Næringskomitehøring om resultatet av de forenklede jordbruksforhandlingene

I dagens høring om jordbruksavtalen i næringskomiteen la Kjersti Hoff vekt på at Stortinget må legge føringer for hvordan norsk matsikkerhet og sjølforsyning skal styrkes framover. Inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet må tettes, og det trengs en opptrappingsplan for distriktsjordbruket som skaper forutsigbarhet og framtidstro.

Næringskomiteen skal legge fram sin innstilling 11. juni. Nederst i saken finner du fullstendig tidslinje og link til videoopptak av høringen i næringskomiteen.

Her kan du lese hele innlegget fra Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag:

Vi er og har vært i en svært spesiell situasjon siden smitteverntiltak ble innført i forhold til koronapandemien.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag fant det riktig å gjennomføre forenkla jordbruksforhandlinger nå i vår da det etter vår vurdering var det beste alternativet. Vi mangla viktige grunnlagsdokument og usikkerheten framover er og var stor. Det var også viktig for oss å få økt målprisene. Korn er viktig for sjølforsyningsgraden og en prisøkning på korn (særlig mathvete) og grønt fra 1. juli, var derfor spesielt viktig. Vi mener det var riktig og at det har gitt jordbruket noe forutsigbarhet i en uoversiktlig tid.

Det er også viktig å ha med seg at Hovedavtalens §2-4 slår fast at partene kan kreve forhandlinger om tillegg til en løpende jordbruksavtale når uforutsette forhold oppstår.

Årets resultat har ikke redusert forventningene til neste års forhandlinger hos våre medlemmer. Det er stor uro og fortvilelse over at bondens inntekt står på stedet hvil og i tillegg sakker akterut i forhold til resten av samfunnet, år for år. Vederlag til arbeid og egenkapital for et årsverk i jordbruket var 353 000 kr i 2019. Gjennomsnittlig lønnsinntekt i Norge var 575 000 kr i 2019. Det vil si en inntektsforskjell på 220 000 kr. Dette er stikk i strid med Stortingets mål om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet (Innst. 251S (2016-2017)).

Sårbarhet, beredskap og sjølforsyning har fått ny forståelse i samfunnet nå i vår. «Alle» ser hvor viktig jobben til bonden og andre samfunnskritiske yrker er. I proposisjonen (pkt. 1.2) vises det til at jordbruket ikke opplever omsetningssvikt under koronapandemien – men dette hjelper ikke på bondens økonomi. Mange bønder teller på knappene om de skal fortsette.

Vi har felles håndtert matforsyning godt i denne unntakstilstanden. Vi har samtidig fått synliggjort hvor sårbart norsk jordbruk og matforsyning er med avhengighet av nærmere 20 000 utenlandske sesongarbeidere og importert kraftfôrråvare.

I årets forenkla jordbruksavtale har vi fått til en styrking av grøntsatsinga, og det er bra. Samtidig er det grøntsektoren som har vist seg som den mest sårbare under koronakrisa. Strukturutviklingen har vært sterk, og framover er det viktig å se på hvordan mindre produsenter over hele landet i større grad kan ta del i satsingen. Det er det som sikrer mangfold og bruk av jord og arealressurser i hele landet. Selv om volumene av norske jordbruksprodukter opprettholdes, produseres det på færre og større bruk. Men det er de mange og mindre brukene som er avgjørende for matvareberedskapen da vi ser landet under ett. 10 produsenter med 50 vinterfora sau kontra  1 produsent med 500 vinterfora sau endrer produksjonsmåte og sårbarhet både når det gjelder lamming, beitelag – folk til sank – beiteslepp – gjerding.

Årets forenkla jordbruksavtale har mer signaler framover enn direkte løsninger for disse problemstillingene. NBS legger vekt på pkt 11 i protokollen der en fram til neste års forhandlinger skal vurdere forbedring av virkemidlene med sikte på økt norsk fôrproduksjon og produksjonsmåter som baserer seg på norske ressurser, beiting og utmark. Dette mener vi er vesentlig viktig å finne løsninger på.

Det trengs en langsiktig satsing som sikrer inntektsmulighet til flere bønder i hele landet, og som bygger opp sjølforsyninga som de siste to årene har vært rekordlav med 36 %.

Sverige tar grep nå og setter av milliardbeløp til jordbruket for å få liv i forlatte gårdsbruk og ta i bruk hele landet nettopp for å sikre matforsyninger og beredskap.

Norsk Bonde og Småbrukarlag henstiller næringskomiteen til å legge føringer for hvordan norsk matsikkerhet og sjølforsyning skal øke framover. Det innebærer at flere nordmenn må i arbeid i jordbruket og at norsk arealbruk må styrkes. To viktige grep for å oppnå dette er:

1) At inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet tettes

2) At det utarbeides en opptrappingsplan for distriktsjordbruket som skaper forutsigbarhet og framtidstro

Kjersti Hoff, leder Norsk Bonde og Småbrukarlag

 

Dette er gangen i saken:

30.04: Staten og jordbruket ble enige om en ny jordbruksavtale etter forenklede forhandlinger. Les egen nettsak

26.05: Regjeringen la fram Prop. 118S (2019-2020) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.). Les hele proposisjonen

28.05: Det er gjennomført høring i næringskomiteen. Se opptak fra høringen

11.06: Næringskomiteen skal legge fram sin innstilling

18.06: Foreløpig dato for behandling i Stortinget

Følg saken videre på Stortinget


Velg ditt fylkeslag

LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. FOR PÅMELDING TRYKK HER!

Det blir siste generalprøve 26.10. kl. 19.00–20.00. Meld deg på og få en e-post med link til å koble deg opp.

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2020.pdf, 580kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as