Krav om krisepakke

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i møte med landbruksminister Jon Georg Dale i dag lagt fram et forslag til en krisepakke på i alt 12 punkter som et første innspill til tiltak for å motvirke konsekvensene av den ekstreme tørkesituasjonen som rammer store deler av landbruket i Norge.

Jordbruket krever på nåværende tidspunkt følgende tiltak av økonomisk karakter:

• Satsen for kompensasjon av avlingsskade på gras økes med 50%. Satsen er i dag 3,85 kr FE/m og er basert på normale fôrpriser. Kostnadene pr fôrenhet grovfôr er langt høyere enn normalt.
• Taket for utbetaling av avlingsskade økes
• Tilskudd til frakt av norskprodusert halm og grovfôr.
• Ved avlingsskade på gras åpnes det for individuell vurdering av skadeomfanget. For en del bruk vil avlingsnivået avvike vesentlig fra avlingsnormen i kommunen og dermed gi en egenandel langt ut over 30%.
• Det gis avlingsskade på innmarksbeite i avlingsskadeordningen. Dette kan enkelt gjøres ved at avlingsskade i kroner pr dekar beregnet for fulldyrka eng på foretaket multipliseres med den etablerte faktoren for innmarksbeite på 0,6.

Disse punktene vil partene arbeide videre med.

Tiltak av regelverksmessig karakter som ble kvittert ut på dagens møte er:

• Det gis dispensasjon fra kravet knyttet til beitetilskuddet om at hoveddelen av fôropptaket skal skje på beite. Dette gir mulighet for tilleggsfôring på beite slik at dyra får tilstrekkelig tilgang på fôr samtidig som bonden oppnår beitetilskudd på dyra som normalt.
• Muligheten for forskuddsutbetaling av antatt avlingsskade økes fra 50% til 70%. Likviditeten er sterk presset for mange produsenter.
• Myndighetene sørger for tilstrekkelig kapasitet i forvaltningen slik at det oppnås en rask søknadsbehandling.
• Myndighetene vil øke kontrollen med importert av grovfôr til Norge
• Felleskjøpet har sendt søknad til Mattilsynet med krav om dispensasjon for å kunne bruke korn fra ikke-sertifiserte såkornprodusenter som såkorn neste år.
• Det gis dispensasjon til å beholde tilskudd til økologisk grønngjødslingsarealer selv om arealet brukes til fôr eller beite. Det gis også dispensasjon til å høste arealer med fangvekster og samtidig opprettholde tilskudd til fangvekster over RMP.

Krisesituasjon i næringa vil endre seg fra uke til uke avhengig av værsituasjonen framover. Det vil derfor kunne bli nødvendig med ytterligere tiltak ut over høsten. Både statsråden og lederne av faglaga kom med sterke oppfordringer om å berge mest mulig halm som kan brukes til fôr.

For mer info:
Ann Merete Furuberg 90163092
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as