Nedskalering av mjølkeproduksjonen

- Det tilbudet som vi fikk fra staten ga ikke grunnlag for Norsk Bonde- og Småbrukarlag til å være med på å sluttføre forhandlingene, sier Kjersti Hoff. – Jeg registrerer at den endelige avtalen mellom staten og Norges Bondelag er identisk med det som forelå da vi forlot forhandlingene i går ettermiddag, sier Kjersti Hoff.

Jordbruket leverte 23. september sine posisjoner for nedskalering av mjølkeproduksjonen. Nedskaleringen kommer som en konsekvens av WTO-vedtaket fra desember 2015 som forbyr å nytte eksportstøtte til eksport av Jarlsbergost fra 2021. De viktigste posisjonene var:

 • Mjølkemarkedet for 2020 reguleres med forholdstall på disponibel kvote som fastsettes i november/desember. Det innføres et bunnfradrag på 30.000 liter som ikke omfattes av nedgangen i forholdstallet for disponibel kvote.
 • For 2021 etableres det en midlertidig utkjøpsordning fra 1. januar 2020 for å kjøpe ut inntil 40 mill. liter.
 • Et evt. resterende behov for nedjustering i 2021 tas med forholdstall på disponibel kvote som fastsettes i november 2020. Bunnfradraget på 30.000 liter videreføres.
 • En viktig posisjon i jordbrukets krav var at et evt. tilbakesalg i 2022 av statlig inndratt kvote skulle prioriteres til foretak med 15 – 30 kyr.
 • Jordbruket krevde også at 60 prosent av utkjøpskostanden, dvs. 300 mill. kroner, skulle finansieres over statsbudsjettet for 2021.

NBS hadde allerede da strekt seg langt i forhold til våre opprinnelige posisjoner.

Staten kom tilbake med sitt tilsvar 14. oktober.  - Dette tilsvaret innfridde ikke flere viktige punkter for oss, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Dette gjelder forhold som:

 • Ingen skjerming av de første 30.000 liter
 • Ingen prioritering av 15-30 kyrs bruk ved et evt. tilbakesalg i 2022
 • For svak medfinansiering fra statens side som vil føre til økt belastning på den enkelte aktive mjølkeprodusenten, både liten og stor.

En reduksjon i mjølkeproduksjonen med 100 mill. liter vil gi svært store utslag for det norske jordbruket. Det er viktig å kunne opprettholde et jordbruk over hele landet. Av den grunn må denne nedskaleringen fordeles jevnt. Alle elementer som berører mjølkeproduksjonen, også bortdisponering (utleie) av kvoter, kvotetak osv., bure vært med i denne diskusjonen. – Vi er avhengig av små og mellomstore mjølkebruk for å utnytte våre grasressurser best mulig over hele landet, sier Hoff.

-        Vårt primære utgangspunkt var at denne nedskaleringen skulle gjennomføres med en sterkere bruk av forholdstall for å forhindre at enkeltbrukere skulle få urimelige store belastninger. Dette har vært en svært vanskelig sak for Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Vi strakk oss svært langt for at jordbruket skulle kunne opptre samlet. Når viktige elementer i kravet fra jordbruket ikke ble innfridd, hadde vi ikke noe annet valg enn å avslutte forhandlingene, avslutter Kjersti Hoff.

For mer info:

Kjersti Hoff               97120960

Olaf Godli                  97546142

John Petter Løvstad    45025212


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as