Realt løft for jordbruket

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har store forventninger til årets jordbruksoppgjør. NBS legger til grunn at det nåværende stortingsflertallet tydelig har signalisert at jordbruket må få en inntekt på linje med andre grupper i samfunnet.

På samme måte som om at skolen ikke er til for lærerne, er ikke landbruket til for bønder og skogbrukere. Vi utfører et samfunnsoppdrag. Jordbrukets samfunnsoppdrag er i størst mulig grad å brødfø befolkningen med trygg, sunn og rein mat. Oppdraget må kunne utføres uten at det går på bekostning av klima, miljø eller produksjonsgrunnlaget for framtidige generasjoner. Et småskala jordbruk over hele landet sikrer matforsyningen, gir grunnlag for bosetting, pleier kulturlandskapet og sikrer biologisk mangfold. Det legger grunnlag for stor verdiskapning langt utover jordbruket. Et spredt og variert jordbruk sitter på en enorm kunnskapsbase som vi må ta vare på.

I behandling av jordbruksmeldingen og jordbruksoppgjøret i 2017 har Stortinget gitt tydelige signaler om at for å sikre rekruttering, må inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper reduseres. Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener også at det er helt nødvendig å minske forskjellene internt i jordbruket. Ellers er det ikke mulig for jordbruket å utføre samfunnsoppdraget. For å kompensere for generell prisstigning og redusere gapet på 180 000 kroner i gjennomsnitt pr årsverk, må bruken av budsjettmidler økes.

Stortinget har sagt at vi av beredskapshensyn skal produsere mer mat basert på norske ressurser. Skal vi greie det, må vi legge om tilskuddsordningene slik at det blir lønnsomt å bruke all dyrka mark i Norge, og nytte utmarka bedre. Tilskuddene skal ikke brukes til å støtte volumproduksjon, men til å kompensere for driftsulemper for små og mellomstore bruk. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har lenge arbeidet for å innføre et driftsvansketilskudd og det er på høy tid at dette kommer.

For å unngå overproduksjon og oppnå best mulig pris i markedet, er det nødvendig å dempe stimulansen til volumproduksjon. Når vi i dag ikke har øvre tak på mange av tilskuddsordningene er det blitt lønnsomt å øke produksjonen langt ut over gårdens ressurser. Vi forer geiter, melkekyr, storfe og sau med økende mengde kraftfor. Stortingets signaler om mer produksjon basert på norske ressurser blir ikke imøtekommet. NBS mener at det vil være mer bærekraftig å minske stimulansen til ytelse og tilvekst og på den måten gjøre seg mindre avhengig av importert råstoff til kraftfôrindustrien.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as