Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Regina Brajkovic frå rovviltutvalet, og Arne Vinje frå utmarksutvalet.

Luke 21 av Ungdomsutvalets jolekalender 2021

I år ønskjer vi i Ungdomsutvalet å bruke jolekalenderen vår til å presentere delar av organisasjonen vår, og nokre folk som er med og gjer ein innsats for NBS. I dag skal med helse på nokon frå dei to siste av dei andre utvala: Regina Brajkovic frå rovviltutvalet, og Arne Vinje frå utmarksutvalet.

Regina er 57 år, og kjem opphavleg frå Nederland. Ho har etter eige utsegn forvilla seg til Telemark, der ho i dag driv økologisk med sau av gamalnorske rasar. For å passe sauene har ho maremma vakthundar. Ho har ikkje nokon fast tradisjonsmat på joleftan, men et noko godt som ho har valt etter humøret.

Regina er med i NBS fordi det er NBS som passar best med hennar eigen ideologi. Vidare har organisasjonen stor takhøgde, det er plass til å komme med forslag, og gode forslag blir høyrt. Ho har dessutan tru på at unge som er med i laget klarer godt å engasjere seg. Utfordringa er å få dei med i det heile. Regina meiner at det kan bli enklare, no når vi har ein ny ungdomskontingent.

Rovviltutvalet har ein god del å jobbe med om dagen. Nokre stader held rovviltproblematikken på å knekke småfenæringa. Regina har sjølv vært med på eit prosjekt der dei dokumenterer tap med hjelp av radiobjeller på lam, med god støtte frå NBS og kommunen. I tillegg går rovviltutvalet for tida gjennom materialet om opphavet

til ulven i Noreg. Regina vil gjerne at folk har litt meir forståing for at sauer ikkje er dumme. Det er berre at ulven er smartare. Akkurat som katta og musa. Musa er jo ikkje dum den heller. Det veit alle som har prøvd å fange ei utan musefelle! Attåt er erstatningsordninga for rovdyrtap særs urettvis. Bevisbyrda på dyreeigar er urimeleg tung.

Reginas spørsmål i premiekonkurransen vår: Kva for ein hunderase har Regina? Meir informasjon om korleis du kan svare og kva du kan vinne lenger ned.

Utmarka er ein fantastisk ressurs, men han må forvaltast skikkeleg.

Arne kjem frå Vinje i Telemark. Han er 70 år, eller som han påstår sjølv: «gamal som alle haugar, heng i eit horn på veggen og gjev stundom lyd frå seg derifrå».

I 1979 overtok han slektsgarden, melde seg inn i NBS etter oppmoding frå Helge Bergo og fekk vera med på den sterkaste framgangen i småbrukarrørsla etter krigen. I Vinje blei NBS snart det største faglaget. Dei var stolte av organisasjonen, som stod fram som ein uavhengig og tydeleg kritikar av bruksnedlegging, avfolking og sentralisering, med visjonar om ein matproduksjon tufta på våre eigne ressursar i inn- og utmark.

På garden var det sauehald og skogsdrift som passa best. Det var dette familien levde av. Men det blei stadig vanskelegare å leva av ein typisk fjellgard i Vest-Telemark – noko som i seg sjølv motiverte for å arbeide i NBS. Og det gjorde han: På 20 år var Arne innom dei fleste verva ein kan få i organisasjonen, bortsett frå leiar i lokallaget.

Telemarkingane er nokså tradisjonsmedvitne, men i jola viste det seg at det er nordfjordingane òg. I Vinje er koka aure, fiskesuppe og kling (lefse) joleftasmat, men Kari som ættar frå Nordfjord var vane med pinnekjøt. Ho vann forhandlingane. Auren frå Vinjevatn blei forvist til joledagen; på joleftan samlar dei seg om urøykt pinnekjøt frå eigne sauer.

I nokre år no har Arne vore med i utmarksutvalet i NBS. Utmark er eit omfattande felt, bokstaveleg talt. 3 % av arealet vårt er dyrka; 90 % er utmark, av det er halvparten tilgjengeleg for matproduksjon gjennom beiting. Det norske samfunnet har heilt fram til moderne tid hatt utmarksbruk som ein del av eksistensgrunnlaget, og beitebruken må i framtida bli ein mykje viktigare del av matforsyninga vår enn i dag. Men konfliktane står i kø: bruk eller vern, rovdyr, energiproduksjon, hyttebygging, fritidsaktivitetar og mykje meir.

Utmarksutvalet kjempar framfor alt for beiteinteressene. For tida førebur dei ein stor konferanse med særleg vekt på konsekvensane av hyttebygging i mange fjellkommunar.

Tidspunktet er avhengig av pandemiutviklinga. I Nord-Troms er det ei sak som er prinsipielt viktig for å avklare beiterettane mot allemannsretten i friluftslova: Det dreiar seg om organisert hundekøyring i eit beiteområde for sau.

Korleis kan unge engasjere seg i NBS? Arne pip fylgjande frå hornet sitt: Våg å vera radikal! Tenk utanfor boksen! Skal me få ei endring i landbrukspolitikken, så må den innretninga som har ført oss dit me er i dag, endrast: forhandlingsinstituttet. No vil regjeringa auke sjølvforsyninga og stoppe bruksnedlegginga, akkurat som NBS har sagt i ei årrekkje. Viss me er samde om det, kvifor skal me då møtast som motpartar? Kvifor skal staten gå inn i eit jordbruksoppgjer med eit uærleg tilbod, slik som i vår, i staden for å drøfte med faglaga kva som faktisk skal til for å nå dei jordbrukspolitiske måla? Ungdom i NBS: Krev at staten ikkje lyg om situasjonen i jordbruket, men er ærleg i skildringa av situasjonen! Krev respekt for dei som er nøydde til å hente inntekter i andre yrke for å finansiere drifta av garden! Ver tydlege på at dette ikkje held! Minn Stortinget og regjeringa på at det er dei som har ansvaret for at de og etterkomarane dykkar får nok å eta, ikkje kvar enkelt bonde!

Arnes spørsmål i premiekonkurransen vår: Kor mange fôreiningar blir kvart år henta ut frå utmarka, og kor stort er potensialet? Meir informasjon om korleis du kan svare og kva du kan vinne lenger ned.

Sauen er laga for å vera del av dette landskapet.

Konkurranse

Og i år er det høve til å vinne premiar i julekalenderen vår! Det vil være spørsmål i kvar luke, mengda spørsmål vil variere. Om du vil delta i trekninga av premiane kan du sende oss svaret i ei melding til  facebooksida  vår, eller på e-post til ungdomsutvalget@smabrukarlaget.no, innan klokka 10.00 dagen etter. Kvart riktige svar gir eit «lodd» når vi trekker premiane i jula. Det er altså høve til å få fleire «lodd» på dagar med fleire spørsmål.

Akvariet i Bergen er Norges største akvarium og en av Bergens største turistattraksjoner for små og store. Visjonen vår er å skape LæreLyst om livet i havet. Man kan lære masse om havet og dyr ved å lese i en bok eller høre om det på skolen, men det er bedre å lære om dyrene når du er tett på og ser ekte fisker og dyr. Akvariet har vært en institusjon i Bergen siden 1960 og er organisert som en stiftelse.

www.akvariet.no


Riksscenen er en nasjonal møteplass for folkemusikk i alle fasetter! Riksscenen speiler hele det rike folkemusikkspekteret i Norge i dag, fra våre egne tradisjonsuttrykk til det flerkulturelle. Våre aktiviteter spenner fra tradisjonell konsertformidling til scenisk nyproduksjon innen både dans og musikk med mer enn 150 konserter og forestillinger i løpet av året. Du finner oss i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka i Oslo.

www.riksscenen.no


På Skjerdal stølsysteri og kafè er du garantert å møte fleire geiter enn turistar. Stølen Leim ligg 400 meter over den vakre Aurlandsfjorden. Her har det vore stølsdrift i mange genererasjonar. I 2010 bygde vi Skjerdal stølsysteri og kafè, for å  ta den tradisjonelle stølsdrifta inn i ei moderne tida. På stølen treffer du budeiene og geitene våre, og kanskje sauer og hestar òg. På vegen opp kjenner du den gode lukta av kokt brim (brunost), akkurat som for hundre år sidan.

www.skjerdal.com


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as