Landbruksministeren fulgte jordbrukets råd

Jordbruket har møtt staten for å drøfte mjølkekvoter for ku og geit for 2017.

Basert på innspillene fra TINE SA og diskusjonen i etterkant ble partene enige om å sette forholdstallet for disponible kumjølkkvoter for 2017 til 0,98 og forholdstallet for disponible geitmjølkkvoter for 2017 til 0,96.

Det er positivt at landbruksminister Dale valgte å følge rådet fra et samlet jordbruk. Med dette standpunktet viser landbruksministeren at han har valgt å prioritere mjølkebondens økonomi framfor å la markedet regulere produksjon og pris til bonde. Dette skal landbruksministeren ha kreditt for, sier fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Arne Lofthus.

Tine SA redegjorde for markedssituasjonen i inneværende år og prognosene for innveid mjølkemengde og behov i 2017. Tine anslo at det i 2017 kunne forventes et mottak av kumjølk på ca. 1 522 mill. liter, dersom dagens forholdstall for disponibel kvote på 1,00 ble videreført. Tine anslo videre et mjølkebehov, basert på forventet salg og behov for lagernedbygging, på 1 495 mill. liter mjølk.

Faglagene argumenterte for at det vil forverre situasjonen fremover dersom det ikke gjøres reduksjon i forholdstallet nå. Det ble videre vist at kostnaden for jordbruket ved å regulere bort produsert mjølk er større enn ikke å produsere tilsvarende mjølkemengde og at fleksibiliteten i kvoteordningen har bidratt til økt kvoteoppfylling.

Tine redegjorde videre for markedssituasjonen for geitmjølk i inneværende år og prognosene for innveid mjølkemengde og behov i 2017. Tine anslo at de i 2017 forventer et mottak av geitmjølk på ca. 20,5 mill. liter, med et forholdstall for disponibel kvote på 0,97.

For mer info:

Olaf Godli                               97546142

John Petter Løvstad                  45025212

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as