Kontaktutvalget for rovviltforvaltningen krever økte FKT-midler

Kontaktutvalget for rovviltforvaltningen ble opprettet i 2005. Utvalget består av 15 organisasjoner med bl.a. Naturvernforbundet, WWF, Skogeierfforbundet, Bondelaget, Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag(NBS). Utvalget skal gi råd til Klima og miljødepartementet i rovviltspørsmål. Her kan du lese uttalelsen fra kontaktutvalget:

Kontaktutvalget for rovviltforvaltning mener forebyggende og konfliktdempende tiltak skal bidra til at beitedyr ikke går tapt samtidig som rovdyrene bevares. I tillegg skal midlene bidra til økt livskvalitet og økt kunnskap om å kunne leve med rovdyr.

Det er spesielt tiltak som bidrar til å skille beitedyr og tamrein fra rovvilt i tid og rom som fører til redusert rovdyrtap. Kontaktutvalget mener det er gledelig at erstatningsoppgjøret for sau drept av rovvilt viser en nedgang i antall sau omsøkt som rovdyrdrept. Samtidig registrerer kontaktutvalget at bruken av utmarksbeite har gått ned i de mest rovdyrtette områdene.

Midler til beitetiltak, omstilling og andre forebyggende og konfliktdempende tiltak dekkes av kapitel 1420, post 73, Forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-tiltak), under Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon. Kontaktutvalget viser til at denne budsjettposten er redusert fra 80,5 millioner kroner i 2009 til 70 millioner kroner i 2016. Samtidig er det kommet til nye oppgaver som belastes samme budsjettpost. Dette betyr at det er en reel nedgang for de tradisjonelle FKT-tiltakene.

Beiterapporten fra NIBIO (NIBIO RAPPPORT, VOL. 2, NR.63, 2016) viser at det i 2014 ble søkt om 109 mill til FKT-tiltak hvor 30 mill ble innvilget. Dette er en nedgang på 22 % i forhold til 2008, hvor det ble innvilget 39 mill til FKT-tiltak.

Kontaktutvalget mener det er behov for mer forskning på forebyggende tiltak som gir god effekt.

Kontaktutvalg for rovviltforvaltning ber Klima- og miljødepartementet om at FKT-midlene økes i revidert nasjonalbudsjett. En økning av midler vil bidra til å redusere rovviltkonflikten, noe Kontaktutvalg for rovviltforvaltning mener er helt nødvendig.


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as