Møte med statsråden om dyrevelferd hos gris

Med bakgrunn i filmen som NRK sendte i forrige uke om uakseptabel adferd i enkelte grisebesetninger hadde landbruks- og matminister Olaug Bollestad innkalt næringen til et møte i dag, onsdag.

Næringen var representert ved faglaga, Nortura, KLF, Animalia, Norsvin og Matmerk. I tillegg møtte også ledelsen i Mattilsynet. Møtet var rettet inn mot å finne fram til tiltak som kan endre de forholdene som ble avdekket i filmen.

Det er enighet om at det skal være nulltoleranse i næringen i forhold til uakseptabel dyrevelferd. Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, var en av dem som framførte dette synet. Hun kom i sitt innlegg også inn på at det er nødvendig med en systemvurdering og stilte spørsmål ved om det er forhold ved den måten griseholdet gjennomføres på i dag som kan være med på å forklare noe av det som har blitt avdekket.

Holdningsendringer, opplæring og kunnskapsoppbygging av alle griseprodusenter er viktige stikkord fra møtet. Det vil bli lagt fram forslag om å forskriftsfeste dyrevelferdsprogrammet for gris som ble startet opp fra januar i år slik at det blir obligatorisk for alle griseprodusenter. I tillegg vil alle griseprodusenter også bli møtt med et krav om obligatorisk deltakelse på kurs og kompetanseoppbygging i grisehold. Landbruks- og matministeren varslet også at hun arbeidet med et forslag om å innføre kameraovervåking av avlivingsprosessen på slakteriene. Denne overvåkingen er ment til internt bruk i slakteriene og i Mattilsynet.

Landbruks- og matminister Bollestad avsluttet med å si at hun kommer til å kalle inn til et oppfølgingsmøte i september.

For mer info:
Kjersti Hoff 97120960
Olaf Godli 97546142


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as