Krever avklaring om erstatninger etter rovdyrtap

En samlet beitenæring krever konkrete svar fra regjeringen om hvilken økonomisk kompensasjon bøndene får etter ulvens herjinger i sommer.
I et brev sendt klima- og miljøminister Vidar Helgesen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale oppsummerer beitenæringen hvilke økonomiske tap næringen har hatt som følge av ulvens tilstedeværelse i sommer. Brevet er signert Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Krever oppfølging
4.august i år møtte landbruks- og matminister Jon Georg Dale og statssekretær i Klima- og miljødepartementet (KMD), Lars Andreas Lunde, næringen på Lygnasæter for å diskutere situasjonen på Hadeland, Hurdal og Toten i sommer. Budskapet fra Dale var at staten vil stille tilgjengelige ressurser til rådighet for å få tatt ulven, og at bøndene vil bli kompensert for ekstraordinære utgifter knyttet til herjingene.
Organisasjonene understreker viktigheten av at det nå kommer en helhetlig økonomisk kompensasjon for hele landet, ikke bare for de områdene som har blitt spesielt rammet av ulv denne sommeren.
Fem konkrete krav
Organisasjonene har oppsummert beitenæringa sine økonomiske tap som følge av ulvens tilstedeværelse i fem krav.
1. Erstatning for tapt tilgang av utmarksbeite. Ved erstatning for forsinka slipp, aldri sluppet, eller tidlig nedsakning av sau må satsene per dyr høynes for å sikre at bonden får tilstrekkelig kompensasjon for ekstraarbeid og ekstrautgifter.
2. Erstatning for tapt utmarksbeitetilskudd.
3. Erstatning for tapt tilskudd og administrativt merarbeid som dirkete konsekvens av rovdyrangrep.
4. Erstatninger til følgekostnader for berørte beitebrukere uten tap eller med lite tap. Dagens erstatningsordning gjelder kun de som får husdyr drept eller skadet av rovvilt. Ulvens tilstedeværelse medfører imidlertid en økonomisk belastning også for de uten faktiske tap. Ved rovviltangrep er alle beitebrukere i området med på å bidra til avklaring av situasjonen, uten hensyn til om de selv er rammet. En vesentlig merkostnad for beitebrukerne i disse besetningene er dermed knyttet til ekstraordinært tilsyn, leting etter døde dyr osv.
5. Økonomisk bistand til beitebrukere med likviditetsproblem. Det er flere beitebrukere som får store økonomiske problemer som følge av alle utleggene de har hatt i løpet av beitesesongen ved tilstedeværelse av ulv. Organisasjonene krever at det opprettes en ordning som gjør det mulig å få forskuttert midler som dekker de merkostnadene som oppstår i forbindelse med rovdyr.

Trenger rask avklaring
-Det er viktig at vi får en rask avklaring fra myndigheten slik at vi unngår det som skjedde i beitenæringen i fjor sommer. Mange som miste dyr på grunn av rovdyrangrep har fortsatt ikke fått fullverdig økonomisk erstatning for sine tap og ekstrautgifter. Det er viktig at vi får en avklaring av kravene innen 1.september, sier Einar Frogner, rovdyransvarlig og styremedlem i Norges Bondelag.

Kontaktperson:
Norges Bondelag: Einar Frogner 976 96 163
Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Merete Furuberg 901 63 092
Norges Bondelag Norsk Sau og Geit: Pål Skoe Kjorstad 990 34 406

 

/share/mime/48/pdf.png Krever avklaring om erstatninger etter rovdyrtap
(oppfolgingsbrev-etter-motet-pa-lygnasater-4.-august-2017.pdf, 105kB)


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as