Jordbrukets krav

HISTORISK NYTT TILSKUDD TIL SMÅ OG MELLOMSTORE MELKEBRUK

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger. Kravet inneholder et historisk nytt tilskudd til små og mellomstore melkebruk.


Kravet inneholder et historisk nytt tilskudd til små og mellomstore melkebruk. Det gis en sats på 3000 kroner pr ku opp til 20 kyr, som er den bruksstørrelsen som gir størst samlet tilskudd på kr. 60.000,-. Deretter trappes totaltilskuddet ned med tilsvarende sats, dvs 2500 kr/ku ned til 43 kyr. Foretak med mer enn 44 kyr vil ikke være berettiget dette ekstratilskuddet. Det er svært gledelig at et samlet jordbruk fremmer et slik krav sier leder i Norsk bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Kravet inneholder også et forslag om å fatte et prinsippvedtak om at det skal innføres et driftsvansketilskudd, for å sikre at arealer med driftsulempe fortsatt blir holdt i hevd. I tillegg fremmes forslag om et nasjonalt setertilskudd på kr. 60.000,- pr. seter. Ambisjonen med setertilskuddet er at antall setre i drift skal øke.  Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i mange år arbeidet for et driftsvansketilskudd og et nasjonalt setertilskudd, jeg er svært glad for at disse tilskuddene nå er med i jordbrukets krav, sier Furuberg.

Av en ramme på 1830 mill. kroner utgjør kostnadsveksten 1415 mill. kroner. Kravet gir grunnlag for en inntektsvekst på 25.300 kr/årsverk. Nivået på kravet tar hensyn til at markedssituasjonen for sau/lam og svinekjøtt vil kunne gi rom for noe bedret prisuttak i disse produksjonene forutsatt innføring av nye produksjonsregulerende virkemidler, anslått til 100 mill. kroner, tilsvarende 2.400 kr/årsverk.

Jordbrukets krav har en tydelig fordelingsprofil. - Vi har prioritert midlene til små og mellomstore gårdsbruk, noe som går klart fram av referansebruksberegningene. Referansebruk nr. 12 med «de 1/3 minste melkebruka» får et betydelig større tillegg pr. årsverk enn referansebruk nr. 13 med «de 1/3 største melkebruka.

For mer info:

Merete Furuberg             90163092      John Petter Løvstad       45025212

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as