Til kamp for beiteressursene - uttalelse vedtatt på fylkesledermøte i NBS

Beitenæringa er ei næring hvor det arbeides langsiktig, og det er stort behov for forutsigbarhet. Økt bruk av beiteressursene er et viktig grep i gjennomføringen av det grønne skiftet. Miljømyndighetene har derimot paradoksalt nok et ensidig fokus på økt leveareal for freda rovviltarter.

NIBIO har beregna at ca 55% av Fastlands-Norges areal nå er disponert som prioritert leveområde for freda rovvilt. I strid med Stortingets vedtatte areal- og virkemiddelbruk endrer miljøforvaltninga spillereglene, nå sist når det gjelder bjørneforvaltninga i Trøndelag. Norge har ikke mål om nasjonal levedyktig bjørnestamme. Alle leveområder fastsatt til bjørn i Norge er felles med våre naboland. Det er uråd å forstå at all forvaltning av bjørn, særlig i Trøndelag, har opphørt når det samtidig felles et stort antall bjørn like over grensa i Sverige.

Fylkeslederne i NBS kan ikke akseptere at til og med beitebrukere i beiteprioritert område med alle midler tvinges til å gi opp utmarka som beiteressurs!

Soneforvaltningen oppleves å være ensidig til fordel for rovviltet. Dette øker konfliktnivået. Derfor er det viktig å balansere virkemiddelbruken, også innafor rovviltprioriterte områder.

Effektive virkemidler må derfor tas i bruk for gjennomføring av hvert av de enkelte punkt i Stortingets ulike rovviltforlik.

Den differensierte forvaltningen krever tilrettelegging av beitebruk for å støtte opp under helheten i det todelte målet i rovviltpolitikken.

Legitimiteten til rovviltforvaltingen og tilliten hos de som rammes er på et uforsvarlig lavt nivå. Rovviltforvaltningens manglende forståelse for den destruktive virkning rovviltangrep har for både psykiske helse hos beitebrukerne og for rekruttering må bekymre alle som er opptatt av økt utnytting av beiteressursene i utmarka!


Velg ditt fylkeslag

LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. FOR PÅMELDING TRYKK HER!

Det blir siste generalprøve 26.10. kl. 19.00–20.00. Meld deg på og få en e-post med link til å koble deg opp.

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2020.pdf, 580kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as