Møte mellom Nortura og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Tirsdag 6. februar møtte Trine Vaag og Leif Sørensen fra Nortura hos Norsk Bonde- og Småbrukarlags lokaler i Akersgata. Tema for møtet var prognoser for produksjon og markedsbalanse.

Prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg, Leif Sørensen, viste en oversikt over prognoser for de ulike kjøttslagene inkludert egg. I tillegg ble det informert om hvilke faktorer og tallgrunnlag som legges til grunn for prognosene. Styreleder i Nortura Trine Vaag deltok også på møtet og besvarte spørsmål som kom opp både under og etter presentasjonen. Blant annet ble fokuset på kjøttforbruk, klima og dyrevelferd diskutert underveis.
Møtet var spesielt etterspurt grunnet markedssituasjonen for sau/lam, samt antakelser om lignende situasjon for storfe i nær framtid. Nortura nevnte tiltak som å øke utbudet og tilgjengeligheten for lammekjøtt i butikk, for å imøtekomme situasjonen på sau og lam. Nortura ser også behovet for å følge med på utviklingen i antall mordyr, og har i den anledning deltatt i spørreundersøkelse i samarbeid med Norsk Sau og Geit for å kartlegge dette for inneværende sesong.
For storfe advarer Nortura mot samme sterke økning i antall mordyr for ammekuer som har vært de siste årene, og utelukker ikke tilsvarende kartlegging på storfe som på sau. Videre ytrer Nortura ønske om at den produksjonen som er, skal foregå i grasområder og ikke på kornareal.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as