Nye søknadsfrister og nytt søknadsskjema for søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Fra mai 2017 vil det nye produksjonstilskuddssystemet tre i kraft. I det nye produksjonstilskuddssystemet er det to søknadsfrister og to telledatoer per år. Søknadsfristene blir 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober), med unntak av i 2017. I 2017 vil første søknadsfrist være 15.mai, med telledato 1. mai. Andre søknadsfrist blir 15. oktober, med telledato 1. oktober. Det er bare én utbetaling i året, og tilskuddene blir utbetalt i februar året etter at du har søkt. Men i 2017 vil det også være søknad etter gammelt system innen 20 . januar. Dermed blir det innlevering av 3 søknader i 2017.

Du søker om tilskudd for produksjonen du har i løpet av søknadsåret. Dette innebærer for eksempel at utgifter du har hatt til avløsning til ferie og fritid i 2017 blir refundert allerede i februar 2018. På samme måte kommer utbetalingen for distriktstilskuddet i februar året etter produksjonen er levert til godkjent omsetningsledd.
Enkelte opplysninger kan du etterregistrere i søknaden etter at søknadsfristen har gått ut den 15. oktober. I oktober fyller du ut søknaden med de opplysningene du har.

Deretter kan du etterregistrere enkelte opplysninger. Dette gjelder:

• avløserutgifter for perioden 15. oktober til 31. desember

• dyr på utmarksbeite som er tatt ned fra beite senere enn 15. oktober

• slaktagris, kylling og kalkun solgt som livdyr mellom 15. oktober og 31. desember

• kvantum frukt, bær og veksthusgrønnsaker samt poteter dyrket i Nord-Norge som er solgt mellom 15. oktober og 31.desember. Fristen for å etterregistrere opplysninger i søknaden er 10. januar.

NYTT SØKNADSSYSTEM, MEN FÅ ENDRINGER I REGELVERKET

Det meste vil være likt som tidligere for produksjons- og avløsertilskuddsordningene. Det skjer ingen store endringer i regelverket som berører tilskuddsordningene eller måten tilskuddene blir beregnet på. Foruten søknadsfrister og telledatoer, er det likevel enkelte endringer du bør få med deg.

DET VIL IKKE VÆRE MULIGHET TIL Å LEVERE SØKNAD ETTER SØKNADSFRISTEN HAR GÅTT UT

I det nye systemet vil det være mulig å endre opplysninger i søknaden i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, uten å få 1000 kr i trekk per dag. Merk at du bare kan endre opplysningene i en søknad som allerede er sendt inn. Hvis du ikke har levert søknaden innen fristen, vil søknaden bli avvist. Dispensasjon fra søknadsfristen kan fortsatt gis ved særlige tilfeller. For søknader som leveres i 2017 legges det opp til å praktisere søknadsfristene mer fleksibelt. Foretakene vil dette året kunne levere søknaden helt frem til 14-dagersfristen for endring uten at søker behøver dispensasjon.

KONTROLLER I SØKNADSSKJEMAET REDUSERER RISIKOEN FOR Å SØKE FEIL

Det nye søknadsskjemaet vil foreta flere ulike kontroller av opplysningene du har oppgitt før du sender inn søknaden. Dette innebærer blant annet en kontroll mot melkekvoteregisteret for foretak som søker om tilskudd til melkekyr eller melkegeiter, og en kontroll for å sjekke at det ikke er oppgitt større areal på en landbrukseiendom enn det som er registrert i Landbruksregisteret. Slike kontroller reduserer risikoen for å gjøre feil når du fyller ut søknaden.
MERK AT ENKELTE FEIL MÅ RETTES FØR DU FÅR LOV TIL Å SENDE INN SØKNADEN, SÅ VÆR TIDLIG UTE MED Å SØKE!

NÅR SKAL DU SØKE I 2017?

I 2017 skal du søke både i januar, slik som tidligere, og på de nye søknadsfristene (mai/oktober). Fordi det nye søknadsskjemaet ikke er klart til mars, vil søknadsskjemaet åpne for registreringer først den 1. mai i 2017. Søknadsfrist er 15. mai. Fra og med 2018, blir første telledato 1. mars, med søknadsfrist 15. mars.

MER INFORMASJON FINNER DU PÅ LANDBRUKSDIREKTORATETS NETTSIDER

Mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene og søknad om produksjons- og avløsertilskudd i nytt, elektronisk søknadsskjema, finner du på nettsiden, www.landbruksdirektoratet.no.

/share/mime/48/pdf.png Nye søknadsfrister og nytt søknadsskjema for søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
(informasjon-om-nye-soknadsfrister-og-nytt-soknadsskjema-for-soknad-om-produksjonstilskudd-og-tilskudd-til-avlosning-ved-ferie-og-fritid.pdf, 85kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as