Kjersti Hoff under en markering i etterkant av bruddet i årets jordbruksforhandlinger, mai 2021. Foto: Nora May Engeseth

Vil gjøre kostnadsvurderinger for handelsgjødsel og bygningsmaterialer

Jordbruket og staten har nå avsluttet de innledende sonderingene rundt hvilke kostnadsfaktorer som skal være gjenstand for tilleggsforhandlinger. Budsjettnemnda for Jordbruket vil gjøre nye vurderinger for handelsgjødsel og bygningsmaterialer. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har sammen med Norges Bondelag krevd tilleggsforhandlinger i henhold til Hovedavtalens §2-4 «Omgjøringer og tillegg». Brev om dette ble sendt til Landbruks- og matdepartementet  29.07.21 og staten har akseptert at tilleggsforhandlinger skal gjennomføres. Partene har nå avsluttet de innledende sonderingene rundt hvilke kostnadsfaktorer som skal være gjenstand for forhandlinger. Partene har vært enige om at Budsjettnemda for Jordbruket (BFJ) skal få i oppdrag å gjøre nye vurderinger på basis av den markedsutviklingen som har inntruffet i etterkant av at BFJ la fram sitt grunnlagsmateriale den 19. april 2021.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har fremmet krav om at følgende kostnadselementer skal inngå i forhandlingene

 • Handelsgjødsel
 • Bygningsmaterialer
 • Kraftfôr
 • Elektrisk kraft

-  Norsk Bonde- og Småbrukarlag har også gjort vurderinger av andre kostnadselementer – blant annet diesel og plast, men konkludert med at endringene her ikke er vesentlige nok til å omfattes av §2-4, men vil inngå i det nye og oppdaterte tallmaterialet for neste års forhandlinger, sier leder Kjersti Hoff.  

Det er nå klart at Regjeringen ikke vil innlemme kostnadsøkninger på kraftfôr og elektrisk kraft i forhandlingene, men med en protokoll om at strømutgiftene skal følges tett er vi blitt møtt noe på det området. I protokollen heter det: «Partene skal se spesifikt på hvor store kostnadsøkningene på kraft ble fra 2020 til 2021 og ta stilling til hvordan dette skal håndteres, normalt som en del av jordbruksoppgjøret i 2022»

Det er i dag sendt omforent oppdrag fra partene til BFJ for å få gjennomført nye vurderinger for handelsgjødsel og bygningsmaterialer.

- Vi synes det er positivt at Statens forhandlingsleder viser vilje til å kompensere for den ekstreme prisoppgangen på handelsgjødsel og bygningsmaterialer. Prisoppgangen på strøm har vært enda mer eksepsjonell så langt i 2021 og vi mener også at prisutviklingen på de internasjonale markedene for råvarer til kraftfôrindustrien vil medføre betydelige kostnadsøkninger for norske jordbrukere framover. Dette er kostnadsøkninger som det ikke er tatt høyde for i grunnlagsmaterialet og som derfor vil slå negativt ut på en allerede svært presset økonomi i norsk jordbruk. Vi er derfor skuffet over at Staten ikke ønsker at budsjettnemda skal gjøre nye prognoser for disse to viktige kostnadsfaktorene, sier Hoff.

Fristen for arbeidet i BFJ er satt til 1. september 2021.

Norsk Bonde og Småbrukarlag vil fortsette å ha stort trykk på både inntektsmuligheter og kostnadsutvikling – uavhengig av utfallet av tilleggsforhandlinger om gjødsel og bygningsmaterialer, avslutter Hoff.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as