Ny veileder om rovvilterstatning

Veileder for søknad om erstatning for beitedyr drept eller skada av freda rovvilt er nå ferdig utarbeida. Søknadsfristen for beitesesongen 2020 er 1. november.

Veilederen er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit og Norges Bondelag.

- Vi håper den blir til stor nytte for beitebrukere som taper beitedyr til freda rovvilt, sier Ståle Støen, leder av rovviltutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Veilederen har som formål å gjøre søknadsprosessen noe enklere, og kommer også med råd til hvilken dokumentasjon du bør fremlegge for å styrke din erstatningssøknad. Veilederen sier også noe om hva du kan få erstattet, og råd til en eventuell klage på et erstatningsvedtak du er uenig i.

- Medlemmene i rovviltutvalget kan gjerne kontaktes vedrørerende erstatningsoppgjøret og eventuelle forbedringer av erstatningsforskriften, oppfordrer Ståle Støen.

Han påpeker også at det er viktig at alle som mener å ha tapt husdyr til rovdyr søker om erstatning.

- Dette er avgjørende for at den nasjonale tapsstatistikken skal være mest mulig korrekt, og fordi det vil kunne bidra til at også andre beitebrukere i området får tilkjent sin rettmessige erstatning.

Veilederen er finansiert gjennom prosjektet for forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-prosjektet) som varte i perioden 2013-2018. Prosjektet var et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Det var finansiert av sentrale FKT-midler bevilget av Miljødirektoratet, samt egeninnsats fra prosjekteierne.

/share/mime/48/pdf.png Veileder - søknad om erstatning ved tap av husdyr til rovdyr
(veileder-erstatning-for-tap-av-husdyr-til-rovdyr-.pdf, 1MB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as