bli morgendagens nye beitemarker og soyaåkre.

Et demokratisk problem
Avtaleutkastet har blitt forhandlet og signert uten demokratisk prosess og innsyn. Regjeringen uttaler at avtalen har retningslinjer for bærekraft. Det er likevel uklart hvorvidt disse kravene er tilstrekkelige, og vi frykter at avtalen ikke inneholder tvistemekanismer for å håndtere brudd på retningslinjene. Mangel på innsyn i slike avtaler er et alvorlig demokratisk problem som i dette tilfellet vil kunne ha enorme konsekvenser for miljø og sivilsamfunn på begge sider av avtalen.

Manglende miljøpolitikk
Brasils nåværende regjering fører en miljøfiendtlig politikk og representerer en stor trussel mot Amazonas. Det siste året har de systematisk svekket miljøinstitusjoner i Brasil, som er ansvarlige for håndhevelse av ulovlig drift og hogst i regnskogsområder. Den brasilianske regjeringen har også foreslått å åpne Amazonas for mer avskoging. Uten respekt for landets grunnlov åpner de for kommersiell bruk av naturressurser som ligger i urfolksområder, gjennom industrijordbruk, gruvedrift og utbygging av demninger til vannkraftverk. Den ulovlige avskogingen har økt kraftig, og en rekke urfolk lever i frykt i sine grunnlovsbeskyttede territorier. Det er kritikkverdig at Norge signerer en frihandelsavtale med Brasil i denne konteksten.
Handelsavtalen mellom EU og MERCOSUR er ferdig forhandlet, men flere av EU-landene har signalisert at de ikke vil ratifisere avtalen før Brasils president viser vilje til endring i sin miljøfiendtlige politikk. Det bør være en selvfølge at Norge legger seg på samme linje.

Brems avtalen
Handelsavtalen representerer en økonomisk politikk som fremforhandles bak lukkede dører og som ødelegger for miljø, urfolk og bønder på begge sider av avtalen. Det kan vi ikke godta!

Vi krever:
• At det gjennomføres en uavhengig analyse av konsekvenser handelsavtalen vil få for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Prosessen må inkludere deltakelse fra sivilsamfunn, bønder og fagorganisasjoner fra både EFTA- og MERCOSUR-blokkene.
• At avtalen og konsekvensutredningen sendes på høring i Norge og oversettes til spansk og portugisisk, for å muliggjøre innspill og påvirkning fra MERCOSUR-landene.
• At det etableres demokratiske prosesser for framtidige avtaler. Disse må involvere folkevalgte organer og sivilt samfunn i forkant, under og etter avtaleforhandling, med tilstrekkelige konsekvensutredninger og høringer.
• At avtalen ikke inngås før avskogingen er redusert, urfolk er trygge og Brasil har et troverdig system for overvåkning og håndheving av ulovlig avskoging.

Signér oppropet ved å sende e-post til daglig.leder@lagnorge.no

Disse organisasjonene står bak kravene:
Latin-Amerikagruppene i Norge
Spire
Greenpeace
Norsk Bonde og Småbrukarlag
Changemaker
Framtiden i våre hender
Natur og ungdom


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as