Foto: wikipedia

Vil ikke fjerne konsesjonsloven

Norsk Bonde- og Småbrukarlag går mot regjeringens forslag om å oppheve konsesjonsloven.

I høringssvaret legger Norsk Bonde- og Småbrukarlag vekt på følgende elementer:

• NBS mener at det er i samfunnets overordnede interesse å legge til rette for fortsatt familielandbruk, basert på personlig eierskap til arealene.
• NBS mener at boplikten fortsatt skal bestå, da undersøkelser viser at boplikten medfører økt bosetting i bygdene og økt verdiskaping.
• NBS mener priskontrollen fortsatt skal bestå, dette bidrar til at unge mennesker kan komme inn i næringa samtidig som det bidrar til lavere konfliktnivå ved overdragelser innen familien.
• NBS mener at skattefritak ved salg av landbrukseiendommer bør innføres som virkemiddel.
• NBS mener at konsesjonslovens bestemmelser er et viktig styringsredskap for å sikre driftsmessige gode løsninger (arrondering, transportavstander etc.)
• Dersom hensikten er større verdiskaping gjennom økt frihet til å utnytte gårdens ressurser, kan det oppnås ved tilpasninger i andre lover som plan- og bygningsloven, friluftsloven, naturmangfoldsloven etc.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag viser også til at det er et svært stort engasjement rundt høringen og at et usedvanlig høyt antall kommuner har ytret seg. Det overveiende flertall av høringsuttalelsene går mot regjeringens forslag. Vi håper høringssvarene blir vektlagt når Landbruks- og matdepartementet skal utforme sine forslag til Stortinget.

Hele høringsbrevet kan du lese her.

For mer informasjon:
Olaf Godli                24 14 89 53
John Petter Løvstad  45 02 52 12


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as