Vi ønsker et mangfoldig landbruk over hele landet

De siste månedene har jeg og mine kollegaer i næringskomiteen brukt mye tid på fremtidens landbrukspolitikk. Jordbruksmeldingen er enda ikke ferdig behandlet. KrF har hele tiden vært tydelig på at vi ønsker at det skapes brede flertall for de viktigste elementene, og jeg håper fortsatt at Stortinget følger opp dette. Det har vært reist mange spørsmål knyttet til meldingen, blant annet i Nationen. La meg gi KrFs svar på noen viktige områder:

Mål for landbruket
Landbrukets viktigste oppgave er å produsere fôr- og matvarer med grunnlag i norske ressurser og som det ut fra våre driftsforhold er naturlig å produsere i Norge. KrF ønsker et ambisiøst produksjonsmål. Matproduksjonen skal ha et omfang som dekker innenlands etterspørsel og eksport. Landbruket skal også gi oss fellesgoder som beredskap, bosetting, sysselsetting, kulturlandskap og andre kulturverdier. Sammen med ønsket om et aktivt landbruk over hele landet har dette vært førende for KrF.

Inntekt
Inntekt er et av de viktigste delmåla og virkemidlene i landbrukspolitikken. KrF er opptatt av å formulere et presist inntektsmål, noe som i seg selv ikke er så enkelt siden mange av inntektselementene ikke styres politisk. Budsjettnemndas inntektstall for jordbruket ikke er egnet til å måle inntektsnivået i næringa, men de er pålitelige til å måle inntektsutviklingen i jordbruket. Et presist inntektsmål må derfor ta utgangspunkt i inntektsutvikling. Det er likevel hevet over tvil at inntektsnivået i jordbruket er lavere enn ellers i samfunnet, og da er det ikke nok for KrF at jordbruket sikres samme prosentvise inntektsutvikling som andre. Både av hensyn til rekrutteringen og for å heve inntektsnivået i næringen er det viktig å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet. Det vil si: Inntektsgapet kan bare reduseres hvis jordbruket får en inntektsutvikling som kronemessig er større enn inntektsutviklinga i andre grupper.

Landbruk over hele landet
KrF kjemper for et aktivt og mangfoldig landbruk over hele landet. Vi skal produsere mer mat og grunnlaget skal være norske arealressurser. Da må vi ta i bruk hele landet. Derfor har vi sørget for at fornyingsbehovet på små og mellomstore bruk nå blir tatt mer alvorlig, og vi har foreslått en egen redningsplan for gjennomsnittsfjøsa på 15-30 kyr. Disse utgjør tyngden av melkefjøs, og de har både under den forrige og denne regjering levd i skyggen av robotfjøs.

Jeg er sikker på at vi trenger både små, mellomstore og store bruk for å nå et ambisiøst produksjonsmål og utnytte produksjonsmulighetene over hele landet. KrF vil derfor videreføre og styrke virkemidler som er differensierte etter geografi og struktur. Jeg mener derfor det er riktig med en tilskuddsprofil med nedtrapping i tilskudd per dyr ved økt driftsomfang, og ved et stort driftsomfang bør driften i hovedsak baseres på markedsinntektene.

Nei til 10 melkekvoteregioner
KrF ønsker et sterkt distriktslandbruk. Kvoteregionene for kumelk er sammen med fraktordningene og geografi- og strukturdifferensierte virkemidler de viktigste instrumentene for å sikre et aktivt og mangfoldig jordbruk i hele landet. Vi skal derfor være varsomme med endringer i kvoteregionene, men vi ser også at dagens fylkesgrenser ikke nødvendigvis er de riktige grensene for disse regionene og at det er store variasjoner i produksjonsforhold internt i mange av dagens kvoteregioner. Vi er ikke enige med regjeringens ønske om å redusere til 10, men har helt siden utredningen om melkekvoter kom sagt at vi kan se på justeringer som er med å styrke distriktenes melkeproduksjon.

Markedsregulering
KrF vil videreføre hovedtrekkene i dagens markedsregulering. Produsentene skal fortsatt ha ansvar for markedsbalansen og for å finansiere alle balanseringstiltak, og produsentsamvirkene skal fortsatt stå for markedsreguleringen. Jeg er godt fornøyd med at det i den offentlige debatten nå ser ut til å være flertall for å beholde markedsordningene for ku- og geitemelk, kjøtt, egg, korn, eple og matpotet.

KrFs mål
Næringskomiteen var ikke klar for å avgi en helhetlig innstilling for fremtidens jordbruk i forrige uke. Nå jobber vi på overtid og KrFs mål er fortsatt at vi må ta hele landet i bruk, sikre ambisiøse og presise produksjons- og inntektsmål, og legge til rette for at vi når målene. Det er svært viktig for KrF at vi sikrer at bøndene får mer igjen for den viktige jobben de gjør for oss.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as