Kontaktutvalget for rovviltforvaltningen krever økte FKT-midler

Kontaktutvalget for rovviltforvaltningen ble opprettet i 2005. Utvalget består av 15 organisasjoner med bl.a. Naturvernforbundet, WWF, Skogeierfforbundet, Bondelaget, Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag(NBS). Utvalget skal gi råd til Klima og miljødepartementet i rovviltspørsmål. Her kan du lese uttalelsen fra kontaktutvalget:

Kontaktutvalget for rovviltforvaltning mener forebyggende og konfliktdempende tiltak skal bidra til at beitedyr ikke går tapt samtidig som rovdyrene bevares. I tillegg skal midlene bidra til økt livskvalitet og økt kunnskap om å kunne leve med rovdyr.

Det er spesielt tiltak som bidrar til å skille beitedyr og tamrein fra rovvilt i tid og rom som fører til redusert rovdyrtap. Kontaktutvalget mener det er gledelig at erstatningsoppgjøret for sau drept av rovvilt viser en nedgang i antall sau omsøkt som rovdyrdrept. Samtidig registrerer kontaktutvalget at bruken av utmarksbeite har gått ned i de mest rovdyrtette områdene.

Midler til beitetiltak, omstilling og andre forebyggende og konfliktdempende tiltak dekkes av kapitel 1420, post 73, Forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-tiltak), under Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon. Kontaktutvalget viser til at denne budsjettposten er redusert fra 80,5 millioner kroner i 2009 til 70 millioner kroner i 2016. Samtidig er det kommet til nye oppgaver som belastes samme budsjettpost. Dette betyr at det er en reel nedgang for de tradisjonelle FKT-tiltakene.

Beiterapporten fra NIBIO (NIBIO RAPPPORT, VOL. 2, NR.63, 2016) viser at det i 2014 ble søkt om 109 mill til FKT-tiltak hvor 30 mill ble innvilget. Dette er en nedgang på 22 % i forhold til 2008, hvor det ble innvilget 39 mill til FKT-tiltak.

Kontaktutvalget mener det er behov for mer forskning på forebyggende tiltak som gir god effekt.

Kontaktutvalg for rovviltforvaltning ber Klima- og miljødepartementet om at FKT-midlene økes i revidert nasjonalbudsjett. En økning av midler vil bidra til å redusere rovviltkonflikten, noe Kontaktutvalg for rovviltforvaltning mener er helt nødvendig.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as