Kvotedrøftinger for 2019

Tines forslag til forholdstall for kumelk for 2019 ble etter dagens kvotemøte fastsatt til 0,98 med støtte fra Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget. Forholdstallet for geitemelk ble fastsatt til 0,94 i 2019, som foreslått av Tine og støttet av Bondelaget. Bonde- og Småbrukarlaget ba om et forholdstall på 0,96.

Kvotedrøftinger for kumelk:

Tine redegjorde for leveransene av kumelk hittil i år sammenlignet med i fjor, samt progn­os­ene for innveid melkemengde og behov i 2019. Tine viste til sitt innspill til kvotedrøftingene, og til at innveiingen av melk i 2018 ligger an til å bli 1 521 mill. liter. Dette er høyere enn prognosen i august, og skyldes høyere avdrått som følge av økt kraftfôrbruk og god grovfôrkvalitet, samt lavere slakting enn forventet. Aktørenes kommersielle behov for 2018 er anslått til 1 503 mill. liter. Dette har medført oppbygging av lager, spesielt av ost, og økte kostnader til markedsregulering.

Tine viste videre til de siste prognosene som anslår at det i 2019 kan forventes et mottak av kumelk på om lag 1 508 mill. liter gitt et forholdstall på 1,00. Aktørene har meldt inn et kommersielt behov på 1 485 mill. liter.

Tine anbefaler også en videreføring av ordningen med tilbakeholdelse av solgt grunnkvote. Dette avgjøres av partene i jordbruksoppgjøret 2019.  Med bakgrunn i overnevnte anbefalte Tine at forholdstallet for disponibel kvote i 2019 settes til 0,98. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket for kumelk settes til 900 000 liter.

Kvotedrøftinger for geitmelk:

Tine redegjorde for markedssituasjonen i inneværende år og prognosene for behov i 2019. I Tines innspill går det fram at forventet melkeinngang inneværende år er 19,9 mill. liter. Det er angitt et kommersielt behov på 16,5 mill. liter. Sammen med et fall i etterspørselen etter brune oster som ikke ble kompensert av økning i andre produkter, medførte dette en betydelig lageroppbygging. For 2019 er det prognosert en melkeleveranse på 19,7 mill. liter geitemelk. Det kommersielle behovet er anslått til 14,8 mill. liter. Den ikke-kommersielle anvendelsen er prognosert til 4,2 mill. liter geitemelk i 2019.

Tine anbefalte at forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk reduseres til 0,94, samtidig som kvote solgt gjennom den statlige ordningen fortsatt inndras.

Direktoratet orienterte om kjøp- og salgsrunden høsten 2018, inkludert oppkjøps­ordningen, og om bruken av geitemelk inn i prisutjevningsordningen for melk.

Norges Bondelag støttet anbefalingen om et forholdstall for disponibel kvote for geitemelk på 0,94 for 2019, og henstilte samtidig Tine om å arbeide hardt for å øke den kommersielle anvendelsen av geitemelk. Norsk Bonde- og Småbrukarlag anbefalte å opprettholde dagens forholdstall på 0,96. Landbruks- og matdepartementet støttet Tines innspill til kvotedrøftingene for geitemelk.

Med bakgrunn i overnevnte fastsatte Landbruks- og matdepartementet forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,94 i 2019, som foreslått av Tine og støttet av Norges Bondelag. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket beholdes på 900 000 liter geitemelk.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as