Kjersti Hoff i Regjeringens Kontaktutvalg 04.02.

Statsminister!
Klimakur 2030 leverte sin rapport til KLD nå på fredag. Det er viktig arbeid og interessante analyser. Vi i jordbruket, vi som arbeider tett på naturen og er avhengig av naturen og mest mulig forutsigbarhet i været, er glad for Regjeringens fokus på hva som kan gjøres for å stoppe klimaendringene og å bli mer forberedt på å handtere disse endringene.

Staten og jordbruket ble enige om en Klimaavtale for perioden 2021-2030 i juni 2019. Den er en viktig premissleverandør for både årets og seinere års jordbruksforhandlinger. Det vil være riktig nå å stille spørsmål om virkemidlene i jordbruksavtalen stimulerer til å nå klimamålene og en bærekraftig matproduksjon på norsk ressursgrunnlag. Vi i Norsk Bonde og Småbrukarlag mener det er den viktigste oppgaven framover.

Jordbrukspolitikken som er ført de siste 10 årene og som forsterka seg kraftig med frislippene i 2014, har dessverre ført norsk jordbruk i feil retning! Disse frislippene i kombinasjon med større fokus på produksjonsmengde og mindre utjamning for driftsvansker, har ført til større konkurranse internt i jordbruket. De mer marginale jordbruksarealene har gått ut av drift og husdyrproduksjonene sentraliseres. Mjølk- og kjøttproduksjon har økt på de arealene vi bør produsere mer korn, poteter, grønnsaker, frukt og belgvekster direkte til folk. Dette er ikke en klok arealpolitikk for knappe jordbruksarealer.

Vi håper og tror regjeringa ser dette og vil reversere grepene som ble gjort i 2014. Vi trenger flere bønder for å bruke våre jord og beitearealer i hele landet.

Mjølkekvoter; Et storstilt oppkjøp er i gang, dette er tragisk da vi ser at nettopp de som driver i distriktene der det ikke er så mange alternativer for sysselsetting, sjølve bærebjelken i norsk jordbruk, er mest ivrige på å selge. Hele kvotebørsen er ødeleggende for å kunne ha en målretta jordbrukspolitikk for en bærekraftig og klimariktig jordbruksproduksjon. Her må det tas grep. Kvotetaket må ned for å stoppe denne utviklingen.

Rovvilt; Norsk Bonde og Småbrukarlag ser med uro på situasjonen som nå har oppstått i lagmannsretten hvor staten tapte. Statsminister, vi ber deg rydde opp slik at Stortingets vedtak kan gjennomføres.

Pelsdyr; jeg bare håper at et slikt vedtak om forbud kompenseres skikkelig.

Den gjennomsnittlige inntekten i jordbruket ligger fortsatt på et nivå som ligger langt under det som representerer et gjennomsnittlig inntektsnivå for folk flest her i landet. Samtidig vet vi at det er store inntektsforskjeller internt i jordbruket, regnet pr. årsverk. Det er behov for å øke den totale rammen da vi ved årets Jordbruksoppgjør starter inngangen og omstillingen til 10-året for klimakutt og utvikling mot bærekraftige produksjonsmåter.

For å opprettholde og helst styrke norsk sjølforsyning på norske ressurser mener vi at vi trenger alle gardsbruk og en variert bruksstruktur i hele landet. Deltidsbrukeren, mangesysleren, har flere bein å stå på, han henter deler av inntekta si fra andre arbeidsoppgaver i tillegg til sjølve jordbruksdrifta. De er med på å bygge opp under bærekraftige og attraktive lokalsamfunn.

Vårt samfunnsansvar er å produsere mest mulig av den maten den norske befolkning spiser. Det betyr at om forbruket av kjøtt skulle gå ned som et resultat av en endring hos forbrukeren, så må jordbruket ta utfordringen med å produsere det som er mulig å produsere i Norge av det som etterspørres. Vi er avhengig av et godt tollvern, noe jeg ber regjeringen følge opp. Import til Norge av det vi kan produsere sjøl gir både karbonlekkasje, areallekkasje, sysselsettingslekkasje og handelslekkasje. I tillegg svekker det norsk sjølforsyning.

Takk!


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as