Møte mellom Nortura og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Tirsdag 6. februar møtte Trine Vaag og Leif Sørensen fra Nortura hos Norsk Bonde- og Småbrukarlags lokaler i Akersgata. Tema for møtet var prognoser for produksjon og markedsbalanse.

Prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg, Leif Sørensen, viste en oversikt over prognoser for de ulike kjøttslagene inkludert egg. I tillegg ble det informert om hvilke faktorer og tallgrunnlag som legges til grunn for prognosene. Styreleder i Nortura Trine Vaag deltok også på møtet og besvarte spørsmål som kom opp både under og etter presentasjonen. Blant annet ble fokuset på kjøttforbruk, klima og dyrevelferd diskutert underveis.
Møtet var spesielt etterspurt grunnet markedssituasjonen for sau/lam, samt antakelser om lignende situasjon for storfe i nær framtid. Nortura nevnte tiltak som å øke utbudet og tilgjengeligheten for lammekjøtt i butikk, for å imøtekomme situasjonen på sau og lam. Nortura ser også behovet for å følge med på utviklingen i antall mordyr, og har i den anledning deltatt i spørreundersøkelse i samarbeid med Norsk Sau og Geit for å kartlegge dette for inneværende sesong.
For storfe advarer Nortura mot samme sterke økning i antall mordyr for ammekuer som har vært de siste årene, og utelukker ikke tilsvarende kartlegging på storfe som på sau. Videre ytrer Nortura ønske om at den produksjonen som er, skal foregå i grasområder og ikke på kornareal.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as