Foto: Nora May Engeseth

Regjeringsplattformen: Et godt grunnlag for retningsendring

- Vi er glade for å ha fått en regjering som har den samme virkelighetsforståelsen som jordbruket, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Onsdag 13. oktober kl. 14 la Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram sin regjeringsplattform.

Sentralt i regjeringsplattformen er at regjeringa vil legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet og øke sjølforsyninga til 50 %. Følgende formuleringer står i plattformen:

  • «Leggje fram ein forpliktande og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Opptrappinga skal skje i samarbeid med partane i jordbruksavtalen og baserast på nytt talgrunnlag.»
  • «Leggje fram og gjennomføre ein opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressursar og setje eit mål for sjølvforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôrråvarer, på 50 prosent.»

- Vi er veldig glade for at inntektsjamstilling og sjølforsyning står sentralt i regjeringsplattformen. Det er et tydelig signal om at regjeringa vil gi et kraftig løft i jordbruksforhandlingene til våren. Den forpliktende planen må komme raskt på plass og sikre inntektsjamstilling innen fire år, for nå haster det med å gi dagens unge bønder framtidstro, sier Hoff.

Hun forventer også at opptrappingsplanen vil sørge for inntektsjamstilling for alle bruksstørrelser, produksjoner og landsdeler, og viser til følgende formulering i plattformen: «Ein variert bruksstruktur som er tilpassa Noreg sine naturressursar og geografi, gir dei beste moglegheitene til å produsere mat på ein berekraftig og klimavennleg måte.»

- Regjeringa skriver i plattformen at det er nødvendig å øke lønnsomheten i bruk av jordbruksarealene for å sikre landbruk over hele landet, økt verdiskaping og redusert klimaavtrykk.

Samfunnsoppdraget: mat og arbeid
- Denne plattformen viser at den nye regjeringa har en helt annen virkelighetsforståelse enn den forrige. NBS har vært opptatt av at god landbrukspolitikk er god politikk for å bygge landet. I denne plattformen gjeninnfører regjeringa koblingen mellom matproduksjon og levende distrikter, noe som den blå-blå regjeringa gikk helt bort fra, sier Kjersti Hoff.

Den nye regjeringa formulerer det slik: «Samfunnsoppdraget til jordbruket er å sikre Noregs befolkning nok og trygg mat produsert på norske naturressursar, og slik bidra til arbeid, god ernæring og helse.»

Videre trekker Hoff fram følgende punkt:

«Sørgje for betre berekraft i landbruket gjennom auka bruk av utmarksbeite, setring, klimatilpassing, investering i jord».

- Plattformen er et godt grunnlag for å få til en helt nødvendig retningsendring i jordbrukspolitikken. De aller fleste temaene NBS er opptatt av er dekket, og så kunne en selvfølgelig alltid ønsket seg enda mer konkrete formuleringer. Vi ser blant annet fram til å bli enige med regjeringa om fornuftige tak på tilskudd i all produksjon i neste jordbruksoppgjør, slik de nå har lovet. Når det gjelder melk har de vært konkrete og sagt at kvotetaket for kumelk skal justeres ned mot 500 tonn.

Investeringsmidler i statsbudsjettet
Regjeringa vil styrke investeringsvirkemidlene i jordbruket med midler utenfor jordbruksavtalen. Allerede i statsbudsjettet for 2022 vil regjeringa legge fram en investeringsordning som blant annet skal målrettes mot små og mellomstore melkebruk, for å følge opp løsdriftskravet.

- Dette må bety at det kommer nye tildelingskriterier som sikrer høyere støttegrad til de mindre brukene. Vi forutsetter også at ammekuprodusentene vil omfattes av ordningen, selv om det ikke er nevnt spesifikt, sier Hoff.

Flere utredninger
Regjeringa vil gjennomføre flere utredninger innen viktige temaer.

- Utredninger og planer er ikke løsninger i seg selv, men det retter fokus på viktige tema der det er nødvendig at regjeringa finner gode og konkrete tiltak i samarbeid med næringa.

Blant annet vil regjeringa:

  • Videreutvikle velferdsordningene for jordbruket og legge fram en egen plan om dette
  • Utrede nye og sterkere virkemidler for markedsregulering.
  • Utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og bjørn, med mål om å redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn.
  • Lage en plan for anstendige lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i jordbruket og grøntsektoren sammen med faglagene og partene i arbeidslivet, med mål om å gjøre næringa mer attraktiv for norske arbeidstakere.
  • Vurdere tiltak for å redusere kvotekostnader og redusere delen leiekvoter.
  • Legge fram en stortingsmelding om markedsmakt i verdikjeden for mat.
  • Gjennomgå rammevilkåra for næringsmiddelindustrien for å sikre videre utvikling av næringa i Norge.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as