Foto: Nora May Engeseth

Tilleggsforhandlingene avsluttet: 754 millioner til jordbruket

I dag avsluttet jordbruket og staten tilleggsforhandlingene. Etter harde forhandlinger får jordbruket bevilget foreløpig kostnadskompensasjon på 754 millioner kroner. Kompensasjonen utbetales i februar.  

Det var viktig at vi kom i mål med forhandlingene nå. Situasjonen med økte kostnader er svært krevende for mange bønder. Vi er positive til at den nye regjeringen deler virkelighetsoppfatningen med jordbruket. Jordbruket har vært tydelige på å vise alvoret i situasjonen, og vi opplever at vi har blitt hørt, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. 

I juni vedtok Stortinget en inntektsvekst på 18700 kr per årsverk for jordbruket. Dette var kronemessig lik økning som andre i samfunnet. Etter at oppgjøret ble vedtatt har det vært en betydelig kostnadsøkning, blant annet på bygningsmaterialer og kunstgjødsel. 

Inntektsveksten er fortsatt svært usikker selv med denne kostnadskompensasjonen. Med en anstrengt økonomi i jordbruket, var dette helt nødvendig å få på plass nå, sier Hoff.  

 

Ikke kompensert for strøm 

7. september la Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) fram sine beregninger for kostnadsveksten på bygningsmaterialer og handelsgjødsel. De beregnet kostnadsveksten til 754 millioner kroner. Staten møter nå jordbruket på kravet som ble stilt i september om kompensasjon for denne veksten. Dette er en foreløpig kompensasjon. Jordbruket blir per nå ikke kompensert for kostnadsøkning på strøm.  

- Vi har gjentatte ganger i forhandlingene tatt opp kostnadsøkningen på strøm. Det fremgår av sluttprotokollen at den kompensasjonen som kommer nå, er en foreløpig kompensasjon. Kostnader utover disse 754 millionene vil være en del av grunnlaget for jordbruksoppgjøret neste år.  

I sluttprotokollen for tilleggsforhandlingene står det at «Partene skal se spesifikt på hvor store kostnadsøkningene på kraft ble fra 2020 til 2021 og ta stilling til hvordan dette skal håndteres, normalt som en del av jordbruksoppgjøret i 2022.» 

 

Betales ut i februar 

Kompensasjonen går inn i tilleggsproposisjon til statsbudsjettet som behandles i Stortinget i november. Kompensasjonen betales utsom areal- og kulturlandskapstilskudd, husdyrtilskudd ogdistriktstilskuddtil frukt og bær som en del av produksjonstilskuddet i februar 2022. 

- Det er ikke mulig å fordele disse pengene helt rettferdig med dagens virkemidler. Det har vært viktig for oss å få dette på plass slik at utbetalingen skjer i februar, sier Hoff.  

- Solberg-regjeringen, som la fram jordbruksoppgjøret og åpnet for tilleggsforhandlinger, la ikke inn ei krone til kompensasjon i Statsbudsjettet. Det lover godt for den nye fireårsperioden at vi nå har ei regjering som tilsynelatende tar jordbruket mer på alvor, fortsetter hun.  

- Samtidig skal man være klar over at to tredjedeler av jordbrukets inntekter er markedsinntekter. Det må være rom for å hente mer inntekter fra markedet i tiden framover. Dette bør være et fokusområde både for politikere, forbrukere og faglagene, avslutter Hoff.  

 

Ba om tilleggsforhandlinger etter dramatisk prishopp 

Jordbruket ba om tilleggsforhandlinger29.julietter§2-4 «Omgjøringer og tillegg». Bakgrunnen for dette var et dramatisk prishopp på en rekke innsatsfaktorer i jordbruket.   

Staten og partenei jordbruketstartet innledende sonderinger i august. Budsjettnemda i jordbruket fikk i oppdrag ågjøre nye kostnadsvurderinger for handelsgjødsel og bygningsmaterialer.   

Jordbruket ba i tillegg om beregninger på økte strømkostnaderog enforventetkostnadsøkning på kraftfôr som følge av ekstrem prisoppgangpå verdensmarkedet for korn og proteinråvarer.Dette ble ikke tatt til etterretning av staten, menstrømble omtalti protokollmedmulighet for justeringer vedkostnadsøkninger. 

 

Tilleggsforhandlingene så langt 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as