FAKKELTOG OG FOLKEMØTE MOT REGJERINGENS ROVVILTPOLITIKK

I kjølvannet av Klima- og miljødepartementets vedtak om lisensfelling av ulv, som til stor frustrasjon for befolkningen i ulvesonen kom først på nyttårsaften, arrangerer organisasjonene i naturbruksalliansen:

Rovdyrpolitisk stormøte i KulturArena Aurskog-Høland på Bjørkelangen onsdag 22. januar.

Det blir fakkeltog med avmars kl 18, selve møtet starter kl. 19.

Les mer om møtet her:

FAKKELTOG OG FOLKEMØTE MOT REGJERINGENS ROVVILTPOLITIKK - les hele saken

Bruken av beiteressursene relatert til rovviltforvaltningen

NBS setter pris på å slippe til overfor Stortinget med innspill i viktige beitepolitiske spørsmål. I ei tid som er prega av erkjennelse om at klimaavtrykket må reduseres og totalforsvaret i Norge må styrkes så kommer bruken av beiteressursene i utmarka til matproduksjon til sin rett. Da må ikke rovviltforvaltninga utvikle seg slik at disse ressursene blir låst.

Bruken av beiteressursene relatert til rovviltforvaltningen - les hele saken

OMFATTENDE ROVVILTHØRING

Klima- og miljødepartementet gjennomfører nå en omfattende høring på endring i regelverk om rovvilt. Det høres bl.a. på en uavhengig rovvviltklagenemnd, antall forvaltningsregioner og nødverge. Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avgitt felles uttalelse og den kan du lese her:

OMFATTENDE ROVVILTHØRING - les hele saken

Riksrevisjonen med rapport om rovviltforvaltningen – påpeker mangler

Riksrevisjonen påpeker mangler i regjeringens oppfølging av rovviltforvaltningen i rapporten som ble lagt fram i dag. Dette gjelder uenighet mellom Klima og miljødepartementet og rovviltnemndene, vedr. soneforvaltning og bruken av skadefelling.

Riksrevisjonen med rapport om rovviltforvaltningen – påpeker mangler - les hele saken

FÆRRE ROVVILTREGIONER - ØKT KONFLIKT

Klima – og miljødepartementet har sendt ut en omfattende høring på flere forslag til endringene i regelverk om rovvilt. Et av forslagene er å redusere dagens 8 rovviltregioner til 4 eller 5 regioner.

FÆRRE ROVVILTREGIONER - ØKT KONFLIKT - les hele saken

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever bedre virkemidler til å forebygge og bekjempe rovvilts massakre av beitedyr.

Mattilsynet er i sin rapport «Oppsummering av beitesesongen 2018 og utsikter for komande beitesesong» bekymret for dyrevelferden for beitedyr for den kommende sesongen. Flere av regionkontorene peker på at handlingsrommet generelt og i skadefelling spesielt er for dårlig.

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever bedre virkemidler til å forebygge og bekjempe rovvilts massakre av beitedyr. - les hele saken

Årets beitekommunepris for 2018

Utdelt til Meråker kommune, v/ ordfører Kari Anita Furunes i forbindelse med fylkesledermøte 20. mars

Dette er en ganske ny pris! Dette er den andre kommunen som får den. NBS vil med dette sette fokus på de kommunene som tar en aktiv rolle i arbeidet rundt verdien og bruk av utmarksbeite og de utfordringer det har, spesielt i forhold til rovviltplager.

Årets beitekommunepris for 2018 - les hele saken

Rovviltnemndene og den gordiske knute

De regionale rovviltnemndene har en viktig, men krevende oppgave; å finne ut av Stortingets todelte målsetting med både utmarksutnytting og levedyktige rovviltstammer, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag, (NBS). Noen «krusninger» i overflata må være til å leve med, fortsetter Hoff.

Rovviltnemndene og den gordiske knute - les hele saken

Regjeringserklæringen og beitenæringen

Regjeringserklæringa er uten tiltak for å styrke beitenæringa sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag.

Regjeringserklæringen og beitenæringen - les hele saken

Rovdyrmarkering

Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, deltok tirsdag kveld sammen med rundt 10.000 andre i protest mot regjeringens manglende vilje til å følge opp Stortingets vedtatte rovdyrpolitikk.

Rovdyrmarkering - les hele saken

Rovdyrpolitisk fakkeltog 8. januar kl 18

Foreløpig program:
 
1730-18.00  Oppmøte på Youngstorget.
Velkommen, innledende orientering
Utdeling av fakler

18.20  Felles avmarsj til Stortinget

19.00   Appeller, musikalske innslag

STORTINGETS MÅL OM ANTALL YNGLINGER MÅ FØLGES OPP

Regjeringen har i dag bestemt at de ikke følger vedtaket i roviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold om å ta ut de tre ulverevirene i Slettås, Mangel og Hobøl. Ved bare å ta ut Slettåsreviret bryter regjeringen Stortinget sitt vedtak om antall ulveynglinger. Med dette vedtaket vil antall ulverevir ligge langt over bestandsmålet og det vil føre til ytterligere konflikt. Dette er svært beklagelig sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff.

STORTINGETS MÅL OM ANTALL YNGLINGER MÅ FØLGES OPP - les hele saken

Felles brev om ulveforvaltningen til Erna Solberg fra lederne i tolv organisasjoner

Lederne i de tolv organisasjonene i Naturbruksalliansen har i dag sendt et felles brev til Erna Solberg om forvaltningen av ulv i Norge. Hovedbudskapet i brevet er at ulveforliket vedtatt av Stortinget våren 2016 må gjennomføres og at bestandsmålet for ulv i Norge må overholdes.

Felles brev om ulveforvaltningen til Erna Solberg fra lederne i tolv organisasjoner - les hele saken

Erstatningsoppgjør for beitebrukere i Nord-Østerdal

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag opprettholder kravet om full erstatning for tapene knyttet ulveangrepene under årets beitesesong, på samme vilkår som for sauebøndene i Oppland og Akershus i 2017.

Erstatningsoppgjør for beitebrukere i Nord-Østerdal - les hele saken

STORTINGETS MÅL OM ANTALL YNGLINGER MÅ FØLGES OPP

Regjeringen har i dag fattet nytt vedtak om lisensfelling av ulv, og at det totalt kan felles 42 ulver mens rovviltnemndene hadde fattet vedtak om 50. Regjeringa åpner nå for lisensfelling av Julussa- og Osdalsreviret, som begge i hovedsak ligger utenfor ulvesona i Hedmark. Regjeringa åpner ikke for felling av Slettåsflokken, og dette er svært beklagelig sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

STORTINGETS MÅL OM ANTALL YNGLINGER MÅ FØLGES OPP - les hele saken

Stans i lisensjakten på ulv region 4 og 5

Oslo tingrett har i dag gitt WWF medhold i kravet om at lisensjakten på ulv skal stanses inntil det foreligger en endelig dom i søksmålet fra WWF om at vedtaket i Klima- og miljødepartementet fra 25. september skal kjennes ugyldig.

Stans i lisensjakten på ulv region 4 og 5 - les hele saken

Beiteseminar med rovviltfokus

Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag inviterer til beiteseminar med rovviltfokus 30. november og 1. desember.  Seminaret arrangeres på Thon Hotell Opera i Oslo. Meld deg på her innen 26. november.

Beiteseminar med rovviltfokus - les hele saken

Beiteseminar med matproduksjon- og rovviltfokus

Dato: 30. november og 1. desember 2017
Tid: torsdag kl 10-18, fredag kl 8.30-13.00
Sted: Oslo, Thon Hotell Opera

Beiteseminar med matproduksjon- og rovviltfokus - les hele saken

Fagre ord og tomme løfter fra ministerne Dale og Helgesen

Det er lettere å love noe enn å gjennomføre det. Slik oppsummerer en samlet beitenæring svaret de har fått fra regjeringen i spørsmålet om erstatning til beitebrukere etter ulvens herjinger i sommer.

Fagre ord og tomme løfter fra ministerne Dale og Helgesen - les hele saken

Høringssvar – endringer i rovviltforskriften – skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjekter

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige med departementet, når de påpeker at det er det viktig at både småfe og tamrein inkluderes i prosjektene. Departementet viser videre til at det er en forutsetning at beitenæringene selv ønsker å delta i prosjektene, og at havørn inkluderes i studiene. Vi er svært tilfredse med at også havørn skal inkluderes i prosjektene.

Høringssvar – endringer i rovviltforskriften – skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjekter - les hele saken

Hva sier partiene om rovvilt?

Her følger et utdrag av de ulike partienes Stortingsvalgprogram for valget 2017 vedrørende rovvilt.

AP / H ønsker ulv i Norge, men vil regulere bestanden. De vil begge opprettholde 0,5 beregning av grense-ulver. Begge partiene forholder seg til regjeringens tolkning av «konvensjoner»
Venstre vil ha mer ulv, også hvis det går på bekostning av landbruk. For Venstre er ulv viktigere enn landbruk. De støtter seg på Bern-konvensjonen og mener at den bør overstyre norsk forvaltning.
Senterpartiet er det partiet som mener mest om rovvilt. De ønsker helt klart en reduksjon i antall rovvilt og vil ha lokal forvaltning. SP ser at rovvilt er en trussel mot beitenæringen, og vil øke lisenskvotene betydelig.
KrF mener ikke mye om rovvilt, men vil ha et miljøvennlig landbruk. Hvordan de skal få til dette, sies det lite om.
Fremskrittspartiet vektlegger lokal forvaltning men sier lite om tall. Også Frp vektlegger lokal forvaltning av rovviltet.
Rødt har ikke noe om rovvilt i sitt program.
SV vil sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge.

Hva sier partiene om rovvilt? - les hele saken

Krever avklaring om erstatninger etter rovdyrtap

En samlet beitenæring krever konkrete svar fra regjeringen om hvilken økonomisk kompensasjon bøndene får etter ulvens herjinger i sommer.
I et brev sendt klima- og miljøminister Vidar Helgesen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale oppsummerer beitenæringen hvilke økonomiske tap næringen har hatt som følge av ulvens tilstedeværelse i sommer. Brevet er signert Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Krever avklaring om erstatninger etter rovdyrtap - les hele saken

Merete Furubergs krav til H & FrP-regjeringa i rovviltpolitikken

- Følge opp Stortingets vedtak om at ulv ikke skal forekomme i beiteprioriterte områder!
- Sette ALLE ressurser inn på å fjerne ulv fra beiteprioriterte områder!
- Kompensere for ALLE økonomiske tap og gi FULL erstatning for urett og lidelser for beitebrukere, familier, lokalsamfunn, kommuner!

Merete Furubergs krav til H & FrP-regjeringa i rovviltpolitikken - les hele saken

KLAGER PÅ LISENSJAKT AV ULV

Norsk Bonde- og Småbrukarlag klager på kvoten og fellingsperiode for lisensjakta på ulv.  Hele klagen kan du lese her:

KLAGER PÅ LISENSJAKT AV ULV - les hele saken

KREVER HANDLING OG KLARE SVAR

I et fellesbrev fra NB, NBS og NBS til ministrene Helgesen og Dale kreves det handling og klare svar i forbindelse med ulveangrepene på Hadeland, Toten og Hurdal. Ministrene må møte berørte beitebrukere i området heter det bl.a. i brevet.

KREVER HANDLING OG KLARE SVAR - les hele saken

Møte om rovviltsituasjonen i Akershus og Oppland

Tirsdag 4. juli ble det, etter invitasjon fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit og Norges Bondelag, avholdt et informasjonsmøte på Lygna i Gran kommune om situasjonen for beitebrukerne i Hurdal og på Hadeland/Toten. Bakgrunnen for møtet var sjølsagt de 15 ulveangrepene som har skjedd siden månedsskiftet mai/juni og som har medført at minst 183 sau og lam er drept eller avlivet som følge av ulveangrepene.

Møte om rovviltsituasjonen i Akershus og Oppland - les hele saken

Positivt at rovviltnemndene vil ta ut flere ulv

- Det er bra at rovviltnemndene vil ta ut tre ulveflokker der den ene er innenfor ulvesona. Det følger opp Stortingets vedtak, og det åpner for forvaltning innenfor ulvesona. Likevel er det langt igjen til vårt mål om ikke å ha ynglende ulv i Norge, sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Positivt at rovviltnemndene vil ta ut flere ulv - les hele saken

NBS STYRKER SITT ROVVILTARBEID

For å styrke rovviltarbeidet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har alle fylkeslag  blitt henstilt til å oppnevne en rovviltkontakt.  Med dette ønsker NBS  å bedre kommunikasjonen mellom fylkeslagene samt bedre mulighetene til å dele erfaringer og gode forslag.   Roviltkontaktene kan også være en førstelinje for medlemmer som får rovviltangrep.  Rovviltkontaktene har oversikt over fylkene sine bedredsapsplaner.  Her  ligger liste over fylkeslagene sine rovviltkontakter.

Rovviltmøte med Dale og Helgesen – åpner for Plotthund

I forbindelse med ulveangrepene i Hurdal, Hadeland og Toten ba Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om et hastemøte med ministrene Dale og Helgesen. Møtet ble gjennomført fredag 23. Juni.

Statsrådene lovet at rutiner skulle forbedres og de opplyste at det nå var til vurdering innkjøp av plotthund til SNO, noe som organisasjonene gav positiv tilbakemelding på.  

Rovviltmøte med Dale og Helgesen – åpner for Plotthund - les hele saken

Statsminister og landbruksminister besøkte de ulverammede

Det positive med at statsminister Erna Solberg og landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøkte de ulverammede, er at det viser at rovvilt er et viktig valgkamptema. Det betyr noe også for statsministeren.

Det er bra at vi endelig har fått gjennomslag for bruk av plotthund. Men det er for lite og for seint! 

Statsminister og landbruksminister besøkte de ulverammede - les hele saken

BER OM HASTEMØTE MED HELGESEN OG DALE

Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber om hastemøte med statsrådene Helgesen og Dale.
Organisasjonene ber om møte bl.a. for at regjeringen skal kunne redegjøre for hvilke tiltak de vil iverksette ved observasjoner/angrep av rovvilt i prioriterte beiteområder og få klargjort forhold omkring "utsatt beiteslipp" både når det gjelder godtgjørelse og erstatning.

BER OM HASTEMØTE MED HELGESEN OG DALE - les hele saken

Ulveangrepene må få en slutt!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever strakstiltak i forbindelse med ulveangrep i beiteprioritert område i Akershus og Oppland. Ett ti-talls beitedyr er drept og skadet i løpet av de siste dagene.

Ulveangrepene må få en slutt! - les hele saken

Brev til Klima- og miljøministeren

I brev til Klima- og miljøministeren ber Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om at streifulv som vandrer inn i beiteområder, blir tatt ut. De ber om at antall jerveynglinger bringes ned på Stortingets vedtatte mål og at bjørn i prioriterte beiteområder tas ut.

Brev til Klima- og miljøministeren - les hele saken

TILLITSKRISE I ROVVILTFORVALTNINGEN

I et fellesbrev fra Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, til Klima- og miljøminister Helgesen, krever de tre organisasjonene at regjeringen fører en rovviltpolitikk i samsvar med Stortingets vedtak. Hele brevet kan du lese her:

TILLITSKRISE I ROVVILTFORVALTNINGEN - les hele saken

NOK ET NEDERLAG FOR REGJERINGEN I ROVVILTPOLITIKKEN

Regjeringens forslag om endring av Naturmangfoldloven led nederlag i Stortinget. Flertallet bestående av Ap, KrF, Sp, H og FrP går mot regjeringens forslag til endring av Naturmangfoldloven. Regjeringen instrueres til å endre rovviltforskriften slik at det kan felles flere ulv.

– Det er svært positivt at Stortinget har pålagt Helgesen å legge inn hensyn til blant annet distriktspolitikken, jakt og sosioøkonomiske forhold i forskriften, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

NOK ET NEDERLAG FOR REGJERINGEN I ROVVILTPOLITIKKEN - les hele saken

Kontaktutvalget for rovviltforvaltningen krever økte FKT-midler

Kontaktutvalget for rovviltforvaltningen ble opprettet i 2005. Utvalget består av 15 organisasjoner med bl.a. Naturvernforbundet, WWF, Skogeierfforbundet, Bondelaget, Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag(NBS). Utvalget skal gi råd til Klima og miljødepartementet i rovviltspørsmål. Her kan du lese uttalelsen fra kontaktutvalget:

Kontaktutvalget for rovviltforvaltningen krever økte FKT-midler - les hele saken

Ulvesituasjonen ute av kontroll

Stortinget får ikke på plass noen lovendring som betyr felling av flere ulver før jaktsesongen er over.

- «Det må felles flere ulver, ellers kommer situasjonen ute av kontroll.» sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Ulvesituasjonen ute av kontroll - les hele saken

Høring på endring av Naturmangfoldloven

NBS har sendt to uttalelser i forbindelse med høringen på endring av Naturmangfoldloven og det juridiske grunnlaget for lisensfelling av ulv.

Høring på endring av Naturmangfoldloven - les hele saken

Evaluering av rovviltregionene

I forbindelse med evalueringen av rovviltregionene har Klima og miljødepartementet ønsket innspill. Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har utformet et felles svarbrev. Organisasjonene går bl.klart mot å svekke rovviltnemdene og en de går mot en felles jervesone i sør-Norge.  Hele brevet kan du lese ved å trykke under.

Evaluering av rovviltregionene - les hele saken

Fakkeltog mot KLD sin håndtering av ulveforliket

Ståle Støen, leder i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, var blant de som sto i bresjen for markeringen mot KLD sin mangel på oppfølging av Stortingets vedtak om bestandsmål på 4-6 ynglinger/år. Markeringen ble støttet av en bred allianse av grunneiere, jegere, beitenæring og en rekke kommuner. Representanter for en rekke organisasjoner og politiske partier holdt appeller foran Stortinget før toget på rundt 4000-5000 deltagere gikk videre til Statsministerens kontor der ei budstikke ble overrakt statssekretær Tom Erlend Skaug.

Regjeringen bidrar til økt konfliktnivå

Helgesens redegjørelse i Stortinget i dag provoserer.
- Når statsråden gjentar at skadepotensialets omfang og alvorlighetsgrad ikke er stort nok for at ulv kan tas ut – og at heller ikke Stortingets vedtak om bestandsmål kan følges opp, setter det sinnene i kok ytterligere, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Regjeringen bidrar til økt konfliktnivå - les hele saken

Søknad om utvidelse av lisenskvote på ulv

Hedmark- Sau og Geit, Bondelag og Bonde- og Småbrukarlag søker om utvidelse av lisenskvoten på ulv. Det er veldig positivt at beiteorganisasjonene i Hedmark er samordnede og raskt ut, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Søknad om utvidelse av lisenskvote på ulv - les hele saken

Ulvedemonstrasjonen i Oslo onsdag 4. januar

Det var satt opp 14 busser fra Hedmark og 3 busser fra Oppland.

Fra Østerdalen deltok ordførerene fra Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal, Alvdal, Engerdal, Åmot, Elverum. Dessuten deltok ordførerene i Stange og i Hamar og Høyrevaraordfører fra Trysil. Fra Hedmark holdt fylkesordføreren appell sammen med ordføreren fra Elverum og Åmot samt varaordfører fra Åmot som nå meldte seg ut av Høyre.

Fra Oppland deltok ordførerne i Fronskommunene og Rune Støstda, Ap-ordfører i Nord-Fron, holdt appell og deltok i møte med Vidar Helgesen.

Ulvedemonstrasjonen i Oslo onsdag 4. januar - les hele saken

Johan C Løken med klar tale i ulvesaken

Les kronikken i Klassekampen til tidligere landbruksminister for Høyre, Johan C Løken, om hans syn i ulvedebatten.

Johan C Løken med klar tale i ulvesaken - les hele saken

Ulvefarsen fortsetter

Flere og flere uttaler seg med forundring til Klima- og miljøminister Vidar Helgesens konklusjon om at ulvefellingene som det var åpnet for ikke er lovlig. Blant dem er jusprofessorene Eivind Smith og Jan Fridhjof Bernt.

Ulvefarsen fortsetter - les hele saken

Brev til Stortinget vedrørende forvaltning av ulv

Våren 2016 inngikk et flertall på Stortinget et forlik om forvaltningen av ulv i Norge, i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 21 (2015–2016) - Ulv i norsk natur. Dette forliket grunnla et nytt bestandsmål for ulv på fire til seks årlige ynglinger (valpekull), hvorav tre skal være i helnorske ulverevir. Valpekull født i revir som har en utstrekning på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige, inkluderes med en faktor på 0,5.
 
Med bakgrunn i at det nye bestandsmålet allerede er oppfylt, fattet rovviltnemndene vedtak om lisensfelling av inntil 47 ulver vinteren 2016/2017 i tråd med stortingsforliket. Utrolig nok reduserte Regjeringen lisenskvoten til 15 dyr, med begrunnelse i manglende juridisk grunnlag for uttak fordi skadepotensialet innenfor sonen er for lavt. Med dette er Stortingets mål for forvaltning av ulv i Norge fullstendig satt til side.

Brev til Stortinget vedrørende forvaltning av ulv - les hele saken

Hjemmel for felling av ulv i revir innenfor ulvesonen – LMDs vurdering

Landbruks- og matdepartementet (LMD) slår fast at vilkårene i Naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen tillater felling av ulv i revir innenfor ulvesonen. LMD anfører videre at de senere års tap innenfor ulvesonen viser at det her er potensiale for skade av et alvor og omfang som kan tilfredsstille lovens krav.

Lovavdelingen i Justisdept synes ikke det foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensiale på husdyr og tamrein. At juristene i lovavdelingen har større kunnskap om skadepotensialet enn fagfolkene i LMD er ikke troverdig uttaler Arne Lofthus, fung. leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Hjemmel for felling av ulv i revir innenfor ulvesonen – LMDs vurdering - les hele saken

Ikke hjemmel for lisensfelling av ulv

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir. Klima- og miljødepartementet sier derfor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling. Tre av revirene ligger i ulvesonen og ett ligger utenfor.

Bakgrunnen for beslutningen er at det etter Lovavdelingens syn ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein. Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen krever dessuten at det ikke må finnes andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade. Heller ikke dette vilkåret er oppfylt. Lisensfellingskvoten for ulv i 2017 reduseres dermed fra inntil 47 til 15 ulver.

Med dette går regjeringen til krig mot beitenæringen. Det er med forundring en registrerer at Frp nå også har blitt et rovviltparti. Det å påstå at ulv ikke representerer et skadepotensiale er kunnskapsløst og historieløst sier fungerende leder Arne Lofthus i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Ikke hjemmel for lisensfelling av ulv - les hele saken

Omgjøringssakene etter Krokanndommen

1. oktober 2015 var frist for klaging på vedtak fra Miljødirektoratet for omgjøringssakene etter Krokanndommen. 1 år og 2 måneder senere har klagerne fortsatt ikke fått svar. Les brev til Klima og miljødepartementet.

Omgjøringssakene etter Krokanndommen - les hele saken

Uttalelse fra landsmøtet - Rullering av regionale forvaltningsplaner for rovdyr

Landsmøtet i NBS oppfordrer bygdefolk, jegere, beitebrukere, rettighetshavere, reineiere, friluftsfolk og andre til å engasjere seg når de regionale forvaltningsplaner nå kommer til rullering. Den første prøvestein på hvor dramatisk retning rovviltforvaltninga nå kan ta, ser vi konturene av i region 7, Nordland. Målet er å legge til rette for store sammenhengende leve/ yngleområder for rovvilt.

Uttalelse fra landsmøtet - Rullering av regionale forvaltningsplaner for rovdyr - les hele saken

Høring i Stortingets energi- og miljøkomité 25/10

Norsk Bonde og Småbrukarlag tok i høringen opp flg forhold:

 • Tilskot til rovvilttiltak
 • Beiting og biologisk mangfold
 • Ynglinger av jerv

Høring i Stortingets energi- og miljøkomité 25/10 - les hele saken

Vedtak om ulvefellinger til vinteren

Fredag gikk rovviltnemdene i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold inn for at 24 ulver innenfor ulvesonen og at 13 ulver utenfor ulvesonen kan avlives i vinter. Totalt er det dermed tillatt 47 ulvefellinger i Norge under kvotejakta i vinter.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag registrerer vedtakene i nemdene og forventer at vedtakene er fattet på et faglig grunnlag. NBS tror ikke at ulvebestanden nå vil bli utryddet slik mange på miljøsiden frykter. NBS håper at vedtakene vil gi reduserte tap i beiteprioriterte områder i årene som kommer.

Svar fra statssekr Lunde på spørsmål til statsminister Erna Solberg

Henvendelse fra NBS til statsministeren om rovviltforvaltning

Det ble sendt brev til statsminister Erna Solberg 19. juni 2016. Brevet ble 24. juni 2016 oversendt Klima og Miljødepartementet med anmodning om svar på henvendelsen. Nå foreligger svaret fra statssekretær Lars A Lunde.

Svar fra statssekr Lunde på spørsmål til statsminister Erna Solberg - les hele saken

Påminning om ope brev til statsminister Erna Solberg

Påminning om ope brev. dato: 07.07.2016

Gode Statsminister Erna Solberg.

Det er no gått ei relativt lang tid sidan du mottok dette opne brevet under. Situasjonen i ulike beiteområde i landet er høgst uakseptabel i høve beitedyr og skade/angrep frå rovvilt. Politikarane på Stortinget har vedteke bestandsmål for dei ulike rovviltartane, og prioriterte beiteområde er godkjent av dei same politikarane.

Påminning om ope brev til statsminister Erna Solberg - les hele saken

Ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Følgende saker bør drøftes på møtet:

 • Oppfølging av Stortingets ulveforlik av 6. juni 2016
 • Endring av regelverket for skadefelling av kongeørn 
 • NINA rapport 1268 – Evaluering av regional rovviltforvaltning

Ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen - les hele saken

Rovviltbestandenes betydning for landbruk og matproduksjon

NIBIO har nå levert sin «vitenskapelige gjennomgang av rovviltbestandenes betydning for landbruks og matproduksjon basert på norske ressurser», til Landbruksdepartementet. Rapporten innhold mye nyttig kunnskap og bekrefter mange av påstandene som jordbruket har fremmet over lang tid. . De rovdyrprioriterte områdene utgjør om lag 55 prosent av Norges landareal, og 53% av de aktive bøndene bor innenfor rovdyrprioriterte områder. Hele rapporten kan du lese i filvedlegget som du får fram ved å trykke under.

Rovviltbestandenes betydning for landbruk og matproduksjon - les hele saken

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone

Innst. 330 S (2015–2016). Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen.Meld. St. 21 (2015–2016)

Sammendrag: Regjeringen foreslår i meldingen at bestandsmålet for ulv enten videreføres som i dag, eller at det fastsettes et nytt bestandsmål for ulv, som også omfatter ulv i grenserevir med Sverige. Videre foreslår regjeringen å videreføre en nasjonalt fastsatt ulvesone og justere avgrensningen av den nasjonale ulvesonen.

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone - les hele saken

Ulv i norsk natur

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har følgende henstilling til Stortingets energi- og miljøkomite i forbindelse med behandlingen av Meld.St.21 (20015-2016).

 • VEDTA AT DET IKKE SKAL LEGGES OPP TIL YNGLENDE ULV I NORGE

Ulv i norsk natur - les hele saken

Om Ulveforliket: Fra vondt til verre

Torsdag ettermiddag ble det kjent at stortingsflertallet (Ap, FrP, KrF, H) er enig om et forlik i ulvepolitikken.

Bestandsmål:
Det årlige bestandsmålet for ulv vil være på 4-6 årlige ynglinger, mot dagens tre ynglinger. Ynglinger utenfor ulvesonen teller med. Ynglinger i grenserevir skal telle med på en faktor på 0,5. Erfaringer tilsier at forvaltningen vil praktisere det høyeste tallet i et bestandsintervall som et minimumsmål.

- Dette går fra vondt til verre, sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Om Ulveforliket: Fra vondt til verre - les hele saken

NEI TIL REVIRHEVDENDE ULV I NORGE

Merete Furuberg hadde et klart budskap til Stortingets energi- og miljøkomite på dagens høring om «Ulv i norsk natur».
- Nei til ynglende ulv i Norge
- Bernkonvensjonen må tolkes objektivt
- Det genetiske opphavet til ulven i Norge må klargjøres
- Tapte beite og jaktretter må erstattes

NEI TIL REVIRHEVDENDE ULV I NORGE - les hele saken

Møte om forebygging av jerveskader

Siden 2010 har Statens Naturoppsyn (SNO) påvist over 11 000 skader på sau og lam forårsaket av de fire store rovdyrene samt kongeørn. Jerven står for 33% av alle rovviltskader på sau, og mer enn åtte av ti skader forårsaket av jerv blir påvist fra 1. august og ut året. Med bakgrunn i dette hadde statssekretær Lars Andreas Lunde i KLD invitert Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å diskutere mulighetene for tidlig nedsanking i jerveprioriterte områder onsdag 20.april.

Pressemelding - Ulv i norsk natur

HELT HÅPLØST !

Regjeringen har i dag lagt fram en melding for Stortinget om "ulv i norsk natur". Det er to forhold som spesielt tas opp.
• Bestandsmål for ulv
• Spørsmålet om ulvesone og ulvesonas utbredelse

Pressemelding - Ulv i norsk natur - les hele saken

Presentasjoner fra årets beiteseminar med rovviltfokus 23. og 24. februar

Årets beiteseminar har bestått av to intensive dager med mye faglig og interessant innhold. Presentasjonene er nå tilgjengelig på NSGs nettsider og kan ses her.

Presentasjoner fra årets beiteseminar med rovviltfokus 23. og 24. februar - les hele saken

Opprør mot rovdyr

«Vi krever handling NÅ! Beitesesongen starter om noen måneder. Mennesker og dyr lider!»

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter vardeaksjonen. Så oppfordringen blir: Gjør likeså!
Og har du ikke mulighet til å tenne en stor varde, tenn bål eller tenn lys for en bedre rovviltpolitikk!

Opprør mot rovdyr - les hele saken

"Kom med hele sannheten, Statsråd!"

Dette er oppfordringen til klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Statsråden fremhever at det er historisk få antall sau som ble erstattet pga rovvilt-tap i 2015, og at antallet er nesten halvert den siste 10-årsperioden. Men hva ligger bak disse tallene, Statsråd?

"Kom med hele sannheten, Statsråd!" - les hele saken

NASJONAL KONFERANSE OM ROVVILT, BEITEDYR OG SAMFUNN

Konferansen som foregår 18-19 januar på Hamar samler over 100 deltagere fra Rogaland/Telemark/Østfold i sør til Troms og Finnmark i nord.

NASJONAL KONFERANSE OM ROVVILT, BEITEDYR OG SAMFUNN - les hele saken

Beiteseminar med rovviltfokus

For tredje år på rad avholdes beiteseminar med rovviltfokus som et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Dato for seminaret er 23.-24. februar 2016. Det er forlenget påmeldingsfrist fram til og med 11. februar.

Beiteseminar med rovviltfokus - les hele saken

Rovdyrdebattmøte i Lesja 15. okt

Merete Furuberg slo i møtet med statsråd Tine Sundtoft fast at jerveynglinger må ned på Stortingets vedtatte mål. Etter lisensjaktas slutt må myndighetene ta ut restkvote både for bjørn og jerv. I tillegg må det åpnes for uttak av bjørn og ulv på vårsnø utenfor yngleområdene. Bestandsmål ulv må ned, og det må gis fellingstillatelse på ulv utenfor ynglesona, selv om den ikke har gjort skade.
På det meget godt besøkte møtet deltok også Marit Arnstad (Stortingsrepr Sp), Reidun Gravdahl (fylkestingsrepr Ap), Øystein Folden,(Naturvernforbundet leder Møre og Romsdal), Einar Frogner (rovviltansvarlig Norges Bondelag), Arnfinn Beito (leder Oppland Sau og geit) og Øyvind Gaden (Mattilsynet, region øst)

Ulv fra ulovlig utsatte dyr?

Via DNA-analyser har forskere blitt i tvil om den skandinaviske ulvestemmen består av ekte ulv. Les artikkel i Glåmdalen her:

Rovdyrforliket - sonepolitikk og forvaltning

Det har i sommer vært store problemer for sauenæringa med skader fra ulv i prioriterte beiteområder (grønn sone). 28 ordførere og fungerende ordførere i Hedmark, Akershus og Oppland har i en uttalelse påpekt det faktum at det i henhold til det enstemminge stortingsvedtaket om Rovdyrforliket fra 2011 ikke skal være rovdyr som representerer et skadepotensiale i disse prioriterte beiteområder. Ytterligere kommuner, særlig i Oppland, hører til i grønn sone, og ordførere i aktuelle kommuner oppfordres til å slutte seg til uttalelsen som i sin helhet kan leses under.

Rovdyrforliket - sonepolitikk og forvaltning - les hele saken

Brev til miljøvernminister Sundtoft med oppfordring til evaluering av rovviltforliket

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit mener en evaluering av rovviltforvaltningen må omfatte en helhetlig vurdering av rovviltpolitikken og konsekvenser for potensialet for norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Det må også utredes hvordan gjennomføringen av rovviltforliket påvirker berørte lokalsamfunn. Både nasjonale bestandsmål og regional fordeling av disse må vurderes. Under kan du lese brev som har blitt sendt til statsråden.

Brev til miljøvernminister Sundtoft med oppfordring til evaluering av rovviltforliket - les hele saken

STØTTER SØKNAD OM BRUK AV «PLOTTHUND»

Nord-Fron kommune har søkt om dispensasjon fra § 23 i Viltloven til å bruke laus, på drevet halsende hund i forbindelse med skadefellingsforsøk i Oppland.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har støttet søknaden. Hele støttebrevet kan du lese under:
Hele søknaden fra Nord-Fron kommune, kan du også lese under:

STØTTER SØKNAD OM BRUK AV «PLOTTHUND» - les hele saken

BER OM FORVALTNINGSREVISJON AV ROVVILTFORLIKET FRA 2011

I brev til Riksrevisjonen ber Norsk Bonde- og Småbrukarlag  om at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon av gjennomføringen av rovviltforliket vedtatt av Stortinget 16.6. 2011.

Det er nå gått 4 år siden rovviltforliket ble vedtatt av Stortinget, det er nå på tide med en forvaltningsrevisjon, sier Merete Furuberg. Hun mener flere punkter i forliket ikke blir fulgt opp.

Beiteveileder

FKT-prosjektet (forebyggende og konfliktdempende tiltak) er et fellesproskjekt medllom Norsk Sau, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.  Prosjektet jobber med «forebyggende og konfliktdempende tiltak»  mellom beitenæringa og rovviltforvaltningen.  Beiteveilederen går  råd om tiltak for å forebygge rovviltskader på sau samt gir råd  om organisering av beitebrukere og beredskap ved rovviltangrep.

Ønsker ikke ynglende ulv

I forbindelse med høringen om regjeringens ulvepolitikk står Norsk Bonde- og Småbrukarlag fast på at organisasjonen skal arbeide for at det ikke skal være ynglende ulv i Norge.

Ønsker ikke ynglende ulv - les hele saken

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 3
(nr-10-side-3-13-desember.pdf, 411kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 9
(nr-10-side-9-13-desember.pdf, 279kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 17
(nr-10-side17-13-desember.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 28
(nr-10-side-28-13-desember.pdf, 934kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-2020.pdf, 78kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as