Regjeringens kontaktutvalg 8. februar

Kjersti Hoff sitt budskap til statsministeren var sårbarheten som er blitt svært tydelig det siste året. Hun tok opp behov for mangfoldig jordbruk i hele landet, lokal beredskap og lokale lager. Og vårt krav om at det trengs en inntektsmessig opptrappingsplan for at landbruket skal bli i stand til å oppfylle klimamålene og en bærekraftig norsk matproduksjon.

Statsminister!

12. mars 2020, var en milepæl for regjeringen, Stortinget og det norske folk. Den uoversiktlige situasjonen er håndtert stort sett bra og vi i Norge er, tross alt, heldige, sammenlignet med innbyggerne i mange andre land. Men hva har vi lært?

Sårbarhet…

når alle skal ha det samme samtidig enten det gjelder munnbind eller vaksiner, så fungerer ikke systemet med frihandel og konsentrasjonen av produksjonen i noen få land. Vi må ta inn over oss større risiko og produsere mer sjøl, sørge for lokal beredskap og lokale lager.

Vi har fiksa det bra når det gjelder matforsyning, denne gangen, så langt. Men vi balanserer på en knivsegg, den største utfordringen akkurat nå er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft til nok en vekstsesong i den type landbruk vi driver i dag. Norsk stordrift er sårbart!

Vi er svært sårbare hvis en av de største eksportørene av f.eks. korn får problemer som tørke, flom eller opprør i eget land? Kanskje forhold så utenkelige som en verdensomspennende pandemi var for ett år siden!

Vi, faglagene, var nøkterne i fjorårets «forenkla jordbruksforhandlinger» i den svært spesielle situasjonen vi var i, men beskjeden fra våre medlemmer har vært helt klar.

Det går ikke et år til !

Norske matprodusenter, må få et ordentlig løft, slik at vi kan begynne den helt nødvendige jobben med å tette inntektsgapet mellom bonden og andre yrkesutøvere. Den gjennomsnittlige inntekten i jordbruket ligger fortsatt på et nivå langt under inntektsnivå for folk flest her i landet. Norsk Bonde og Småbrukarlag foreslår en opptrappingsplan. Det er svært viktig nå at småbrukeren og bonden ser at hennes arbeid blir verdsatt ikke bare med klapp på skuldra, men med kroner. Det er da, Statsminister, vi kan ha trygg og sikker matproduksjon.

Vi i NBS mener sterkt at det er behov for å øke den totale rammen i Jordbruksforhandlingene vesentlig. Vi må se på alle muligheter for å øke pris til bonden. Vi skal favne både en inntektsopptrapping og oppfylle våre mål i klimaplanen om reduserte utslipp og binding av karbon på en bærekraftig produksjonsmåte ved bruk av hele landet, bruk av egne ressurser, både jordarealer og beite og ikke minst arbeidskraft. Vi er derfor svært overraska over regjeringens bastante tekst i klimameldingen om at «klimatiltak ikke skal føre til økte subsidier». Det er ikke smart. Det koster å omstille, det må regjeringa ta inn over seg!

Jordbruket og opprettholdelse av trygg matproduksjon er avhengig av at verden når 1,5 gradersmålet. Mangfoldig gårdsdrift over hele landet reduserer konsekvensene av perioder med tørke eller mye nedbør. Redusert import av fôrråvare, mat, arbeidskraft og innsatsmidler vil gjøre oss mindre sårbare for klimahendelser i andre land, ufred og andre krisesituasjoner. Da må vi bruke våre egne arealer klokt og best mulig, slik at de gir mest mulig mat til folket. Det betyr en klar kanaliseringspolitikk og at Stortingets rovviltforlik må følges opp.

Vi er på overtid om vi skal få til en skikkelig satsing på de mindre mjølkebrukene før det er for seint. 60% av landets mjølkeprodusenter driver i båsfjøs, og disse står ovenfor store investeringer pga lovpålagte dyrevelferdskrav fra 2024 og 2034. Disse gardbrukerne må få ei tro på at de er ønska, derfor har vi løfta lønnsomhet og investeringsmidler som et viktig tiltak for disse gardsbrukene og for økt sysselsetting og dermed bosetting for flere i bygdene våre, som et ekstra løft på veien ut av korona situasjonen.

Dette vil gi oss mer bærekraftig matproduksjon og høyere beredskap. Det vil sikre et jordbruk som også i framtida er basisen for gode liv i levende lokalsamfunn over hele landet. Det vil sikre råvarer til Norges største industri utenom olja: næringsmiddelindustrien. I dag er det nærmere 100 000 årsverk i jordbruk og jordbruksbasert næringsmiddelindustri. I tillegg kommer alle de som leverer varer og tjenester.

Vi er avhengig av et godt tollvern. Brexit-avtaler og Mercosur må stoppes. Import til Norge av det vi kan produsere sjøl gir både karbonlekkasje, areallekkasje, sysselsettingslekkasje og handelslekkasje. I tillegg svekker det norsk sjølforsyning som er på knappe 37 %.

Takk!


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Generalsekretær
Anders Nordstad
tlf 482 04 755
anders@smabrukarlaget.no

Styreleder
Kjersti Hoff
tlf 971 20 960
kjersti@smabrukarlaget.no

Assisterende generalsekretær
Vilde Haarsaker
tlf 476 68 984
vilde@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoteordningen
(kvotetak-reduksjon.pdf, 101kB)

/share/mime/48/pdf.png Trefjøs
(trefjos.pdf, 262kB)

/share/mime/48/pdf.png Klima kan velte jordbruksoppgjøret
(klima.pdf, 119kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as