Høring i Stortingets energi- og miljøkomité 25/10

Norsk Bonde og Småbrukarlag tok i høringen opp flg forhold:

 • Tilskot til rovvilttiltak
 • Beiting og biologisk mangfold
 • Ynglinger av jerv

1. TILSKOT TIL ROVVILTTILTAK (FKT-midler), Kap. 1420 post 73

I saldert budsjettet for 2009 ble det avsatt 80,5 millioner til denne posten (FKT-midler.)
I budsjettforslaget for 2017 foreslår Regjeringen 70 millioner, til post 73 kap. 1420.
Fra og med 2010 skal FKT-midlene også dekke kostander til kommunale jaktlag, ved skadefelling. FKT-midlene skal også dekke kostnader til kompetanseoppbygging av jegere/fellingspersonell. I tillegg er 10 millioner øremerket til omstilling, en post som det ikke ble brukt midler på i 2009.

• I 2015 ble det brukt 5,2 mill. til fellingsvederlag kommunale jaktlag
• Rovviltkurssentret i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund, er også en relativ ny post for FKT-midlene, fikk I 2015 2,5 mill.
• Omstillingsmidler i 2015, 9,2 mill

Dersom bevilgningen i saldert budsjett 2009 prisjusteres, skulle posten vært tilført 13,7 mill. Dersom det tas hensyn til nye poster og manglende prisjustering, er "verdien" av FKT-midlene svekket med ca. 30 millioner kroner. Denne svekkingen fører til at mange nødvendige forebyggende tiltak ikke blir iverksatt, og konfliktnivået øker.

I budsjettet for 2017 foreslår regjeringen å bevilge 70 mill., som er samme sum som saldert budsjett 2016. Oså i budsjettet for 2017 øremerkes 10 mill. kroner til omstilling. Det betyr at det er en nedgang på de tradisjonelle FKT-tiltakene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag henstiller til Energi- og miljøkomiteen om å øke posten forebyggende og konfliktdempende tiltak til minimum 100 mill.kroner.

2.BEITING OG BIOLOGISK MANGFOLD

I et forskningsprogram under MILJØFORSK slås det fast:
"Etter å ha vurdert beitingens langtidspåvirkning på en rekke ulike faktorer, er en hovedkonklusjon at et moderat beitetrykk gir flere naturgoder i fjellet enn opphør av beite. Hvis beitedyrene tas bort, vil dette, selv på kort sikt, skape tilvekst av bjørk som snart vil vokse ut av rekkevidde for sauen".

I NINA rapport 808 fra 2003, heter det:
"Samlet sett er opprettholdelse av husdyr i regionen(øst for Glomma) svært viktig når det gjelder bevaring av det biologiske mangfoldet.

Husdyr på utmarksbeite tar opp om lag 300 millioner forenheter pr. beitesesong.. Dersom bonden skulle kjøpe en tilsvarende mengde forenheter i form av kraftfor( kr. 4,00 pr. kg) så representerer utmarksbeite en verdi på 1200 millioner kroner. Et forsiktig anslag fra Skog og Landskap er at husdyr kan doble opptaket av for på utmarksbeite.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener den rovviltpolitikken som føres i dag og som fører til store beitefrie områder, er en trussel mot det biologiske mangfoldet.

3.YNGLINGER AV JERV

Målet er 39 ynglinger , siste 3 års gjennomsnitt er 55, 7. Både Oppland og Hedmark har det dobbelte av ynglinger som målet.
I forliket fra 2011 pkt. 2.1.7. heter det.
Rovviltforvaltningen skal skje på en slik måte at antall ynglinger holdes så nær bestandsmålet som mulig og forvaltningen iverksetter de tiltak som er nødvendig i tråd med teksten nedenfor.

DERSOM ENERGI- OG MILJØKOMITEEN IKKE ER FORNØYD MED FORVALTNINGEN AV JERV, MÅ DERE SI FRA ELLERS BLIR DERE ANSVARLIGE FOR AT STORTINGSVEDTAK BRYTES

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as