Statsbudsjettet 2021

Regjeringen har i dag lagt fram forslag til statsbudsjett for 2021. Dersom en ser nærmere på budsjettet til Landbruks- og matdepartementet kan en bare fastslå at regjeringen ikke har brukt muligheten til å løse utfordringer i jordbruket så vel som tilgrensende næringsliv som har oppstått som en følge av koronapandemien.

-        Koronakrisen har reetablert noen sannheter, bl.a. at egen matproduksjon er viktig for å sikre befolkningen tilgang til nok og trygg mat, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 -        Vi registrerer bl.a. at Mattilsynet har fått redusert sine bevilgninger i dette forslaget. Det svekker Mattilsynets mulighet til å ivareta sine svært viktige oppgaver til beste for både jordbruket og forbrukeren, sier Hoff.

 -        Vi ser heller ikke at det er tatt spesielle hensyn til utfordringene som lokalmatprodusenter, de som driver med småskala reiseliv og bruk som har bygd opp et tilbud med Inn på Tunet-tjenester har møtt etter 12. mars. Siden mars har disse produsentene hatt en betydelig omsetningssvikt som ikke ble kompensert gjennom de krisepakkene som ble lagt fram før ferien og vi ber Stortinget om å sikre at det vedtas ordninger som også er tilpasset disse produsentene, sier Hoff.

 -        I saldert budsjett for 2009 ble det avsatt 80,5 mill. kroner til forebyggende og konfliktdempende tiltak rovvilt (FKT-midler.)  I budsjettet for 2021 er det satt av 80,4 mill. kroner. Fra og med 2010 skal FKT-midlene også dekke kostnader til kommunale jaktlag, kompetanseoppbygging og midler til omstilling, i alt om lag 20 mill. kroner. Det er svært beklagelig at regjeringen ikke bidrar med mer midler, som kan være med å redusere konfliktnivået i rovviltforvaltningen, sier Hoff.

 -        Regjeringen foreslår å øke midlene som går til skogplanting og dette ser vi på som et positivt klimatiltak, sjøl om dette er det minste en i realiteten kunne komme med, avslutter Hoff.

 Leder Kjersti Hoff                                                     971 20 960

Generalsekretær Olaf Godli                                        975 46 142

Ass. generalsekretær Vilde Haarsaker                         476 68 984


Velg ditt fylkeslag

LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. FOR PÅMELDING TRYKK HER!

Det blir siste generalprøve 26.10. kl. 19.00–20.00. Meld deg på og få en e-post med link til å koble deg opp.

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2020.pdf, 580kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as