Kjersti Hoff og Lars Petter Bartnes Foto: Nora May Engeseth

Regjeringa vil ikke være med på en ny retning i jordbrukspolitikken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag brutt med staten i årets jordbruksforhandlinger.

- Et samla norsk jordbruk har i år invitert regjering og storting til å være med på en helt nødvendig endring av retninga for norsk matproduksjon. Slik at vi også i framtida vil kunne forsyne oss sjøl med den maten vi har mulighet til å produsere her til lands. Regjeringa har med sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger avslått denne invitasjonen - noe vi i Norsk Bonde- og Småbrukarlag beklager sterkt, sier leder Kjersti Hoff.

Jordbruket har sjøl bedt om sterkere grep for å kunne beholde matproduksjon på små og store bruk i hele landet, der vi har jord- og beiteressursene. Derfor krevde vi tak og trappetrinn i tilskuddsordningene for alle produksjoner, reduserte kvotetak i mjølkeproduksjonen og et nytt driftstilskudd til sau.

- Dette er ikke fulgt opp i statens tilbud. Regjeringa opprettholder dermed en retning i jordbrukspolitikken som gir større og færre gårdsbruk. De har heller ikke fulgt opp behovet for et nødvendig inntektsløft som et første steg på veien for å tette inntektsgapet mot samfunnet for øvrig, sier Kjersti Hoff.

Regjeringa har heller ikke imøtekommet jordbrukets krav om målrettet investeringsstøtte til mjølkebruk med under 30 kyr.

- Jeg er alvorlig bekymra for hvordan bygde-Norge vil se ut når regjeringa ikke signaliserer ei framtid for de som lurer på om de skal ta over mjølkebruket på 14 kyr. I Vestland er 14 kyr faktisk gjennomsnittet for dem som ikke har bygd om til løsdrift, sier Kjersti Hoff.

Stortinget har fastsatt fire hovedmål for jordbrukspolitikken:

 • Matsikkerhet og beredskap
 • Landbruk over hele landet
 • Økt verdiskaping
 • Bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil levere på samfunnsoppdraget. Da må det være lønnsomt å produsere mat på norske ressurser – der de er. Samtidig som vi jobber med å sikre norsk matberedskap, ser vi at statsministeren står på talerstolen og mener at smågodt og sukkertøy er den viktigste utfordringa i beredskapssammenheng. Det er svært bekymringsfullt i en verden med økende klimautfordringer, økende sultproblemer og mer uroligheter, sier Kjersti Hoff.

Jordbrukets krav kan oppsummeres i tre punkter:

 • Retningsendring – en jordbrukspolitikk tilpasset norske forhold med små og mellomstore bruk
 • Bedre lønnsomhet – et første steg for å tette inntektsgapet mot sammenlignbare grupper i samfunnet
 • Investeringspakke for å imøtekomme lovpålagte krav fra staten om løsdriftsfjøs for storfe

Sammenligning av noen viktige punkter i jordbrukets krav og statens tilbud:

 

Jordbrukets krav

Statens tilbud

Total ramme

2,1 mrd kr

962 mill. kr

 

Kronemessig lik utvikling: 18 700 kr

«Tetting av gap»: 30 000 kr

Kronemessig lik utvikling: 18 700 kr

«Tetting av gap»: 0 kr

Kvotetak for kumjølk

Redusere fra 900 til 600 tonn

Beholde på 900 tonn

Kvotetak for geitmjølk

Redusere fra 900 til 200 tonn

Beholde på 900 tonn

Tak på hvor store arealer en kan få tilskudd for

Ja

Nei

Tak på hvor mange husdyr en kan få tilskudd for

Ja

Nei

Investeringspakke ifm. løsdriftskravet

Ja

Nei

Tiltak som styrker små og mellomstore bruk

 • Nytt driftstilskudd for sau målrettet mot det gjennomsnittlige sauebruket
 • Øke driftstilskuddet for kumjølk
 • Høyere arealtilskudd for de første 5 dekarene med grønnsaker, frukt, bær og potet.
 • Høyere arealtilskudd for de første dekarene med gras og korn
 • Høyere investeringsstøtte til mjølkebruk som bygger til opp til 30 kyr (nye tilskuddskriterier)
 • Styrke fraktordningene for kjøtt, korn og kraftfôr
 •  Øke husdyrtilskuddet for 1-150 sau
 • Øke driftstilskuddet for kumjølk
 • Prioritering av 15-30 kyrsbruk ved tildeling av investeringsstøtte
 • Distriktstilskudd svin i Troms

Tiltak som styrker beitebruk

Utmarksbeitetilskudd: + 50 kr på sau og geit, +40 kr på storfe

 

Beitetilskudd: +35 kr på storfe, +5 kr på sau og geit

Utmarksbeitetilskudd: + 5 kr på storfe, sau og geit

 

Beitetilskudd: +25 kr for storfe, 5 kr for sau og geit

Se på tallgrunnlaget for forhandlingene

Ja

Ja


Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser. Økt matproduksjon, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap er viktige saker for organisasjonen. Grunnlaget for driften av organisasjonen er medlemskontingenten fra våre om lag 6500 medlemmer.

Kontakt:
Leder Kjersti Hoff
Epost: kjersti@smabrukarlaget.no
Telefon: 97120960

Generalsekretær Anders Nordstad
Epost: anders@smabrukarlaget.no
Telefon: 48204755


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as