Produksjon av biogass fra husdyrgjødsel

I Jordbruksoppgjøret 2019 ble det besluttet å nedsette ei arbeidsgruppe som fram til Jordbruksoppgjøret 2020 skulle se nærmere på hvordan eksisterende og nye virkemidler kan innrettes for å øke utnyttelsen av husdyrgjødsel til biogassproduksjon og samtidig bidra til størst mulig klima- og miljønytte. Denne arbeidsgruppa, som har bestått av representanter fra ulike organisasjoner, herunder Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har i dag lagt fram sine anbefalinger til jordbruksavtalepartene.

Bruk av husdyrgjødsel i biogassproduksjon kan bidra til reduserte utslipp av metan og lystgass fra gjødsellager. Biogassen som produseres vil kunne erstatte fossil energi og bioresten kan erstatte og redusere bruken av mineralgjødsel og dermed bidra til tilbakeføring av næringsstoffer i kretsløpet.

Arbeidsgruppas anbefaler bl.a. følgende:

• Prosjektsøknader om investeringsvirkemidler hos Innovasjon Norge og ENOVA som skal stimulere til oppstart, drift og utvidelse av kapasitet i biogassanlegg må også bli vurdert med hensyn til klimanytte.
• Satsene i Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg (i jordbruksavtalen) bør økes til et nivå som stimulerer til økt bruk av husdyrgjødsel i biogassanlegg og gårdsanlegg. Arbeidsgruppa anbefaler også at det fastsettes en 10-års garanti for ordningen fram til 2030
• Det må stilles krav om dekke på biorestlageret og miljøvennlig spredning av biorest ved mottak og bruk av biorest.
• Økt kunnskapsutvikling, kompetanseheving og opplærings- og informasjonstiltak om bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon.

- Klimautfordringene gjør at alle relevante tiltak for å redusere utslippet av klimagasser, også fra jordbruket, må vurderes, sier leder i Norsk Bond- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. - Jeg registrerer at arbeidsgruppa anbefaler endringer i ulike virkemidler som skal bidra til økt produksjon av biogass fra husdyrgjødsel, sier Hoff videre. Arbeidsgruppas rapport er et viktig innspill til de vurderingene som avtalepartene skal gjøre i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger, avslutter Kjersti Hoff.

For mer info:
Kjersti Hoff 97120960
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as