Høring i Energi- og miljøkomiteen om statsbudsjettet

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag deltatt på høring i Energi- og miljøkomiteen om statsbudsjettet 2015. NBS tok særlig opp tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak og antall ynglinger av rovvilt.

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT- midler):
I saldert budsjett for 2009 ble det avsatt 80,5 millioner til denne posten (FKT-midler.) I budsjettforslaget for 2015 foreslår Regjeringen 68 millioner kroner. Fra og med 2010 skal FKT-midlene også dekke kostander til kommunale jaktlag, ved skadefelling. FKT-midlene skal også dekke kostnader til kompetanseoppbygging av jegere/fellingspersonell. I 2011 ble det brukt 7 mill. og I 2012 10 mill. til fellingsvederlag og kompetanseoppbygging. Rovviltkurssentret I regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund, en også en relativ ny post for FKT-midlene.

I budsjettet for 2015 foreslår regjeringen å øke posten med 3,5 mill. kroner. Regjeringen øremerker 7 mill. kroner til omstilling, som er et nytt tiltak. Det betyr at det er en nedgang på de tradisjonelle tiltakene på 3, 5 mill. kroner.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag henstiller til Energi- og miljøkomiteen om å øke posten forebyggende og konfliktdempende tiltak til minimum 100 mill. kroner.

Undergraving av Stortingets vedtak om antall ynglinger av rovvilt:
Det er Stortinget som har fattet vedtak om antall ynglinger av de ulike rovviltartene. Dette er så fordelt på de enkelte regionene. På nasjonalt nivå er det vedtatt 39 årlige ynglinger av jerv. Både for regionene Hedmark, Oppland og Troms/Finnmark har antall ynglinger ligget vesentlig over vedtatt ynglemål, noe som har ført til betydelige og et helt uakseptabelt høyt skadenivå. I Oppland førte dette til at 20 beitebrukere fikk varsel om mulig beitenekt fra 2015.

Antall ynglinger av jerv i Hedmark har de seinere åra stabilisert seg på pluss minus 10. Dette er det dobbelte av det vedtatte mål på 5. For hver yngling regner en ca. 6 individer. Derfor kan en anta at det er ca. 60 jerver i Hedmark, mens målet er på ca. 30 individer.
I hvert kull er det vanlig med 2 eller 3 valper og da kan en regne en årlig produksjon på ca. 25 jerver. Årets lisenskvote er satt til 16 dyr. Det var den i 2012 også. I fjor var den på 12 dyr uten at antall ynglinger nærmer seg målsettingen. En lisenskvote på 16 dyr vil ikke engang ta ut den årlige produksjonen, langt mindre bringe bestanden i retning av vedtaket på 30 jerver (5 ynglinger).

Norsk Bonde- og Småbrukarlag henstiller til Energi- og miljøkomiteen om å legge klare føringer ovenfor Klima- og miljødepartementet og forvaltning på at antall ynglinger ikke skal overstige de vedtatte målene.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as