Høring i Næringskomiteen om statsbudsjettet

Leder Merete Furuberg og generalsekretær Olaf Godli deltok i går på høring i næringskomiteen om statsbudsjettet 2014.

Under høringen trakk Furuberg fram at usikkerheten omkring landbrukspolitikken er stor.

- Utfallet av de forestående artikkel- 19 forhandlingene med EU, ny stortingsmelding, ulike lovendringsforslag og utfallet av framtidige jordbruksoppgjør bidrar til at mange bønder ser med usikkerhet på framtida. I likhet med aktører i alle andre næringer, er bønder avhengige av gode, langsiktige rammebetingelser for å kunne foreta investeringer for å øke norsk matproduksjon, slik det er flertall for på Stortinget, innledet Furuberg.

Beløpsgrense for mva-registrering:

- Med forslaget om å tredoble grensen for mva-registrering heves terskelen for å etablere seg og investere i norsk næringsliv. Forslaget betyr en tredobling av arbeidstid og inntekter før merverdiavgiften på investeringer blir refundert. Dermed øker kapitalbehovet med 25 prosent. Dette er ikke tråd med regjeringens uttalte mål om økt verdiskaping fra et robust og mangfoldig næringsliv. Svært mange gårdsbruk, særlig innenfor sauehold og kornproduksjon vil med dette forslaget komme under grensen for mva-registrering. Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber derfor Næringskomiteen om å bidra til at beløpsgrensen for mva- registrering beholdes på dagens nivå, fortsatte Furuberg

Forskning:

- Regjeringen legger opp til å kutte 18,7 millioner kroner til forskning og innovasjon i landbruket. Skal man bringe en næring opp og fram er satsing på forskning og innovasjon et avgjørende verktøy. Landbruket vil bli stadig viktigere i årene framover, av hensyn til behovet for økt matproduksjon, som det er tverrpolitisk flertall for på Stortinget, og for å bidra til å øke produksjonen av fornybar energi. Med tanke på disse utfordringene, og mulighetene for å øke verdiskapingen i norsk landbruk, er det et feil signal å kutte i forskningsmidlene til landbruket. Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber Næringskomiteen om å bidra til at forskningsmidlene til landbruket økes sett i forhold til dagens nivå.

Støtte til organisasjoner:

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag har registrert at statsråd Listhaug og regjeringen trekker fram rekruttering som en av de store utfordringene for norsk landbruk. Det er derfor paradoksalt at regjeringen foreslår å kutte bevilgningen til organisasjoner som jobber svært målrettet med rekruttering, som Natur og Ungdom, Spire, prosjektet Slipp oss til – ungdom inn i landbruket, med flere. Det er også svært beklagelig at regjeringen foreslår å kutte støtten til Birøkterlaget. Birøkterlaget er landets eneste organisasjon for birøkterne. En stor del av aktiviteten handler om opplæring og økt kompetanse på birøkt. Ved at det foreslås å kutte i støtten til Birøkterlaget, vil dette arbeidet bli satt tilbake. Vi vil også be næringskomiteen om å bidra til at Nettverk for gmo-fri mat og fôr kommer inn på listen over organisasjoner som får støtte, avsluttet Furuberg.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as