Mattilsynet sin oppsummering av beitesesongen 2019 og vurdering av beitesesongen 2020

I sin årlige oppsummer av beitesesongen skriver Mattilsynet bl. a.:
«De viktigste tiltakene som skal redusere skadeomfanget, er å unngå ynglinger i beiteprioriterte områder, og å gjennomføre effektive skadefellinger når det er nødvendig. Det vil også være viktig å lykkes med lisensjakt. I tillegg vil det etter Mattilsynets oppfatning være viktig å holde antallet ynglinger nede på bestandsmålet som blir vedtatt."

Dette og flere andre sitater fra Mattilsynet tegner et helt annet bilde enn Klima- og  miljøvernminister Rotevatn gjør, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti  Hoff. Rapporten fra Mattilsynet tegner et realistisk bilde av den kritiske situasjonen mange beitebrukere står i og jeg forventer at Landbruks- og matminister Bollestad følger opp, avslutter Hoff.

I rovviltforliket står det spesifikt at bestandene av gaupe og jerv skal holdes så nært målet som mulig. Vi erfarer at dette ikke praktiseres i region 3 når antallet ynglinger av jerv er betydelig over bestandsmålet.
Tapstallene i prioritert beiteområde i Nord-Østerdalen og nær jervesona i Oppland tilsier at rovviltforliket ikke fungerer godt i disse prioriterte beiteområdene. Mange av besetningene som beiter her, har hatt årlig tap av sau og lam på langt over 10% i en årrekke. I Sølendalen er beitebruket i ferd med å opphøre pga stor rovdyrbelastning.
Det er svært viktig for dyrevelferden at en i beiteprioriterte områder har lav terskel for uttak av skadevoldere i forkant av beitesesongen.
Mattilsynet ser med bekymring at skadepotensiale vurderes ulikt mellom ulv og bjørn. En mulig skadevolder som oppholder seg i beiteprioritert område like før slipp av sau og lam, innebærer etter vår mening stor risiko for dårlig dyrevelferd.
Rovdyrforliket fungerer ikke, da det i beiteprioritert område i Nord-Østerdalen de siste årene har vært store og tilnærmet kontinuerlige tap av beitedyr og tamrein til fredet rovvilt i beitesesongen, og tap av tamrein til fredet rovvilt utenfor ordinær beitesesong.
Mattilsynet ser med bekymring på hendelser der identifisering eller beskyttelse av viktige enkeltindivider (jfr. genetisk viktig ulv) setter til side hensyn til beitedyrenes velferd, slik vi erfarte det i Østerdalen beitesesongen 2019. I en skadesituasjon vil enhver forsinkelse kunne medføre økt lidelse hos beitedyr. En bør derfor ikke avvente DNA-analyse før virksomme tiltak for å fjerne skadegjører iverksettes.»

Ber om møte med politisk ledelse:
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit viser til vårt brev av 31.01.2020 med forespørsel om konsultasjonsmøte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) om rovdyrforvaltningen. Vi ber nå om at det utsatte møtet nå blir gjennomført. Brev 25.5.2020.

 

/share/mime/48/pdf.png Forespørsel om konsultasjonsmøte med politisk ledelse i KLD og LMD angående rovdyrforvaltningen
(konsultasjonsmote-rovdyr-kld-lmd-1.pdf, 106kB)

/share/mime/48/pdf.png Mattilsynet sin oppsummering av beitesesongen 2019 og vurdering av beitesesongen 2020
(oppsummering-av-beitesesong-2019-og-vurdering-av-kommende-beitesesong..pdf, 897kB)


Velg ditt fylkeslag

LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. FOR PÅMELDING TRYKK HER!

Det blir siste generalprøve 26.10. kl. 19.00–20.00. Meld deg på og få en e-post med link til å koble deg opp.

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2020.pdf, 580kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as