Tilbakeblikk på året i Bonde- og Småbrukarlaget

Vi nærmer oss slutten av året. Selv om vi snart legger 2018 bak oss, tar Norsk Bonde- og Småbrukarlag med seg en politikk for framtida inn i det nye året. Vi ønsker å foreta et tilbakeblikk på noen av tingene vi har gjort i 2018.

 

Lokalt produsert mat uten mellomledd

Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig har gjennomført 38 møter om lokalmat, foredling og REKO-ringer. NBS tok initiativ til å lansere REKO-ringer i Norge, en ny distribusjonskanal som gjør det enkelt og effektivt for lokalmatprodusenter å selge sine varer lokalt og direkte til kunden. Det er per dags dato 400 produsenter og om lag 120 000 forbrukere tilknyttet de 37 aktive REKO-ringene.

Jordbruksforhandlingene 2018

Jordbrukets krav i 2018 var på totalt 1830 millioner kroner, av dette 221 millioner i økte målpriser. Kravet var bygget opp med kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper samt en reduksjon i inntektsforskjellen. Den 16. mai ble det inngått avtale med et samlet jordbruk og staten på 1.100 millioner, hvorav 770 millioner i økte budsjettmidler. Avtalen inneholdt også et historisk nytt strukturtilskudd for mjølkeproduksjon, se nedenfor.

Nytt strukturtilskudd til små og mellomstore melkebruk

Med bakgrunn i at om lag 70 prosent av melkebrukene i Norge har under 30 kyr, og at nesten halvparten av melkebrukene er mellom 15 og 30 kyr forstår en hvor viktig de små- og mellomstore melkebrukene er. Jordbruket fikk i den endelige forhandlingsløsningen i 2018 gjennomslag for et nytt strukturtilskudd («pyramidetilskuddet») som er spesielt målrettet for å styrke økonomien på disse brukene. Tilskuddet utmåles med en sats på 1.400 kroner pr. ku opp til 23 kyr. Det betyr at en besetning på 23 kyr får maksimal uttelling med en sum på 32.200 kroner.

For besetninger med over 23 kyr trappes tilskuddet ned med 1.150 kroner pr. ku fram til og med ku nr. 50. Det betyr at et bruk med 49 kyr mottar et tilskudd på 1.150 kroner

Nasjonalt setertilskudd

En mangeårig kampsak for Norsk Bonde- og Småbrukarlag endte med gjennomslag ved Jordbruksforhandlingene. Partene ble enige om å styrke satsinga på seterdrift over Regionale miljøprogram (RMP)

Det skal være et tilskudd på minimum 50.000 kroner pr. seter. Ordninga skal gjelde for produksjon av ku- eller geitemelk for egen foredling eller levert til meieri. Produksjonsperioden må være minst seks uker pr. sesong, og knytta til et historisk eller veletablert seteranlegg. Enkeltseter og fellesseter sidestilles ved tilskuddsutmåling. Fylkene står fritt til å vurdere økte satser for seterdrift tilrettelagt for turisme i form av bevertning, formidling, overnattings- eller kulturtilbud.

Future Nordic Diets

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gjennom sitt internasjonale utvalg publisert rapporten Future Nordic Diets. Rapporten ser på klimautslipp i jordbruket med utgangspunkt i planteressurser og ernæringsmessige behov. Rapporten er positivt bidrag til en klimadebatt som ofte er løsrevet fra arealressursene.

Tørkeforhandlinger

De seineste årene generelt, og denne ekstremsommeren spesielt, har vist oss at været pga. klimaendringene blir langt mer uforutsigbart enn tidligere. Dette kan gi seg utslag i store nedbørsmengder på kort tid eller lange perioder uten nedbør og med en generelt stigende gjennomsnittstemperatur.

Jordbruket har allerede fått merke konsekvensene av endringene. De foreløpige ytterpunktene i 2017 og 2018 har med all mulig tydelighet synliggjort framtidige utfordringer. Det som skjedde sommeren 2018 har i noen grad bidratt til å åpne øynene på folk også utenfor jordbruket. Forhåpentligvis vil denne erkjennelsen også bidra til økt forståelse for sammenhengen mellom den jordbrukspolitikken som føres og jordbrukets manglende evne til å handtere disse utfordringene som vi ser kommer for fullt.

Mange mediefolk forstod omfanget av krisen før sentrale politikere gjorde det. Etter omfattende arbeid fra vår side og etterhvert i samarbeid med hele jordbruket lyktes vi med å få også sentrale politikere, statsministeren inkludert, til å skjønne alvoret. Det ga grunnlag for ekstra jordbruksforhandlinger med mål om å styrke avlingsskadeordningen og andre ordninger i jordbruksavtalen.

Det er grunn til å være godt fornøyd med de ekstraordinære forhandlingene og resultatet av krisepakken for de som var hardest rammet, men det er å beklage at det ikke var mulig å få inn noe ekstra for korn og at enkelte geografiske områder ikke kom inn under de utvidede erstatningsordningene. Sett i ettertid har Norsk Bonde- og Småbrukarlag god grunn til å være fornøyd med å ha vært den organisasjonen som først tok opp spørsmålet om ekstra forhandlinger.

Arbeid med rovviltspørsmål

Også i 2018 er det nedlagt mye arbeid knyttet til rovvilt. Merete har vært leder i det interne rovviltutvalget. Alle fylker har egne rovviltkontakter. NBS har i løpet av året meldt seg inn i Naturbruksalliansen og styremedlem Kjell Erik Brandstadmoen sitt i arbeidsutvalget. FKT-prosjektet mellom Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og NBS har vært en sentral arena for rovviltarbeidet. Arbeidet med beredskapsplaner har stått sentralt i 2018. Nord-Østerdalen har blitt sterkt rammet av ulveskader denne sommeren og organisasjonene i FKT-prosjetet har arbeidet for at det skulle gis samme erstatning som ble gitt på Hadeland/Toten/Hurdal i 2017. Så langt har Klima- og miljødepartementet ikke gått med på det.

Jordbrukspolitikk for framtida

Gjennom hele året ble det jobbet med en ny politisk plattform. I arbeidet har vi hentet inspirasjon fra to studieturer til Østerrike og Sveits. Vi gjennomførte live streaming for hele organisasjonen og andre interesserte i forkant av et studiearbeid som pågikk i hele organisasjonen. På landsmøtet ble den politiske plattformen vedtatt. Snart blir den ferdige utgaven delt med hele organisasjonen.

Lederskifte

Merete Furuberg gikk av som leder etter åtte års innsats i organisasjonen. Ny leder, Kjersti Hoff ble valgt. Kjersti Hoff er økologisk melkeprodusent fra Løten i Hedmark. Hun har tidligere vært daglig leder for Kvinneuniversitetet i Løten, åtte år i konsernstyret i Nortura og 12 år i kommunestyret i Løten, hvorav 8 som varaordfører. I Norsk Bonde- og Småbrukarlag har hun vært medlem i «alle år».

Andre ting verdt å nevne:
•Norsk Bonde- og Småbrukarlag har hatt en aktiv rolle alliansen Ta havet tilbake og jorda i bruk. En allianse som jobber for at samfunnsoppdraget til kystfiskeren og jordbrukeren skal være utgangspunktet i jordbruks- og fiskeripolitikken.

•Norsk Bonde- og Småbrukarlag deltok med flere arrangementer under den nasjonale feiringen av norskprodusert økologisk og biodynamisk mat, ØKOUKA.

•Norsk Bonde- og Småbrukarlag deltok under årets Globaliseringskonferanse med flere arrangementer.

•Dyktige medlemmer deltok på Oste-VM i Bergen i begynnelsen av november. Det er gledelig å kunne konstatere at både 1. og 2. plassen gikk til norske oster. Til alt overmål er begge osteprodusentene medlemmer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag! Mange andre norske osteprodusenter oppnådde også hederlige plasseringer, også mange av disse er medlemmer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

•Kvinneutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag arrangerte sammen med Kvinnenettverket i Lom og Sjåk en storstilt aften viet til kvinnelige bønder som en markering av den internasjonale kvinnedagen.

•Ungdomsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag arrangerte landbruksseminar for ungdom i Trøndelag med gårdsbesøk og faglig innhold.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as