Omsider blei det seier for bønder som fikk stadfeste rettigheter i utmarka i Meråker kommune. Sånn har det ikke alltid vært.

Viktig dom for bruk av utmarka

Mens byfolk rundt om i landet jobber hardt for å få flere snøskuterløyper møter yrkesutøvere i utmarka motstand. Men nå har Frostating lagrett avsagt dom som forhåpentligvis vil gjøre det lettere for næringsutøvere.


AV LEONID RØDSTEN

BONDE OG SMÅBRUKER, UTGAVE 4 2021

 

– Mine klienter er både glade og letter over frifinnelsen. Lagmannsretten har skrevet en god og grundig dom, og vi er godt fornøyd med at setereierens syn på hva som er «nødvendig person- og godstransport i jorbruksnæring» har vunnet frem, sier advokat Ingolf Holmen i en kommentar

 

Utbedring av seterbua

Bakgrunnen for rettsstriden var behov for utbedring av ei seter som ligger i utmarka til Meraker Brug i Meråker. 

– Eieren er helt avhengig av seterbua. Den funger som base for slipp, sanking og ettersyn av sauer i ei bygd som er sterkt plaga av rovdyr, sa Tore Øien til Bonde og Småbruker da vi omtalte saka etter at han, som var leid inn for å gjøre utbedringsarbeid på setra, sammen med eieren av setra, blei dømt i tingretten. Begge var ilagt bot for motorferdsel i utmark. De nekta å betale boten og saka endte i tingretten. Der blei de begge dømt. Byggetillatelse var i orden, men Øiens bruk av beltekjøretøy for å få inn materialer blei innklaga til påtalemyndigheten som altså ila de begge bot.

 

Gamledager

– Det er ubegripelig at et aksjeselskap som AS Meraker Brug har så mye makt i ei bygd. Det er som å skru tida tilbake til leilendingssystemet, sa Øien da han og setereieren var dømt. «Øvrigheta», som denne gangen var lensmannen, mente setra hadde endra status til gjeterbu og dermed ikke hadde verken ferdselsrett eller veitrett til ei gjeterbu.

Men nå har altså Lagmannsretten konkludert annerledes.

– Jeg er veldig fornøyd med at de har komme til samme konklusjon som oss. Nemlig at jeg hadde hjemmel for kjøringen da jeg restaurerte setra. Det var overraskende og skuffende at ikke Tingretten skjønte det, sier Tore Øien i en kommentar etter frikjenningsdommen i Lagmannsretten.

 

Viktig prinsipiell dom

Advokat Ingolf Holmen, som førte saka for Tore Øien og seterieren, mener dommen er av viktig prinsipiell betydning. Han viser til rettens kjennelse der det slås fast at:

«... nødvendighetsvilkåret i motorferdselloven § 4 første ledd bokstav c) i første rekke må forstås i sammenheng med og som en presisering av tilknytningskravet, dvs. at motorferdselen må være tilknyttet og begrunnet i primærnæring eller fast bolig i utmarka. Bare unntaksvis kan det komme på tale å foreta en nærmere prøving av nødvendigheten av kjøringen der hvor tilknytningskravet er oppfylt.».

– Denne klargjøringen av nødvendighetskravet er viktig for alle skogbrukere og gårdbrukere som har behov for å kjøre i utmarka i næringsøyemed, sier Holmen.

Han legger til at det kom godt fram da lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, vitnet i saka.

–Hun fremhevet at tolkningen av motorferdseselloven og unntakene når det gjelder næringskjøring i § 4, er vesentlig for mulig praktisk bruk av beiterett og seterhus i skog og fjellområder.

 

Ankes ikke

Nå er dommen rettskraftig.

–Vi har lest dommen og konkludert med ikke å anke sier aktor Anton Sand i Frostating lagmannsrett til Bonde og Småbruker.

Dermed har brukere av utmarka i Meråker vunnet en viktig seier. Opp gjennom åra har det vært mange stridigheter mellom utøvere av utmarksnæring, og eierne av «Bruget». Mange av stridighetene har endt i utøverne av utmarksnæringas disfavør. Denne gangen blei det seier. Forhåpentligvis en dom som får betydning for flere.

 

 

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as