Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever bedre virkemidler til å forebygge og bekjempe rovvilts massakre av beitedyr.

Mattilsynet er i sin rapport «Oppsummering av beitesesongen 2018 og utsikter for komande beitesesong» bekymret for dyrevelferden for beitedyr for den kommende sesongen. Flere av regionkontorene peker på at handlingsrommet generelt og i skadefelling spesielt er for dårlig.

Mattilsynet peker blant annet på:
• Rovvilttrykket må holdes på et nivå som gjør beitebruk velferdsmessig akseptabelt
1. Effektiv kartlegging av potensielle skadegjørere er avgjørende for å gjøre uttak i beitesesongen
2. Beiteprioriterte områder må holdes fritt for skadegjørende rovvilt
3. Uttak før beitesesongen er effektivt og forebyggende
4. Skadefelling og lisensjakt må gjøres effektivt
5. Restuttak må gjennomføres i samsvar med rovviltforliket

Fylkeslederene i Norsk Bonde- og Småbrukarlag deler Mattilsynets bekymring og støtter fullt opp om de foreslåtte tiltak. I tillegg ønsker vi å påpeke at i mange beiteområder blir beitebrukerne og beitelaga stående alene om å finne løsninger som virkelig monner og samtidig verner om beiterett og beitebruk. Miljømyndighetene er raske til å peke på «løsninger» som fjerner beitedyra fra utmarksbeite og undergraver beiteretten, selv i beiteprioriterte områder
Kriseplaner ved rovviltangrep.
På de fleste områder i samfunnet hvor kriser rammer, foreligger det planer for å takle alvorlige situasjoner. Slike planer finnes ikke i dag ved rovviltangrep. Fylkeslederene ber Mattilsynet og alle involverte miljømyndigheter utarbeide planer for krisehåndtering ved rovviltangrep og samtidig erkjenne den psykiske, økonomiske, driftsmessige og arbeidsmessige merbelastninga disse beitebrukerne blir utsatt for.

Rovviltforvaltning i høyrisikoområder.
Besetninger med høye tap til rovvilt skal underlegges en «høyrisikoområde-forvaltning». Forvaltningen bør skje for besetninger som har høyere tap enn 15% for et enkelt år eller over 10% over 2 år. Elementer i en slik forvaltning kan være:
• konsekvent oppfølging av rovviltforlikets punkt 2.2.19
• fortløpende bestandsregistrering av rovvilt
• tilbud om gratis radiobjeller til alle mordyr og dødsvarslere på alle lam
• et forberedt opplegg med beitekoordinator
• spesiell beredskap med hundemateriell ved skadefelling
• tilsagn om helikopterstøtte ved skadefelling.
På den måten kan beitebrukere få styrka sine rettigheter i områder der det erfaringsmessig er stor sjanse for angrep. Slik forvaltning vil gi mindre tap, mer forutsigbarhet og bedre dyrevelferd.
Mattilsynet i region øst peker på at Mattilsynet må kommunisere med næringen og formidle hvilke tapsårsaker som forekommer utenom rovvilt, samt fremme betydningen av å ha beredskapsplan for den enkelte, for beitelaget og for forvaltningen.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as