Bruken av beiteressursene relatert til rovviltforvaltningen

NBS setter pris på å slippe til overfor Stortinget med innspill i viktige beitepolitiske spørsmål. I ei tid som er prega av erkjennelse om at klimaavtrykket må reduseres og totalforsvaret i Norge må styrkes så kommer bruken av beiteressursene i utmarka til matproduksjon til sin rett. Da må ikke rovviltforvaltninga utvikle seg slik at disse ressursene blir låst.

Raske uttak
Vi vil minne om at NIBIO har dokumentert at 55% av fastlands-Norge allerede er rovviltprioritert område og at store beiteprioriterte områder i nærheten av rovdyrsoner er satt under driftsmessig krevende forhold. Et enstemmig Storting bestilte gjennom rovviltforliket i 2011 «raske uttak» av skadegjørere og at «miljøforvaltninga i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt uttak, uavhengig om bestandsmålet er nådd». Dessverre er det det både i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet altfor liten vilje til å legge verktøy i verktøykassa som heter «raske uttak». Sjølsagt får det konsekvenser for kostnaden, både økonomisk for samfunn og næring, men også den psykiske og arbeidsmessige belastninga for beitebrukerne som blir ramma av rovviltkatastrofer.

Dersom et samla Storting mente alvor med «raske uttak» i 2011 må søkelyset på verktøykassa forsterkes og konkretiseres; kommunale skadefellingslag må få de samme arbeidsvilkår som SNO-ansatte. USS, interkommunalt skadefellingslag i Nord-Østerdalen m. fl. har bedt om forskrift for skadefellingslag, men ble avspist med en uforpliktende «veileder» som ikke bidrar noe til «raske uttak».

Mattilsynet skriver i sin årsrapport for 2018 at et viktig grep for å bedre dyrevelferden på utmarksbeite er nettopp å sørge for «raske uttak» av skadegjørere. Videre peker Mattilsynet på det Stortinget uttrykte i punkt 2.2.19 i 2011 at potensielle skadegjørere i beiteprioriterte områder må tas ut før beitesesongen tar til og at det foreligger planer for krisehåndtering ved rovviltkatastrofer. En slik plan har FM Innlandet utarbeida og dersom komiteen kan be KLD legge dette inn i rovviltforskriften, vil det bidra til at det offentlige er bedre forberedt når rovvilt igjen angriper husdyr på beite i alvorlig omfang.

Nasjonal rovviltklagenemnd.
NBS har merka seg at regjeringa ikke nevner høringsforslaget om nasjonal rovviltklagenemnd. NBS håper at det er et signal om at denne konstruksjonen er lagt på is. Stortingets erkjennelse fra 2011 om at «prinsippet om at klage på de vedtak som de regionale rovviltnemndene fattet skulle avgjøres av et overordnet politisk organ, dvs. Miljøverndepartementet, var en viktig forutsetning for å realisere en mer konfliktdempende forvaltning av artene.»

Vi kan ikke se at forholdene har endra seg slik at det er grunn til å trappe ned fokuset på konfliktdempende hensyn. Ei nasjonal rovviltklagenemnd vil kreve et betydelig sekretariat og for å være operativ til rask behandling, f.eks. i skadefellingsklagesaker, må nemnda også kunne møtes på kort varsel. Det har klart ei økonomisk side. NBS kan ikke se at ei nasjonal rovviltklagenemnd er i tråd med maktfordelingsprinsippet hvor nettopp Stortinget kan gripe inn overfor KLD i rovviltklagesaker når det trengs. Denne demokratiske sikkerhetsventilen blir borte dersom Stortinget mot formodning skulle lande på en konstruksjon med «uavhengig?» nasjonal rovviltklagenemnd. NBS mener det er nok kokker og nok aktører i rovviltforvaltninga.

Ellers er vi sterkt kritisk til at Regjeringa varsler utvidelse av soner for bjørn og at utvidelse skal skje uten grundig behandling i Stortinget.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as