Krever nytt regelverk for kjøp, salg og utleie av mjølkekvoter

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vedtok lørdag en uttale om at staten må ta tilbake kontrollen over systemet med mjølkekvoter. 

Vedtaket lyder: «Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal jobbe for å ta kvotetaket ned igjen til 450 tonn for kumjølk og 200 tonn for geitemjølk. Regelendringen skal ikke ha tilbakevirkende kraft. Alt kjøp, salg, leie og utleie av mjølkekvoter må forvaltes av staten til fastsatt og forutsigbar pris. Et nytt regelverk må utformes med utgangspunkt i landbrukets samfunnsoppdrag, økt sjølforsyning og produksjonsmåte.»

Landsmøtet uttaler følgende om bakgrunnen for vedtaket:

«Kvoteordningen for melk, med en sterk struktur- og distriktspolitisk funksjon, er trolig det viktigste verktøyet for å nå de landbrukspolitiske mål Stortinget har vedtatt.

Kvotesystemet skriker etter regulering og styring. Dagens markedsstyrte kvotesystem fører til færre bruk og sentralisering av mjølkeproduksjonen. Altså i strid med stortingets egne mål. Samtidig tapper det hvert år næringa for millionbeløp. Mjølka på den enkelte gard blir i mindre og mindre grad produsert på gardens ressurser.

Å ta ned igjen kvotetaket til nivå før 2014 er helt klart riktig, men det er mye viktigere å diskutere hvilke endringer i kvotesystemet som må til for å stoppe bruksavgangen og helst stimulere til flere mjølkebruk, samt øke sjølforsyninga og gi bedre økonomi på den enkelte gard. Prisnedskrivingen av korn og intensiv produksjon av melk og kjøtt er hovedårsaken til at det brukes alt for mye kraftfor til drøvtyggere. Dette reduserer gras- og beitebruken. NBS vil at disse budsjettmidlene i stedet skal brukes til å stimulere til å dyrke et bedre grovfôr og gjøre beiting mer lønnsomt, ikke bare redusere en kostnad. Både investeringer og beitetilskudd må prioriteres for å nå disse målsettinger. Støtte til utmarksbeiting, seterdrift og tilrettelegging skal gi et inntektsløft for jordbrukeren som vil redusere kraftfôrbruken og tilpasse produksjonen til det arealet som garden har. NBS har som målsetting at beitebruk i utmarka og seterdrift skal øke i omfang. Da må dette bli jordbrukerens økonomiske førstevalg.»

 

Kontakt:

Eli Berge Ness, politisk nestleder                                     958 66 050

Hilde Mellum, leder av mjølkeutvalget                              906 66 402


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as