KPMG Rapport om Mattilsynet – systemer og rutiner ikke gode nok

Rapporten fra KPMG om Mattilsynet peker på en rekke rutiner og systemer som må endres, samt forslag til tiltak. Les mer om hvilke de viktigste er:

1. Ikke enhetlig regelverksfortolkning. Anbefaling: Enhetlig regelverksfortolkning i alle ledd.
2. Kommunikasjon med tilsynsobjektene er mangelfull. Anbefaling: sørge for bedre kommunikasjon. Veiledere og kravpunktmaler er felles for inspektører og tilsynsobjekter. Utvikle «ferdig på stedet»-tilsyn.
3. Opplæringsprogram er ikke satt inn i et tilstrekkelig system. Anbefaling: etablere et program for kompetanseheving og følge opp implementering.
4. Organiseringen av klagesaksbehandling presenterer utfordringer for habilitet og faglig styring. Selv om klagesaksbehandlingen nå er lagt til MTs hovedkontor frykter nøringen partiskhet. Anbefaling: Flytte klagesaksbehandling ut av hovedkontoret og inn i en egen klageinstans.

Funnene til KPMG samsvarer veldig bra med våre påpekninger til Mattilsyndet i juni 2019, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Brevet pekte på følgende tiltak for forbedring.

• Det må foretas en ekstern gransking av hele Mattilsynet sin organisering og gjennomføring av tilsynsrollen.
• Norsk Bonde- og Småbrukarlag støttet i sin tid etableringen av Mattilsynet bl.a. med den begrunnelsen at det var svært viktig å få på plass et enhetlig tilsyn, altså at husdyrbrukere over hele landet skulle bli møtt med det samme regelverket og den samme måten å gjennomføre tilsynet på og at inspektørene har den nødvendige kvalifikasjonen for å drive tilsyn med produksjonsdyr. En registrerer dessverre at denne målsettingen fortsatt ikke er nådd. Det må ryddes opp i ulike kulturforskjeller mellom ulike regioner.
• Ved tilsyn hos enkeltbønder, må bonden alltid ha anledning til å ha med en kollega eller nøytral person. Bonden må få kopi av rapporten før tilsynsmyndighet forlater gården.
• Behandling av klagesaker må endres. Det kan ikke være HK i Mattilsynet som behandler klagesaker.

Anbefalingene fra KPMG må nå gjennomføres, vi er helt avhengig av et Mattilsyn som har tillit både i samfunnet og ute hos den enkelte produsent, avslutter Hoff.

For mer informasjon:
Kjersti Hoff, 971 20 960
Olaf Godli, 975 46 142


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as