Jordbruket mangler i regjeringas tredje tiltakspakke

I dag la regjeringen fram sin tredje tiltakspakke for å få fart på økonomien igjen, men jordbruket ser ut til å være utelatt fra regjeringens plan.

Her hadde vi forventa at det skulle komme penger til blant annet opprusting av jordbruksarealer, grøfter og driftsbygninger. Behovet er stort og det vil gi arbeid til lokale entreprenører, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som er svært skuffet over tiltakspakken.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har foreslått at det bevilges midler til prosjekter som både kan øke sysselsettingen på kort sikt og styrke landets sjølforsyningsevne i et lengre perspektiv. Dette ble blant annet spilt inn da landbruks- og matministeren inviterte til innspillsmøtet i forbindelse med regjeringens arbeid med den tredje tiltakspakka.

Regjeringen har foreslått 4 milliarder kroner til bygg- og vedlikeholdstiltak for å bidra til å opprettholde aktivitet i hele landet, men jordbruket mangler i lista over hvilke sektorer som får støtte.
- 60 prosent av landets kumjølkprodusenter driver fortsatt i båsfjøs. I 2034 trer løsdriftskravet i kraft, men allerede i 2024 kommer det nye krav til driftsbygninger som vil utløse investeringsbehov hos flere mjølkeprodusenter. Mange teller på knappene på om de skal fortsette og det trengs en tydelig satsing på disse brukene uten at de må øke produksjonsomfanget. Det vil være svært viktig for rekruttering av unge inn i næringa og verdiskaping i distriktene, sier Hoff.

Regjeringens tredje tiltakspakke skal nå behandles i Stortinget. Norsk Bonde- og Småbrukarlag forventer at finanskomiteen i sin innstilling vil hensynta våre innspill. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blant annet foreslått:

• Ekstra bevilgning på 150 mill. kroner til ombygging/nybygging av husdyrrom for mjølkekyr. Små og mellomstore mjølkeproduksjonsbruk skal prioriteres, jfr. den prioriteringen som avtalepartene ble enige om i jordbruksoppgjøret i 2019. Ekstrabevilgningen legges til den eksisterende ordningen med IBU-midler under Landbrukets utviklingsfond. Prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger i tre skal prioriteres.

• Ekstra bevilgning til grøfting av jordbruksarealer på 250 mill. kroner. Bevilgningen legges til den eksisterende ordningen under Landbrukets utviklingsfond. Støttesatsen pr. daa settes til 5.000 kroner.

• Istandsetting av tidligere dyrka jord i Nordland, Troms og Finnmark. Det bevilges 50 mill. kroner til dette formålet. Støtten skal utbetales pr. daa med en sats på 10.000 kroner. Landbruksdirektoratet må utvikle et enkelt og ubyråkratisk regelverk for forvaltning/tildeling av disse midlene.

• Istandsetting av setre. Mange setre krever en opprusting for å kunne brukes framover til tradisjonell drift med dyrehold og salg av produkter direkte til forbruker. Det bevilges 50 mill. kroner til dette formålet. Støtten avgrenses til 50 prosent av kostnadsanslaget, begrenset oppad til 500.000 kroner pr. seter.

• Støtte til investeringer for å fremme beiting i utmark. Dette gjelder midler til gjerding, samlebinger, lønnet ettersyn/gjeting, utprøving av No-Fence osv. Bevilgningen settes til 50 mill. kroner og legges til de ordningene som eksisterer allerede i dag, primært under regionalt miljøprogram.

For mer info:
Leder Kjersti Hoff 971 20 960
Generalsekretær Olaf Godli 975 46 142
Ass. generalsekretær Vilde Haarsaker 476 68 984


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as