Uttalelse fra landsmøtet - Ny landbrukspolitikk

Regjeringen har varslet fremleggelse av en ny Stortingsmelding om Landbrukspolitikken høsten 2016 som vil bli behandlet i Stortinget våren 2017.

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag setter matvaresikkerhet som overskrift for en framtidig mat- og jordbrukspolitikk. Dette handler om retten til og muligheten for en egen nasjonal matproduksjon i Norge. Det må være et mål å kunne forsyne landets befolkning med egenproduserte varer i så stor grad som mulig.

Norsk jordbruk opererer innenfor et sett av ulike politiske og juridiske rammebetingelser og økonomiske virkemidler. De viktigste delene av dette rammeverket er:

Lovverk                             Fordeling                             Avtaleinstituttet
Internasjonale forhold        Markedsordninger                Tollvern

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener at det er av avgjørende betydning for matvaresikkerhet og klima og miljø at hovedtrekkene i dette rammeverket videreføres og videreutvikles. Landsmøtet vil særlig peke på at opprettholdelse av jordbruksarealet er den viktigste enkeltfaktoren for god matvaresikkerhet og beredskap.

Helt konkret er de viktigste enkeltelementene for å oppnå trygg mat og matvaresikkerhet:

• Matproduksjon i et evighetsperspektiv
• Vern av matjord gjennom aktiv bruk
• Bruk i drift over hele landet
• Flere bønder
• Økt planteproduksjon
• Beitebruk i hele landet
• God plante- og dyrehelse
• Inntekt og sosiale forhold som andre
• Matmangfold
• Investeringer og produksjon etter ressursgrunnlag
• Bondeeid samvirke
• Likestilling
• Teknologi
• Matvareberedskap

På alle arenaer der Norsk Bonde- og Småbrukarlag er representert må vår definisjon av innholdet i disse enkeltelementene være retningsgivende for hvilke posisjoner som inntas. Nåværende regjering fører en politikk som ikke oppfyller målsettingene våre.

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag pålegger styret å arbeide for at rammeverket opprettholdes, men nye virkemidler må tas i bruk i jordbruksavtalesammenheng for å oppfylle flere av de ovenfor nevnte målsettingene. F.eks. kan innføring av et driftsvansketilskudd etter en utarbeidet modell være hensiktsmessig for å beholde arealer i drift.

Vedtak:
Landsmøtet vedtar uttalelsen og pålegger styret å følge opp denne.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as