Riksrevisjonen med rapport om rovviltforvaltningen – påpeker mangler

Riksrevisjonen påpeker mangler i regjeringens oppfølging av rovviltforvaltningen i rapporten som ble lagt fram i dag. Dette gjelder uenighet mellom Klima og miljødepartementet og rovviltnemndene, vedr. soneforvaltning og bruken av skadefelling.

Problemstillingene som Riksrevisjonen tar opp kunne ha blitt bedre belyst om beitenæringa hadde blitt trukket sterkere inn i revisjonsarbeidet, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Tap av sau på beite er hovedsakelig målt opp mot erstatningsordningen og ikke mot Organisert Beitebruk
Klima- og miljødepartementet framhever at det er åpna opp for bruk av løs på drevet halsende hund, men det gis ikke anledning til å trene hundene og beitebrukerne må ta risikoen og kostnadene dersom hunden tar beitedyr. Videre har skadefellingslag over flere år krevd fellingsvilkår på linje med SNO og blitt avspist med en kun en veileder.

Riksrevisjonen kunne etterlyst hva som har skjedd med Stortingets bestilling om forsøk med skadefelling av kongeørn som skadereduserende tiltak, men det er ikke gjort.

- Jeg vurderer det slik at rapporten kan være et grunnlag for vesentlige endringer i rovviltforvaltninga og at det er fornuftig om KLD legger sin høring om endringer i rovviltforvaltningen, sendt ut 6. juni, på is, sier Hoff. Hoff ser fram til høringen i Stortinget på Riksrevisjonens rapport.

For mer info:
Kjersti Hoff 97120960
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as