Kvinnebonden - Småbrukerkjerringa 8. mars 2010

Gratulerer med Kvinnedagen, gratulerer alle Kvinnebønder, Småbrukerkjerringer, Kvinnelige matprodusenter, Kvinner som er opptatt av å holde mat-, jord og husdyrstradisjoner i hevd og alle solidariske likestillingsopptatte kvinner og menn rundt oss.

Gratulerer med dagen – vi vil bruke kvinnedagen til å synliggjøre noen av de viktige sakene som vi kjemper for - lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I en verden hvor Vekst, Konkurranse, Effektivitet, og Rovdrift på Jorda vår, folk, dyr og natur trumfer alt annet er det godt at Bonde og Småbrukarlaget tar opp kampen.

Det er dessverre også slik at store globale kapitalinteresser har nå sett en ny mulighet til å tjene seg ennå rikere på «det grønne skiftet».  Men det skal jeg komme tilbake til.

Men Norsk Bonde og Småbrukarlag jobber for en samfunnsutvikling som skal fremme sosial og økonomisk utjevning.

NBS slår også fast at Solidaritet og likeverd skal være bærende prinsipper i landbruket.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber for retten til et hvert land til å produsere mat til egen befolkning, uavhengig av internasjonale handelsavtaler.

Vi vil også minne om at FN slår fast at enhver nasjon har rett og plikt til å produsere mat til egen befolkning. Mat er en menneskerettighet

Med dette som bakteppe gir det også optimisme og håp for framtida

Vi som lever av å produsere det viktigste mennesket trenger veit hvor avhengig vi er av naturen og må gå front for å fortelle om det ansvaret vi har for å verne om jorda, utmarka og vannet.

Kvinner har gjennom tidene vært og er fortsatt bønder og matprodusenter men de er ikke alltid like synlige.

Det er kvinner som har drevet og driver brukene mens menn har vært sesongarbeidere i skogen, på fiske, og som anleggsarbeider. Det er kvinner som starter enkeltmannsforetak og driver med gårdsysteri, urtehager, produksjon og bearbeiding ulike råvarer som selges gjennom gårdsbutikker og REKO-ringer.

Kvinner er kanskje ikke den som innehar årsverket på gården, men på andre måter sikrer de inntekta til familien på gården og sikrer fortsatt drift.

Noen steder i verden som i Sørøst Asia og Afrika sør for Sahara er sysselsettingen for kvinner i landbruket over 60% men der som her i tidligere tider skjuler tallene de faktiske forholdene, da det oftest er menn som eier og dermed er oppført som registrert driver.

Over hele verden går kvinner i front og kjemper mot kapitalens angrep på folks levevilkår.

FN vedtok i november 2018 en erklæring: «rettigheter for bønder, småbrukere og andre arbeidsfolk i bygder» den slår fast i artikkel 5; tilgang til og bruk av naturressurser; bønder og andre arbeidsfolk i bygder har rett til tilgang til og bærekraftig bruk av de naturressursene som finnes i deres samfunn og som er nødvendig å bruke for å få gode levevilkår ....»

Denne erklæringa har det vært jobba med å få vedtatt i over 20 år; organisasjonen LA VIA CAMPESINA har gått i front for kampen for denne erklæringa og jeg er stolt av at det er en av NBS`s samarbeidsorganisasjoner.

Hva betyr dette: bønder og andre arbeidsfolk i bygder har rett til tilgang til og bærekraftig bruk av de naturressursene som finnes i deres samfunn og som er nødvendig å bruke for å få gode levevilkår

Det vi ser her i landet er at Solbergregimet sentraliserer og legger opp til en avfolking og avvikling av distriktsnorge slik at utenlandske kapitalkrefter lettere kan kjøpe rettighetene til naturressursene til det norske folk.

Det var kanskje en grunn til at Norges FN delegasjon ikke stemte for denne resolusjonen!

Småbrukere på verdensbasis produserer minst 70 prosent av maten, på en langt mindre andel av den dyrka jorda.

Småbrukere får altså langt mer mat ut av jorda enn det industrilandbruket gjør. Denne maten er sunn og variert, og den blir vanligvis produsert på måter som bygger opp og ikke bryter ned naturen og som ikke bidrar til global oppvarming.

Det er industrilandbruket og ikke småbrukerne som står for overforbruket av kunstgjødsel, sprøytemidler, drivstoff og antibiotika og det er industrilandbruket som står for en monokulturell matproduksjon som ødelegger natur og gir oss et ensidig og usunt kosthold.

Undersøkelser viser av kvinnebønder bidrar til endring og utvikling av landbruket og driver mangfoldig. Kvinner motiveres av muligheter til å i drive kreativt, bærekraftig ressursutnyttende og dette ser vi i deres valg av driftsform. Det er mange unge, kreative og dyktige småbrukere og bønder i Norge og av dem er det mange kvinner – og de får det til å gå rundt på tross av manglende økonomisk støtte.

Hva gjør vi dersom en krise varer i tre uker eller i tre år? Ekstremvær, naturkatastrofer, terror, tekniske problemer, krig og sabotasje er momenter vi må tenke kan skje, selv om hovedmålet er å hindre at noe slikt skjer.

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene har ført til at Norge moderniserer totalforsvaret. Økt fokus på beredskap bør også føre til økt fokus på egen matberedskap. Produksjonen av mat kan ikke slås av og på. Nødvendig matberedskap krever en kontinuerlig matproduksjon.

Vi må ha et mål at vi øker selvforsyningsgraden for norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôr, dette må vi som nasjon sette klare mål på fram til vi er sjølberga.

Vi bør også kreve en risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk forsyningssikkerhet.

Da må vi ikke gå inn for en Klimakur som kutter produksjonen av egenprodusert mat. Da er det smartere å slutte og importere kjøtt, spise norsk, spise sesong og spise opp.

Dagens vekstøkonomi er i ferd med å ødelegge jorda. Norge må vise at det er mulig å ha et velferdssamfunn uten å ødelegge klima og natur.

God 8- mars

Kvinner i landbruket og NBS kjemper for ei bærekraftig framtid på lag med naturen. Vi ønsker å overlate jorda i ei bedre forfatning til våre framtidige generasjoner. Og vi har en alternativ plan for dette.

Romy Rohmann

Leder Kvinneutvalget NBS

 


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as