Jordbruksforhandlingene 2019 - pressemelding

Markedet stagnerer – kostnadene stiger

Budsjettnemnda for jordbruket har i dag lagt fram grunnlagsmaterialet til årets jordbruksforhandlinger. Inntektsutviklingen pr. årsverk i jordbruket, målt med totalkalkylens normaliserte regnskaper, er negativ. Fra 2018 til 2019 viser materialet at vederlaget til arbeid og egenkapital pr. årsverk vil gå ned med 23.500 kroner til 330.000 kroner.

I 2018 ble det inngått jordbruksavtale mellom staten og Norsk Bonde- og Småbrukarlag/Norges Bondelag. Det ble da forutsatt at inntektsnivået i jordbruket ville øke med om lag 11.700 kroner fra 2018 til 2019. - Det resultatet som grunnlagsmaterialet nå viser gjør at årets jordbruksforhandlinger vil bli svært krevende, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Stortinget vedtok i 2017 at inntektsforskjellene mellom jordbruket og samfunnet for øvrig skal reduseres. Slik tallene nå framstår vil inntektsforskjellen mellom jordbruket og sammenligningsgruppen øke betydelig idet prognosen for denne gruppen viser en lønnsvekst på 18.200 kroner fra 2018 til 2019. Dette betyr en netto økning i inntektsforskjellen på 41.700 kroner pr. årsverk.

Det er to hovedårsaker til at inntektene går ned; stagnasjon i markedet for jordbruksprodukter både mht. volumvekst og prisøkninger og en samtidig økt kostnadsvekst, inkludert økte realrentekostnader.

Totalkalkylens normaliserte regnskaper viser en kostnadsvekst totalt fra 2018 til 2019 på om lag 570 mill. kroner. Denne veksten i kostnadene er knyttet til både uvarige driftsmidler og kapitalkostnader inkl. økte realrentekostander. Samtidig faller de forventede produksjonsinntektene med om lag 250 mill. kroner mens direkte tilskudd faller med om lag 370 mill. kroner.

Jordbruket har hatt en presset markedssituasjon for flere produksjoner som sau/lam, gris og egg over flere år. Dette har begrenset jordbrukets muligheter til å ta ut de markedsinntekter som en produksjon i balanse kunne ha bidratt til. - Det vil være svært viktig for jordbruket å få kontroll over markedssituasjonen, sier Kjersti Hoff. - Dagens situasjon viser med all tydelighet behovet for effektive reguleringstiltak både på produksjonssiden og på markedssiden, sier Hoff videre. - De siste prognosene for husdyrproduktene viser tegn til bedring for 2019, men denne bedringen gir seg ikke utslag i økte inntekter fordi jordbruket fortsatt har store kostnader med å regulere vekk det overskuddet som har oppstått i de foregående årene, forklarer Hoff videre. Hoff peker samtidig på nye utfordringer framover mot 2020 da mjølkeproduksjonen må skaleres ned som en konsekvens av bortfallet av eksport av Jarlsbergost.

Referansebruksberegningene viser inntektsutviklingen på bruksnivå for utvalgte produksjoner, bruksstørrelser og geografisk plassering i landet. Referansebruksberegningene viser at bruk med de produksjonene som er vist til over har en svekket økonomisk utvikling pga. markedssituasjonen og også økte kostnader til fôr, gjødsel og andre driftsmidler. Referansebruksberegningene viser at det fortsatt er store interne inntektsforskjellene mellom enkelte produksjoner og bruksstørrelser. Referansebruksberegningene følger vedlagt.

Inntektsutviklingen fra 2017 til 2019, slik den nå gjengis i materialet fra Budsjettnemnda for jordbruket, er sjølsagt påvirket av tørkesommeren i 2018. Inntektstallene som det er referert til over er hentet fra normaliserte regnskaper, men det er ikke mulig å normalisere alle inntekter og kostnader i det registrerte regnskapet slik at tørken ikke har noen påvirkning på normaliserte regnskaper.

Budsjettnemnda for jordbruket har forsøkt å beregne/anslå den økonomiske konsekvensen av tørkesommeren 2018 så langt det er mulig å gjøre. Denne beregningen viser at jordbruket i sum har fått/vil få reduserte inntekter/økte kostnader i størrelsesorden 3,1 mrd. kroner.

For mer info:
Kjersti Hoff 971 20 960
Olaf Godli 975 46 142


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as